Silvercrest KH 2171 Operating Instructions Manual

Operating Instructions Manual for Silvercrest KH 2171 Radio (26 pages)

Specifications:

1573/1573140-kh_2171.pdf file (18 Aug 2023)
 • Manufacturer: Silvercrest
 • Category of Device: Radio
 • Document: KH 2171, File Type: PDF Operating Instructions Manual
 • Updated: 18-08-2023
 • Count of Pages: 26
Download KH 2171 Manual (26 pages)

Read Document Online:

Data: UPD 18th August 2023

Silvercrest KH 2171 Radio PDF Operating Instructions Manual (Updated: Friday 18th of August 2023 06:05:57 PM)

Rating: 4.7 (rated by 36 users)

Compatible devices: KH 2289, SCR 1 A1, KH 2411, Z31436, SWEP 500 A1, KH 2352, KH 2299, KH 2296.

Recommended Documentation:

Text Version of Silvercrest KH 2171 Manual (Summary of Contents)

(Ocr-Read of the Silvercrest KH 2171 Document (Main Content), UPD: 18 August 2023)
 • 1, Silvercrest KH 2171 4C KH 2171 Radio za kopalnico Navodila za uporabo Bathroom Radio Radio za kupaonicu Upute za upotrebu Bathroom Radio Operating instructions KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2171-01/10-V3 CV_KH2171_DT48921_LB4C.qxd 22.02.2010 11:53 Uhr Seite 1 …

 • 3, Silvercrest KH 2171 - 1 - CONTENT PAGE Intended Use 2 Items supplied 2 Importer 3 Technical Data 3 Description of the appliance 3 Safety instructions 4 Inserting the batteries 4 Installation of the appliance 5 Reception mode 5 Maintenance 5 Cleaning and storage 6 Disposal 6 Warranty and Service 7 Read these operating instructions carefully …

 • 4, - 2 - BATHROOM RADIO KH2171 Intended Use This appliance is intended exclusively for the reception of radio transmissions in private households. The unit is splash-proof (IPX4) and can therefore be used in areas where there may be water splashes, e.g. in bathroom or laundry areas. This appliance is not completely waterproof and may not be exposed to …

 • 5, Silvercrest KH 2171 - 3 - Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com Technical Data Reception range: FM 87.5–108 MHz Output level: approx. 80 mW Power supply: Batteries, 2 x 1.5 V Type AAA/Micro Diameter: 96 mm Height: 54 mm Weight: approx. 165 g (without batteries) Spray water protected: IPX4 The technical capabilities of this devi…

 • 6, - 4 - Safety instructions • If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the batteries – batteries can discharge themselves and then leak. • Should the batteries leak: Put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. Use only the type of battery detailed in the Technical Data as replacements for …

 • 7, Silvercrest KH 2171 - 5 - Installation of the appliance You can place the appliance a smooth surface by means of the suction plate . The surface should be dry, clean and dust-free. Select a location where, should the securing loosen itself, the appliance will not fall into water and also where it will not be seriously damaged by the fall. �…

 • 8, - 6 - Cleaning and storage Do not allow moisture to penetrate into the appliance! The appliance could become damaged. • Clean the appliance only with a dry or lightly moistened cloth. To avoid potential damage to the surfaces, do not use any detergents or abrasive cleaning agents. • If you do not intend to use the appliance for longer than a year, rem…

 • 9, Silvercrest KH 2171 - 7 - Warranty and Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Depart- ment. Only in this…

 • 11, Silvercrest KH 2171 - 9 - KAZALO VSEBINE STRAN Predvidena uporaba 10 Vsebina kompleta 10 Proizvajalec 11 Tehnični podatki 11 Opis naprave 11 Varnostni napotki 12 Vstavljanje baterij 12 Postavitev naprave 13 Sprejem 13 Vzdrževanje 13 Čiščenje in shranjevanje 14 Odstranitev 14 Garancija in servis 15 Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih sh…

 • 12, - 10 - RADIO ZA KOPALNICO KH2171 Predvidena uporaba Naprava je namenjena izključno za sprejem radijskih oddajnikov v domačem gospodinjstvu. Naprava je zaščitena pred brizgi vode (IPX4) in se tako lahko uporablja v prostorih, kjer lahko pride do brizganja vode, npr. v kopalnici ali področju za umivanje. Naprava pa ni popolnoma vodotesna…

 • 13, Silvercrest KH 2171 - 11 - Proizvajalec KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com Tehnični podatki Področje sprejema: FM 87,5–108 MHz Izhodna moč: pribl. 80 mW Oskrba z električnim tokom: bateriji, 2 x 1,5 V tip AAA/Micro Premer: 96 mm Višina: 54 mm Teža: pribl. 165 g (brez baterij) Zaščita pred brizgi vode: IPX4 Tehnične lastnosti nap…

 • 14, Silvercrest KH 2171 - 12 - Varnostni napotki • Baterije odstranite, če naprave dlje časa ne uporabljate – baterije se spraznijo same od sebe in potem lahko iztekajo. • Pri izteklih baterijah: Nataknite si zaščitne rokavice in predalček za baterije očistite s suho krpo. Zmeraj uporabljajte le nove baterije tipa, navedenega v tehničnih podatk…

 • 15, - 13 - Postavitev naprave Napravo lahko s sesalnim nastavkom  pritrdite na gladki površini. Ta površina mora biti suha, čista in brez prahu. Izberite mesto, na katerem naprava ne more pasti v vodo in se pri padcu tudi ne more preveč poškodovati, če bi se pritrditev kdaj razrahljala. • Sesalni nastavek  rahlo navlažite in ga…

 • 16, Silvercrest KH 2171 - 14 - Čiščenje in shranjevanje Ne dovolite, da bi v napravo vdrla vlaga! Drugače se naprava lahko nepopravljivo poškoduje! • Napravo čistite le s suho ali z rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte ostrih sredstev ali čistil, da ne poškodujete površin. • Če naprave ne uporabljate dlje kot eno leto, baterije odstranite. Napravo…

 • 17, Silvercrest KH 2171 - 15 - Garancija in servis Ta naprava ima 3 leta garancije od datuma nakupa. Naprava je bila skrbno izdelana in pred dobavo natančno preverjena. Prosimo, da blagajniški račun shranite kot dokazilo o nakupu. V primeru uveljavljanja garancije se po tele- fonu obrnite na svojo servisno službo. Samo tako je zagotovljeno br…

 • 19, Silvercrest KH 2171 - 17 - SADRŽAJ STRANA Upotreba u skladu sa namjenom 18 Obim isporuke 18 Uvoznik 19 Tehnički podaci 19 Opis uređaja 19 Sigurnosne napomene 20 Umetanje baterija 20 Postavljanje uređaja 21 Prijemni pogon 21 Održavanje 21 Čišćenje i čuvanje 22 Zbrinjavanje 22 Jamstvo & servis 23 Upute za posluživanje prije prve upotrebe pažlji…

 • 20, Silvercrest KH 2171 - 18 - RADIO ZA KUPAONICU KH2171 Upotreba u skladu sa namjenom Ovaj uređaj služi isključivo za prijem krugovalnih postaja u privatnim domaćinstvima. Uređaj je zaštićen od rasprskavanja vode (IPX4) i zbog toga prikladan za uporabu u područjima, u kojima može doći do prskanja vode, na primjer u kupaonicama ili p…

 • 21, Silvercrest KH 2171 - 19 - Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Proizvođač: p.p. 61 KOMPERNASS GMBH 10020 Novi Zagreb BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com Tehnički podaci Prijemno područje: FM 87,5–108 MHz Izlazna snaga: ca. 80 mW Napajanje električnom energijom: Baterije 2 x 1,5 V tipa AAA/Micro Promjer: 96 mm Visina: 54 mm Težina: ca. 165 g (bez bateri…

 • 22, - 20 - Sigurnosne napomene • Izvadite baterije, ako uređaj duže vrijeme ne koristite – baterije se same po sebi prazne i onda mogu iscuriti. • Ako baterije iscure: Navucite zaštitne rukavice i pretinac za baterije očistite pomoću suhe krpe. Koristite isključivo nove baterije tipa navedenog u tehničkim podacima. • Zamijenite uvijek sve ba…

 • 23, - 21 - Postavljanje uređaja Uređaj možete pomoću vakumskog tanjura  pričvrstiti na glatkoj površini. Površina treba biti suha, čista i bez prašine. Izaberite mjesto, na kojem uređaj ne može upasti u vodu i u slučaju pada ne može pretrpiti znatna oštećenja, ukoliko učvršćenje popusti. • Navlažite vakumski tanjur  i pritiskanj…

 • 24, - 22 - Čišćenje i čuvanje Ne dopustite da tekućina prodre u unutrašnjost uređaja! U protivnom može doći do oštećenja uređaja. • Čišćenje uređaja vršite isključivo pomoću suhe ili blago navlažene krpe. Ne koristite ribajuća sredstva ili sredstva za čišćenje, kako ne biste oštetili površine ure…

 • 25, Silvercrest KH 2171 - 23 - Jamstvo & servis Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizveden i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sačuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji. Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava na jamstvo telefonski povežete sa Vašom servisnom is…

Similar Searches:
 • Silvercrest KH 2171 User Manual
 • Silvercrest KH 2171 User Guide
 • Silvercrest KH 2171 PDF Manual
 • Silvercrest KH 2171 Owner's Manuals

DOC-47f8467b:

Recommended:
120X, EWN 14580 W, 10M0285, Pass Aleph 60

MX4501, ARDR-1116, FTM-400XDR, AZ1008, WR202
 • QUICK START GUIDESUMMARY OF INSTALLATION STEPSMINIMUM REQUIRED CONFIGURATIONACCESS METHODS1.Install the Switch in the central telephone room2.Install cross-connect wires with the existing premises wiring3.Configure the Switch following the configuration shown below4.Install the in-room filters and WallPlate CPEs5.Connect a 12VDC wall power supply to the WallPlate, link with the Switch6.When the link LED is solid, test the connection for speed and quality7.Enab ...

  Model & Doc Type: T2-2500 2

 • A1EnglishOur Thanks To You And Customer AssistanceIntroductionOwner’s ManualNothing Comes Close to a Cobra® EnglishCustomer AssistanceClass-D Fixed Mount VHF RadioMR F57WMR F57BThank you for purchasing a Cobra Marine® VHF radio. Properly used, this Cobra® product will give you many years of reliable service.How Your Cobra Marine VHF Radio WorksThis radio is a VHF transceiver for fixed mounting on your boat. It gives you 2-way vessel-to-vessel and vessel-to-shore station commu ...

  Model & Doc Type: MR F57W 46

 • INTRODUCTIONThe Multi-powered emergency radio keeps you alert of changing weather conditions and also entertained. Plug in and listen to your personal music collection, your favorite radio station or up-to-date weather warnings.With clock and alarm, keep track of time and wake up bright and ready for a new day of exploring and enjoying the natural surroundings. With the addition of an emergency sire ...

  Model & Doc Type: WR202 2

 • PRODUCT SUPPORT MANUAL Y1-03-0160Rev. BMini B300™ ILS H2ON Product No. 2767 Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) ETSI Type Approved to ETS 300 152 ACR Electronics, Inc. 5757 Ravenswood Road Fort Lauderdale, Fl 33312 +1(954) 981-3333 • Fax +1 (954) 983-5087 www.acrelectronics.com Email: [email protected] ...

  Model & Doc Type: MINIB300 ILS H2ON 13

Additional Information:

# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 Grundig
TR 1200
8 07/10
2 Milwaukee
2640-20 Series
3 13/01
3 Hytera
MD622i
19 19/12
4 Anysecu
W7
4 22/02
5 Motorola
MOTOTRBO XPR 5550
122 24/12
6 Sennheiser
SK 50-A
1 0.01 Mb 27/11
7 Swann
Retro SRA43010
16 15/10
8 Sirius Satellite Radio
XMp3i
130 3.94 Mb 20/10
9 Grundig
Cosmopolit 7A WEB
4 22/09
10 Genex
GMRS-1904BLT
9 30/12
Popular Right Now:
# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 Tactic
FPV-T1
2 24.02.2024
2 Cisco
SD216
3 0.23 Mb 13.01.2024
3 Champion Power Equipment
41331
31 2.37 Mb 10.10.2023
4 Roller Grill
GES 10
7 24.08.2023
5 Gaggenau
CI 49X
26 0.88 Mb 25.08.2023
6 Iomega
000001562
23 20.11.2023
7 KDS
K-7X
20 30.09.2023
8 Uniden
BC345CRS
32 1.85 Mb 21.02.2024
9 Electrolux
5212 BU
64 0.96 Mb 02.02.2024
10 Medion
Notebook Computer
104 28.01.2024

Operating Impressions, Questions and Answers: