Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V Operation & User’s Manual

Operation & User’s Manual for Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V Refrigerator (128 pages)

Specifications:

1887/1887229-kylfrys_kf_3385ne_v.pdf file (29 Apr 2024)
 • Manufacturer: Cylinda
 • Category of Device: Refrigerator
 • Document: KYLFRYS KF 3385NE V, File Type: PDF Operation & User’s Manual
 • Updated: 29-04-2024
 • Count of Pages: 128
Download KYLFRYS KF 3385NE V Manual (128 pages)

Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V: Read PDF Manual Online

Data: UPD 29th April 2024

Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V Refrigerator PDF Operation & User’s Manual (Updated: Monday 29th of April 2024 07:11:54 PM)

Rating: 4.1 (rated by 78 users)

Compatible devices: KF1300LFF, FB 13002, KF 3185 LF V A+, K2155HE, K 1085L-3, KYLFRYS KF 4385N, KI6277XNSE, KF 2144.

Recommended Documentation:

Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V: Text of Operation & User’s Manual

(Ocr-Read Version Summary of Contents, UPD: 29 April 2024)
 • KYLFRYS KF 3385NE V

  KYLFRYS KF 3385NE H

  KF 3385NE RF

  Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentua

  User manual

  Brugsanvisning

  DK

  Service: Kontakt butikken hvor

  købet blev foretaget

  og få info om service kontakt

  Nødvendig information: Model

  navn, Serienummer (står på ty-

  peskiltet), Kjøpsdato, Beskrivelse

  af problemet, Navn og adresse,

  Telefonnummer

  SE

  Service: Vi har service i hela

  Sverige. Besök www.cylinda.se

  Ring 0771-25 25 00

  (endast lokaltaxa)

  Uppge: Maskintyp, serienummer,

  inköpsdatum, problembeskriv-

  ning, namn och adress, ditt

  telefonnummer

  Kontakta oss:

  www.cylinda.se

  UK

  Service: Nationwide service in

  Sweden

  Visit www.cylinda.se

  Call 0771-25 25 00

  Declare: Model code, Serial

  number, Purchase date, Problem

  description, Name and address,

  Phone number

  Contact us:

  www.cylinda.se

  Bruksanvisning

 • SE

  1

  Innehåll

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN ............................ 3

  Allmänna varningar ................................................................... 3

  Säkerhetsvarningar................................................................... 6

  Inställning och användning av ditt kylskåp................................ 7

  Innan du använder ditt kylskåp ................................................. 8

  Information om den nya generationens kylteknik ..................... 9

  DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN ......................10

  Visning och kontrollpanel ......................................................... 12

  Användning av ditt kylskåp ...................................................... 14

  Superfrysläge ....................................................................... 14

  Superkylläge ........................................................................ 14

  Ekonomiläge ........................................................................ 15

  Semesterläge ....................................................................... 15

  Dryckeskylningsläge ............................................................ 16

  Barnlåsets funktion .............................................................. 16

  Skärmsläckarläge ................................................................ 17

  Temperaturinställningar för kyl ................................................. 17

  Temperaturinställningar för frys ............................................... 18

  Varningar om temperaturinställningar ...................................... 19

  Viktiga installationsanvisningar ............................................ 19

  TILLBEHÖR ....................................................................20

  Fryslåda ................................................................................... 20

  Kylhylla .................................................................................... 20

  Fryslåda ............................................................................... 20

  Fuktregulatorn.......................................................................... 21

  Natural Ion Tech / Jonisator ..................................................... 21

  Justerbar dörrhylla .................................................................. 22

  Justerbar glashylla ................................................................... 22

  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ..................................23

  Avfrostning ............................................................................... 24

  Byte av LED-belysning ............................................................ 24

 • SE

  2

  PLACERA MATEN I KYLEN ........................................... 25

  Kylutrymme .............................................................................. 25

  Frysutrymme ............................................................................ 26

  TRANSPORT OCH FLYTTNING ..................................... 31

  Ompositionering av dörren ...................................................... 31

  INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE EFTER

  FÖRSÄLJNING ............................................................... 32

  TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI ..................................... 36

  BRAND

  Varning! Brandfara / brandfarligt material

 • SE

  3

  Allmänna varningar

  VARNING: Håll ventilationsöppningarna i kylen fria

  från blockering.

  VARNING: Använd inte mekaniska anordningar

  eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningen.

  VARNING: Använd inte andra elektriska apparater

  inuti kylen.

  VARNING: Skada inte kylkretsen.

  VARNING: När du positionerar apparaten ser du till

  att sladden inte är klämd eller skadad.

  VARNING: Anslut inte era bärbara uttag eller

  bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.

  VARNING: För att undvika personskada eller skador

  måste enheten installeras enligt tillverkarens

  instruktioner.

  Den lilla mängden köldmedium som används i

  denna kyl är miljövänliga R600a (en isobutan) och

  är brandfarlig och explosiv om den antänds i slutna

  förhållanden.

  • Vid bärande och placering av kylen, skada inte

  kylgaskretsen.

  • Förvara inte någon behållare med

  brännbart material, såsom sprayburkar eller

  brandsläckarpåfyllningspatroner i närheten av kylen.

  • Denna enhet är avsedd att användas i hushåll och

  liknande tillämpningar som;

  - arbetsmiljöer där kan jämföras med en vanlig

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

 • SE

  4

  privathushåll

  - lantbruk och av gäster på hotell, motell och andra

  bostadsmiljöer där kan jämföras med en vanlig

  privathushåll

  - miljöer av typ bed and breakfast där kan jämföras

  med en vanlig privathushåll;

  - catering och liknande icke-återförsäljartillämpningar

  där kan jämföras med en vanlig privathushåll

  • Din kyl kräver en 220-240V, 50Hz strömförsörjning.

  Använd inte någon annan strömförsörjning.

  Innan du ansluter din kyl, se till att informationen

  på informationsskylten (spänning och ansluten

  belastning) matchar strömförsörjningen. Om du är

  osäker kontakta en behörig elektriker.

  • Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt

  och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

  mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap

  om de övervakas eller får instruktioner angående

  användning av enheten på ett säkert sätt och

  förstår riskerna. Barn skall inte leka med enheten.

  Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras

  av barn utan övervakning.

  • Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla upp och ta ur

  kylskåp. Barn förväntas inte utföra rengöring eller

  användarunderhåll av apparaten, mycket små barn

  (0-3 år) förväntas inte använda apparater, små barn

  (3-8 år) förväntas inte använda apparater säkert

  om inte kontinuerlig tillsyn ges, äldre barn (8-14

  år) och sårbara människor kan använda apparater

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

 • SE

  5

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

  på ett säkert sätt efter att ha fått lämplig tillsyn eller

  instruktioner om användning av apparaten. Mycket

  sårbara människor förväntas inte använda apparater

  på ett säkert sätt om inte kontinuerlig tillsyn ges.

  • En skadad strömsladd/kontakt kan orsaka brand eller

  ge dig en elektrisk stöt. När den är skadad måste

  den bytas, detta bör endast utföras av kvalicerad

  personal.

  • Denna apparat är inte avsedd att användas på höjder

  över 2000 m.

  För att undvika kontamination av mat, följ följande

  instruktioner:

  • Att hålla dörren öppen under långa perioder kan

  orsaka en signikant ökning av temperaturen i

  apparatens fack.

  • Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt

  med mat och tillgängliga avloppssystem.

  • Förvara rått kött och rå sk i lämpliga behållare i

  kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller

  droppar på annan mat.

  • Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för förvaring

  av förfryst mat, förvaring eller tillagning av glass och

  för att göra iskuber.

  • En-, två- och tre-stjärniga fack är inte lämpliga för

  infrysning av färsk mat.

  • Om kylaggregatet lämnas tomt under långa perioder,

  stäng av det, frosta av, rengör, torka och låt dörren stå

  öppen för att förhindra mögelutveckling i apparaten.

 • SE

  6

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

  Kylskåp som är gamla eller i olag

  • Om ditt gamla kylskåp har ett lås, bryt eller ta bort låset

  innan du slänger det, eftersom barn bli instängda och det

  kan orsaka en olycka.

  • Gamla kylar och frysar innehåller isoleringsmaterial och

  köldmedium med CFC. Se därför till att inte skada miljön

  när du kasserar ditt gamla kylskåp.

  Fråga din kommun om omhändertagande av WEEE för

  återanvändning och återvinningsändamål.

  Observera:

  • Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar

  och använder apparaten. Vi är inte ansvariga för de skador

  som uppstått på grund av felaktig användning.

  • Följ alla instruktioner på apparaten och bruksanvisningen

  och förvara bruksanvisningen på en säker plats för att lösa

  de problem som kan uppstå i framtiden.

  • Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och

  den kan bara användas i hus och för avsedda ändamål.

  Den är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk.

  Sådan användning medför att garantin på apparaten ska

  annulleras och att vårt företag inte är ansvarigt för de

  förluster som har inträffat.

  • Denna apparat är gjord för att kunna användas i hus och

  den passar bara för kylning / förvaring av mat. Den är inte

  lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk och/eller

  för förvaring av ämnen förutom mat. Vårt företag är inte

  ansvarigt för de förluster som uppstått i motsatta fall.

  Säkerhetsvarningar

  • Använd inte eruttag eller förlängningssladd.

  • Anslut inte skadade, trasiga eller gamla pluggar.

  • Dra inte i, böj inte och skada inte sladden.

 • SE

  7

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

  • Den här apparaten är avsedd att användas av vuxna, låt

  inte barn leka med apparaten eller hänga över dörren.

  • Sätt inte in och dra inte ut kontakten ur uttaget med våta

  händer för att undvika elektrisk stöt!

  • Placera inte glasaskor eller dryckesburkar i

  frysavdelningen. Flaskor och burkar kan explodera.

  • Placera inte explosivt eller brandfarligt material i ditt

  kylskåp för din säkerhet. Placera drycker med högre

  alkoholhalt vertikalt och stäng dem tätt i kylavdelningen.

  • När du tar is från frysavdelningen, rör det inte, is kan

  orsaka is-brännskador och / eller nedskärningar.

  • Rör inte frusen mat med våta händer! Ät inte glass och

  isbitar direkt efter att du tagit dem ur frysavdelningen!

  • Frys inte frysta varor igen efter att ha de har smält. Detta

  kan orsaka hälsoproblem som matförgiftning.

  • Täck inte kylskåpet eller dess övre del med spets. Detta

  påverkar ditt kylskåps prestanda.

  • Fäst tillbehören i kylskåpet under transport för att undvika

  skador på tillbehören.

  • Använd inte en adapter.

  Inställning och användning av ditt kylskåp

  Innan du börjar använda ditt kylskåp, bör du uppmärksamma

  följande punkter:

  • Driftspänningen för ditt kylskåp är av 220-240 V vid 50 Hz

  • Vi tar inte ansvar för de skador som uppstår på grund av

  ojordad användning.

  • Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt

  solljus.

  • Apparaten bör vara minst 50 cm från spisar, gasugnar

  och värmekärnor, och bör vara minst 5 cm från elektriska

  ugnar.

  • Ditt kylskåp bör aldrig användas utomhus eller lämnas

  under regn.

  • När kylskåpet är placerat intill en frys bör det nnas minst

  2 cm mellan dem för att förhindra att fukt bildas på utsidan.

  • Placera ingenting på ditt kylskåp, och installera kylskåpet

 • SE

  8

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

  på en lämplig plats, så att minst 15 cm tom plats nns på

  ovansidan.

  • De justerbara frambenen ska stabiliseras på en lämplig

  höjd så att kylskåpet står på ett stabilt och korrekt sätt.

  Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller

  i motsatt riktning). Detta bör göras innan du placerar mat

  i kylskåpet.

  • Innan du använder ditt kylskåp, torka av alla delar med

  varmt vatten som tillsätts med en tesked natriumbikarbonat,

  och skölj sedan med rent vatten och torka. Placera alla

  delar efter rengöring.

  • Montera avståndsjusteringsplasten (delen med svarta

  skövlar baktill) genom att vrida den i 90°, såsom visas på

  guren, för att förhindra kondensorn att vidröra väggen.

  • Kylskåpet bör placeras mot en vägg med ett fritt avstånd

  inte överstigande 75 mm.

  Innan du använder ditt kylskåp

  • När det används för första gången eller efter transport,

  ställ ditt kylskåp i upprätt läge i 3 timmar och koppla in

  det för att möjliggöra effektiv drift. Annars kan du skada

  kompressorn.

  • Ditt kylskåp kan lukta när det används för första gången;

  lukten kommer att blekna bort när kylskåpet börjar kyla.

 • SE

  9

  Information om den nya generationens kylteknik

  Kyl och frysar med den nya generationens kylteknik har ett annat

  driftssystem än statiska kyl och frysar. I normala kyl och frysar,

  förvandlas fuktig luft som kommer in i frysen och vattenångan

  som kommer från livsmedlen, till frost i frysutrymmet. För

  att smälta denna frost, med andra ord avffrostning, måste

  kylen vara frånkopplad. För att hålla livsmedlen kalla under

  avfrostningsperioden, måste användaren lagra livsmedlen på

  annat håll och användaren måste ta bort återstående is och

  ackumulerad frost.

  Situationen är helt annorlunda i frysutrymmen som är utrustade

  med den nya generationens kylteknik. Med hjälp av äkten,

  blåses kall och torr luft som genom frysutrymmet. Som en följd

  av den kalla luften som blåses lätt genom hela utrymmet -

  även i utrymmena mellan hyllorna - fryses livsmedel jämnt och

  korrekt. Och det blir ingen frost.

  Kongurationen i kylutrymmet kommer att vara nästan samma

  som frysutrymmet. Luften från äkten som nns i toppen

  av kylutrymmet kyls samtidigt som den passerar genom

  mellanrummet bakom luftkanalen. Samtidigt blåses luft ut

  genom hålen på luftkanalen, så att kylningsprocessen slutförs

  i kylutrymmet. Hålen på luftkanalen är utformade för jämn

  luftfördelning över hela utrymmet.

  Eftersom ingen luft passerar mellan frysen och kylutrymmet

  kommer lukter inte blandas.

  Som ett resultat, din kyl med den nya generationens kylteknik

  är enkel att använda och den ger dig en tillgång till en enorm

  volym och estetiskt utseende.

  INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

 • SE

  10

  Denna presentation är endast information om apparatens

  olika delar. Delarna kan variera beroende på apparatens

  modell.

  DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

 • SE

  11

  A) Kylutrymme

  B) Frysutrymme

  1) Vinställ *

  2) Kylhyllor

  3) Jonisator *

  4) Kylningsutrymme *

  5) Grönsaksutrymmeslock

  6) Grönsaksutrymme

  7) Frys korgen

  8) Frys understa korgen

  9) Justerbara fötter

  10) Ismagasin

  11) Glashyllor i frysen

  12) Flaskhylla

  13) Justerbar glashylla

  14) Dörr övre hyllor

  15) Äggbehållare

  * I vissa modeller

  DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN

 • SE

  12

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  Visning och kontrollpanel

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  10

  8

  11

 • SE

  13

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  1. Den är kylens skärm för inställning av värden.

  2. Det är superkylindikatorn.

  3. Den är frysens skärm för inställning av värden.

  4. Det är superfrysindikatorn.

  5. Det är larmsymbolen.

  6. Det är ekonomilägessymbolen.

  7. Det är semesterlägessymbolen.

  8. Det är barnlåssymbolen.

  9. Den gör att värdet i kylen kan ändras och att superkylläge kan

  aktiveras om så önskas. Kylning kan ställas in på 8, 6, 5, 4, 2 °C,

  superkylning.

  10. Den gör att värdet i frysen kan ändras och att superfrysläge kan

  aktiveras om så önskas. Frysen kan ställas in på -16, -18, -20, -22,

  -24°C, superfrysning.

  11. Den gör att lägena (ekonomi, semester…) kan aktiveras om så

  önskas.

 • SE

  14

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  Användning av ditt kylskåp

  Superfrysläge

  Hur skulle det kunna användas?

  Tryck på frysinställningsknappen tills Superfryssymbolen

  kommer att synas på skärmen. Summern kommer att låta pip

  pip. Läget kommer att ställas in.

  Under det här läget:

  • Kylens temperatur och superkylläget kan justeras. I detta

  fall fortsätter superfrysläget.

  • Ekonomi- och Semesterläge kan inte väljas.

  • Superfrysläget kan avbrytas av samma funktion som vid

  valet.

  Superkylläge

  Hur skulle det kunna användas?

  Tryck på kylinställningsknappen tills Superkylsymbolen

  kommer att synas på skärmen. Summern kommer att låta pip

  pip. Läget kommer att ställas in.

  Under det här läget:

  • Frysens temperatur och superfrysläget kan justeras. I

  detta fall fortsätter superfrysläget.

  • Ekonomi- och Semesterläge kan inte väljas.

  • Superkylläget kan avbrytas av samma funktion som vid

  valet.

 • SE

  15

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  Ekonomiläge

  Hur skulle det kunna användas?

  • Tryck på "lägesknappen" tills eco-symbolen visas.

  • Om ingen knapp trycks in under en sekund. Läget kommer

  att ställas in. Eco-symbolen kommer att blinka 3 gånger.

  När läget är inställt, kommer summern att låta pip pip.

  • Frys- och kyltemperatursegmenten kommer att visa "E".

  • Ekonomisymbolen och E kommer att lysa tills läget

  avslutas.

  Under det här läget:

  • Frysen kan justeras. När ekonomiläget avbryts, fortsätter

  de valda inställningsvärdena.

  • Kylen kan justeras. När ekonomiläget avbryts, fortsätter

  de valda inställningsvärdena.

  • Lägena Superkyl och Superfrys kan väljas. Ekonomiläget

  avbryts automatiskt och det valda läget aktiveras.

  • Semesterläge kan väljas efter avbrytande av ekonomiläget.

  Sedan aktiveras det valda läget.

  • För att avbryta behöver du bara trycka på knappen läge.

  Semesterläge

  Hur skulle det kunna användas?

  • Tryck på "lägesknappen" tills semestersymbolen visas.

  • Om ingen knapp trycks in under en sekund. Läget kommer

  att ställas in. Semestersymbolen kommer att blinka 3

  gånger. När läget är inställt, kommer summern att låta pip

  pip.

  • Kyltemperatursegmentet kommer att visa "--".

  • Semestersymbolen och "--" kommer att lysa tills läget

  avslutas.

  Under det här läget:

  • Frysen kan justeras. När semesterläget avbryts, fortsätter

  de valda inställningsvärdena.

  • Kylen kan justeras. När semesterläget avbryts, fortsätter

  de valda inställningsvärdena.

 • SE

  16

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  • Lägena Superkyl och Superfrys kan väljas. Semesterläget

  avbryts automatiskt och det valda läget aktiveras.

  • Ekonomiläge kan väljas efter avbrytande av semesterläget.

  Sedan aktiveras det valda läget.

  • För att avbryta behöver du bara trycka på knappen läge.

  Dryckeskylningsläge

  När skulle det behöva användas?

  Detta läge används för att kyla dryckerna inom en justerbar

  tid.

  Hur skulle det kunna användas?

  • Tryck på frysknappen i 3 sekunder.

  • Special animering startar på frysens skärm för

  värdesintällning och 05 kommer att blinka på kylens skärm

  för värdesinställning.

  • Tryck på kylknappen för att justera tiden (05 - 10 - 15 - 20

  - 25 - 30 minuter).

  • När du väljer tiden blinkar siffrorna 3 gånger på skärmen

  och summertonen hörs.

  • Om ingen knapp trycks in inom 2 sekunder ställs tiden in.

  • Nedräkningen börjar från den inställda tiden minut för

  minut.

  • Återstående tid blinkar på skärmen.

  • För att avbryta detta läge tryck på frysinställningsknappen

  i 3 sekunder.

  Barnlåsets funktion

  När skulle det behöva användas?

  För att förhindra att barn leker med knapparna och ändrar

  de inställningar som du har gjort, nns barnlåset i enheten.

  Aktivera barnlåset

  Tryck på knapparna Frys och Kyl samtidigt i 5 sekunder.

  Avaktivera barnlåset

  Tryck på knapparna Frys och Kyl samtidigt i 5 sekunder.

  Obs: Barnlåset kommer också att avaktiveras om strömmen

  bryts eller kylen är urkopplad.

 • SE

  17

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  Skärmsläckarläge

  Hur använder man det?

  • Detta läge aktiveras när du trycker på knappen läge i 5

  sekunder.

  • Om det inte trycks på någon knapp inom 5 sekunder när

  läget är aktivt, släcks belysningen på kontrollpanelen.

  • Om du trycker på en knapp när lamporna i kontrollpanelen

  är släckta, kommer de aktuella inställningarna att visas

  på skärmen, och då kan du göra den justering som du

  vill. Om du inte avbryter skärmsläckarläge eller trycker

  på valfri knapp i 5 sekunder, kommer kontrollpanelen att

  släckas igen.

  • För att avbryta skärmsläckarläge, tryck på lägesknappen

  i 5 sekunder igen.

  • När skärmsläckarläget är aktivt kan du också aktivera

  barnlåset.

  • Om det inte trycks på någon knapp inom 5 sekunder

  när barnlåset är aktiverat, släcks belysningen på

  kontrollpanelen. Du kan se senaste statusinställningar

  eller lägen efter att du trycker på någon knapp. Medan

  kontrollpanelens belysning är tänd, kan du avbryta

  barnlåset enligt beskrivningen i instruktionen för detta

  läge.

  Temperaturinställningar för kyl

  • Initialt temperaturvärde för kylinställningsindikatorn är +4

  °C.

  • Tryck på kylknappen en gång.

  • När du först trycker på knappen, visas det senaste värdet

  på inställningsindikatorn för kylen.

  • Närhelst du trycker på denna knapp, ställs en lägre

  temperatur in. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, superkyl)

  • När du trycker på knappen kylinställning tills

  Superkylsymbolen visas, och om du inte trycker på någon

  knapp under 1 sekund, kommer Superkylsymbolen att

  blinka.

  • Om du fortsätter att trycka, kommer den att starta om från

  +8°C.

 • SE

  18

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  Temperaturinställningar för frys

  • Initialt temperaturvärde för frysinställningsindikatorn är

  -18°C.

  • Tryck på frysinställningsknappen en gång.

  • När du trycker på den här knappen blinkar det senast

  inställda värdet på skärmen.

  • När du trycker på knappen, kommer lägre temperatur

  ställas in (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C superfrys).

  • När du trycker på knappen frysinställning tills

  Superfrysymbolen visas, och om du inte trycker på någon

  knapp under 1 sekund, kommer Superfryssymbolen att

  blinka.

  • Om du fortsätter att trycka, kommer den att starta om från

  -16°C.

  • Temperaturvärdet som valts innan Semesterläge,

  Superfrysläge, Superkylläge eller Ekonomiläge aktiverats

  förblir detsamma när läget är över eller annulleras.

  Enheten fortsätter att arbeta med detta temperaturvärde.

  • Temperaturvärdet som valts innan Semesterläge,

  Superfrysläge, Superkylläge eller Ekonomiläge aktiverats

  förblir detsamma när läget är över eller annulleras.

  Enheten fortsätter att arbeta med detta temperaturvärde.

 • SE

  19

  Varningar om temperaturinställningar

  • Dina temperaturjusteringar tas inte bort när en ett elavbrott sker.

  • Det rekommenderas inte att du använder ditt kylskåp i miljöer kallare

  än 10°C gällande effektivitet.

  • Temperaturjusteringar bör göras enligt frekvensen av dörröppningar

  och mängden livsmedel som förvaras i kylskåpet.

  • Du bör inte gå över till en annan justering innan du slutför en justering.

  • Ditt kylskåp bör drivas upp till 24 timmar beroende på

  omgivningstemperaturen, utan avbrott efter att ha inkopplats tills

  dess har svalnat helt. Öppna inte kylskåpsdörrarna ofta och placera

  inte mycket mat i kylskåpet under denna period.

  • En 5 minuters fördröjningsfunktion används för att förhindra skador på

  kompressorn i kylskåpet, när du tar ut kontakten och kopplar sedan in

  den igen för att använda den eller när ett elavbrott sker. Ditt kylskåp

  börjar fungera normalt igen efter 5 minuter.

  • Ditt kylskåp är tänkt för att fungera i omgivningstemperaturintervalle

  rnal som anges i standarderna, i enlighet med den klimatklass som

  anges i informationsetiketten. Vi rekommenderar inte att använda

  ditt kylskåp utom angivna temperatur-värdegränser när det gäller

  kylningseffektivitet.

  • Apparaten är utformad

  för att användas vid en

  omgivningstemperatur

  inom intervallen 10°C

  - 43°C.

  Observera: Om temperaturen i omgivningen är över 38°C kan frysfackets

  temperatur inte justeras till -22°C och -24°C. Den kan endast anpassas

  till de värden på -16°C, -18°C, -20°C.

  OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

  Klimatklass Omgivningstemperatur

  o

  C

  T Mellan 16 och 43 (°C)

  ST Mellan 16 och 38 (°C)

  N Mellan 16 och 32 (°C)

  SN Mellan 10 och 32 (°C)

  Viktiga installationsanvisningar

  Denna apparat är konstruerad för att arbeta under svåra

  klimatförhållanden (upp till 43 °C) och är utrustad med "fryssköld"-

  teknik som säkerställer att frysta livsmedel i frysen inte tinas även om

  omgivningstemperaturen blir så låg som -15 °C. Så du kan installera din

  apparat utan att oroa dig för att frysta livsmedel i frysen förstörs. När

  den omgivande temperaturen återgått till den normala kan apparaten

  användas som normalt.

 • SE

  20

  TILLBEHÖR

  Fryslåda

  Fryslådan tillåter att livsmedel bevaras mer regelbundet.

  Ta bort fryslådan;

  • Dra ut den så långt som möjligt

  • Dra ut den främre delen av lådan uppåt och utåt.

  ! Gör samma operation omvänt för att återställa glidfacket.

  Observera: Håll alltid handtaget på lådan när du drar ut den.

  Fryslåda

  Kylhylla

  Att förvara mat i kylningsutrymmet istället för frysen

  eller kylskåpet låter maten behålla färskhet och smak

  längre, samtidigt som man bevarar dess fräscha

  utseende. Om kylningsbrickan blir smutsig, ta bort den

  och tvätta med vatten.

  (Vatten fryser vid 0 °C, men livsmedel som innehåller

  salt eller socker kräver sänkta temperaturer för att

  frysa).

  Normalt använder människor kylningsutrymmet för rå sk, ris, etc...

  Placera inte mat du vill frysa eller islådor för att göra is här.

  • Att ta bort grönsaksutrymmeshyllan

  • Dra grönsaksutrymmeshyllan ut mot dig genom att skjuta den på

  spåren.

  • Dra upp grönsaksutrymmeshyllan från spåret för att ta bort den.

  (I vissa modeller)

 • SE

  21

  Fuktregulatorn

  När fuktregulatorn är i stängt läge kan färsk

  frukt och grönsaker förvaras längre.

  Om grönsaksförvaringsutrymmet är helt

  fullt bör fräschhetsratten på framsidan av

  grönsaksförförvaringsutrymmet öppnas.

  Med hjälp av detta kommer luften i utrymmet

  och fuktighetshalten att kontrolleras och

  hållbarhetstiden kommer att ökas.

  Om du ser någon kondens på glashyllan, kan du ställa in

  fuktregleringskontrollen i öppet läge.

  Natural Ion Tech / Jonisator

  Natural Ion Tech sprider negativa joner som neutraliserar partiklar av

  obehaglig lukt och damm i luften.

  Genom att ta bort dessa partiklar från luften i kylskåpet förbättrar Natural

  Ion Tech luftkvaliteten och eliminerar lukter.

  • Denna funktion nns som tillval. Den kanske inte nns på din produkt.

  • Placeringen av din jonisatorenhet kan variera från produkt till

  produkt.

  TILLBEHÖR

  (I vissa modeller)

  Jonisator

 • SE

  22

  TILLBEHÖR

  Justerbar dörrhylla

  För att få de lagerutrymmen som behövs går det att göra sex

  olika höjdjusteringar med justerbar dörrhylla.

  För att ändra justerbara dörrhyllans läge

  håller du i botten av hyllan och drar knapparna på sidan av

  dörrhyllan i pilens riktning. (Fig. 1)

  Placera dörrhyllan på den höjd du vill genom att ytta den upp

  och ner.

  När dörrhyllan är i önskat läge släpper du knapparna på dess

  sida (g. 2). Flytta på dörrhyllan upp och ner innan du släpper

  för att säkerställa att den sitter fast.

  Observera: Innan du yttar en fullastad dörrhylla måste

  du hålla i hyllan genom att stödja dess botten. Annars kan

  dörrhyllan fall av hyllspåren på grund av tyngden. Detta kan

  leda till skada på dörrhyllan eller hyllspåren.

  Justerbar glashylla

  Justerbar glashylla: mekanismen ger mer förvaringsutrymme

  med en enkel rörelse.

  • För att täcka glashyllan, tryck in den.

  • Du kan förvara din mat som du vill i det extra utrymmet

  du får.

  • För att sätta tillbaka hyllan i sitt ursprungliga läge, dra den

  mot dig.

  Fig. -1

  Fig. -2

  Fig. -1

  Fig. -2

 • SE

  23

  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

  • Se till att koppla ur kylskåpet innan du börjar att

  rengöra det.

  • Rengör inte kylskåpet i rinnande vatten.

  • Du kan torka de inre och yttre sidorna med en mjuk trasa

  eller en svamp med varmt och tvåligt vatten.

  • Ta bort delarna var för sig och rengör med

  såpvatten. Tvätta inte i tvättmaskin

  • Använd aldrig brandfarliga, explosiva eller frätande material

  som förtunningsmedel, gas eller syra för rengöring.

  • Du bör rengöra kondensorn med en borste minst en gång

  om året för att få en effektiv energibesparing och ökad

  produktivitet.

  Se till att ditt kylskåp är urkopplat vid rengöring.

 • SE

  24

  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

  Avfrostning

  Kylskåpet gör helautomatisk avfrostning. Det vatten som

  samlas som ett resultat av avfrostning passerar genom

  vattenuppsamlingspipen, strömmar in i förångsbehållaren

  bakom kylskåpet och avdunstar sig där.

  Byte av LED-belysning

  Om kylskåpet har LED-belysning som behöver bytas ska

  helpdesk kontaktas eftersom det endast är behörig personal

  som ska utföra detta.

  Avdunstningsfack

 • SE

  25

  Kylutrymme

  • För normala driftsförhållanden, kommer att justera temperaturen i

  kyldelen av kylen till 4°C att vara tillräckligt

  • För att minska luftfuktigheten och därav följande ökning av frost

  placera aldrig vätskor i oförseglade behållare i kylen. Frost tenderar

  att koncentreras till de kallaste delarna av förångaren och kommer

  med tiden att kräva mer frekvent avfrostning.

  • Placera aldrig varm mat i kylen. Varm mat ska svalna vid

  rumstemperatur och bör arrangeras för att säkerställa tillräcklig

  luftcirkulation i kylutrymmet.

  • Ingenting bör beröra den bakre väggen eftersom det orsakar frost och

  paketen kan fastna på den bakre väggen. Öppna inte kylskåpsdörren

  alltför ofta.

  • Arrangera kött och rensad sk (insvept i förpackningar eller

  plastlm) som du kommer att använda i 1-2 dagar, i den nedre

  delen av kylutrymmet (som ligger över grönsaksförvaringsutrymmet)

  eftersom det är den kallaste delen och kommer att säkerställa bästa

  förvaringsförhållanden.

  • Du kan placera frukt och grönsaker i grönsakförvaringsutrymmet utan

  förpackning.

  PLACERA MATEN I KYLEN

  Livsmedel Largingstid

  Var den ska placeras

  i kyldelen

  Grönsaker och frukt: 1 vecka

  Grönsakslådan

  (utan att vara förpackad)

  Kött och sk 2 - 3 dagar

  Inlindade i plastfolie, i plastpåsar

  eller köttförpackning

  (på glashyllan)

  Färskost 3 - 4 dagar I specialhyllan i dörren

  Smör och margarin 1 vecka I specialhyllan i dörren

  Produkter i aska

  Mjölk och yoghurt

  Tills

  utgångsdatumet

  rekommenderat av

  producenten

  I specialhyllan i dörren

  Ägg 1 månad I ägghyllan

  Lagad mat Alla hyllor

 • SE

  26

  Frysutrymme

  • Använd frysutrymmet i ditt kylskåp för förvaring av frysta livsmedel för

  en lång tid och för framställning av is.

  • För att få maximal kapacitet för frysutrymmet, använd bara

  glashyllorna för övre och mellersta delen. För bottensektionen,

  använd underkorgen.

  • Placera inte mat du skall frysa in i närheten av redan frusen mat.

  • Du bör frysa maten som ska frysas (kött, köttfärs, sk etc.) genom att

  dela in dem i delar på ett sådant sätt att de kan konsumeras en gång.

  • Återfrys inte den frysta maten när den tinats. Det kan innebära en fara

  för din hälsa eftersom det kan orsaka problem som matförgiftning.

  • Placera inte varma rätter i frysen innan de blir kalla. Det kan orsaka

  andra livsmedel frysta på förhand i frysen att ruttna.

  • När du köper fryst mat, se till att de frystes under lämpliga förhållanden

  och att förpackningen inte är sönder.

  • När du förvarar frusen mat bör förvaringsförhållandena på

  förpackningen absolut följas. Om det inte nns någon förklaring bör

  maten konsumeras på kortast möjliga tid.

  • Om det har kommit fukt i den frysta matförpackningen och det luktar

  illa kan maten ha lagrats under olämpliga förhållanden tidigare och

  ruttnat. Köp inte den här typen av livsmedel!

  • Förvaringstider för frysta livsmedel ändras beroende på den

  omgivande temperaturen, frekvent öppning och stängning av

  dörrarna, termostatinställningar, typ av mat och den tid som förutit

  från inköpstiden för maten till den tidpunkt då den placeras i frysen.

  Följ alltid anvisningarna på förpackningen och överskrid aldrig den

  angivna förvaringstiden.

  • Observera att; om du vill öppna igen omedelbart efter att du stängt

  frysdörren, kommer den inte att öppnas lätt. Det är helt normalt! Efter

  att det uppnått jämviktsförhållande, kommer dörren att öppnas lätt.

  Viktig anmärkning:

  • Frysta livsmedel, när de tinats upp, bör tillagas precis som färskvaror.

  Om de inte tillagas efter att ha tinats upp får de ALDRIG frysas in

  igen.

  • Smaken av vissa kryddor som nns i tillagade rätter (anis, basilika,

  vattenkrasse, vinäger, diverse kryddor, ingefära, vitlök, lök, senap,

  PLACERA MATEN I KYLSKÅPET

 • SE

  27

  timjan, mejram, svartpeppar, etc.) förändras och de antar en stark

  smak när de förvaras under en lång period. Därför, lägg bara till en

  liten mängd kryddor om du planerar att frysa in, eller så bör önskad

  krydda läggas till efter att maten har tinats.

  • Förvaringsperioden för mat är beroende av den olja som används.

  Lämpliga oljor är margarin, kalvfett, olivolja och smör och olämpliga

  oljor är jordnötsolja och grisfett.

  • Livsmedel i ytande form bör frysas i plastskålar och annan mat bör

  frysas i plastfolie eller plastpåsar.

  PLACERA MATEN I KYLSKÅPET

 • SE

  28

  PLACERA MATEN I KYLSKÅPET

  Kött och sk Förberedelse

  Lagringstid

  (månader)

  Tiningsperiod i

  rumstemperatur

  (timmar)

  -timmar-

  Stek I plastfolie 6-10 1-2

  Lammkött I plastfolie 6-8 1-2

  Kalvstek I plastfolie 6-10 1-2

  Tärnat kalvkött I små bitar 6-10 1-2

  Lam i bitar I bitar 4-8 2-3

  Köttfärs

  I förpackning utan

  kryddor

  1-3 2-3

  Inälvsmat (bitar) I bitar 1-3 1-2

  Prickig korv/salami

  Ska förpackas även om

  de har skinn

  Tills den är tinad

  Kyckling och kalkon I plastfolie 7-8 10-12

  Gås och anka I plastfolie 4-8 10

  Rådjur, kanin, vildsvin

  i portioner på 2,5 kg och

  som léer

  9-12 10-12

  Färskvattenssk (lax,

  karp, mal)

  Efter att ha fjällat och

  rensat sken, tvätta och

  torka den; och, om så

  behövs, skär av fenor

  och huvud.

  2

  Enheten är helt

  tinad

  Mager sk; abborre,

  piggvar, undra

  4-8

  Enheten är helt

  tinad

  Fet sk (tonsk, makrill,

  lax, ansjovis)

  2-4

  Enheten är helt

  tinad

  Skaldjur Rengjord och i påsar 4-6

  Enheten är helt

  tinad

  Kaviar

  I sin förpackning,

  aluminium- eller

  plastbehållare

  2-3

  Enheten är helt

  tinad

  Sniglar

  I saltvatten, aluminium-

  eller plastbehållare

  3

  Enheten är helt

  tinad

  Anm: Fryst mat ska tillagas som färs efter att den har tinat. Om köttet inte

  tillagas efter att det tinats så får det aldrig frysas igen.

 • SE

  29

  PLACERA MATEN I KYLSKÅPET

  Grönsaker och

  frukt

  Förberedelse Lagringstid

  Tiningsperiod

  i rums-

  temperatur

  (timmar)

  -timmar-

  Blomkål

  Ta bort bladen, skär kålen i

  bitar och låt den ligga i vatten

  med lite citronjuice en stund

  10 - 12

  Kan användas

  fryst

  Brytbönor och

  bönor

  Skölj och skär i små bitar 10 - 13

  Kan användas

  fryst

  Bönor Snoppa och tvätta 12

  Kan användas

  fryst

  Svamp och sparris Skölj och skär i små bitar 6 - 9

  Kan användas

  fryst

  Kål Rengjord 6 - 8 2

  Äggplanta

  Skär i bitar på 2 cm efter

  sköljning

  10 - 12

  Separera dem

  från varandra

  Majs

  Skölj och packa med eller utan

  kolv

  12

  Kan användas

  fryst

  Morot Skölj och skär i skivor 12

  Kan användas

  fryst

  Paprika

  Skär av stjälken, dela på

  hälften och ta ur kärnhuset

  8 - 10

  Kan användas

  fryst

  Spenat Sköljd 6 - 9 2

  Äpplen och päron Skala och skiva 8 - 10 (I kylen) 5

  Aprikos och

  persika

  Dela på hälften och ta ur

  kärnan

  4 - 6 (I kylen) 4

  Jordgubbar och

  björnbär

  Tvätta och snoppa 8 - 12 2

  Kokade frukter

  Tillsätt 10 % socker i

  behållaren

  12 4

  Plommon, körsbär,

  krusbär

  Skölj och ta av stjälkarna 8 - 12 5 - 7

 • SE

  30

  PLACERA MATEN I KYLSKÅPET

  Mejeriprodukter,

  bakverk

  Förberedelse

  Förvaringstid

  (månader)

  Förvaringsvillkor

  Mjölkpaket

  (homogeniserad)

  I sitt eget paket 2 - 3

  Ren mjölk - i sin egen

  förpackning

  Ost - undantag för

  vit ost

  I skivor 6 - 8

  Originalförpackningen

  kan användas för

  kortvarig förvaring. Den

  ska plastas in för längre

  perioder.

  Smör, margarin I sin förpackning 6

  Ägg (*)

  Äggvita 10 - 12

  30 gr av det är lika

  med en äggula.

  I en försluten behållare

  Äggmix ( vita

  och gula)

  Helt mixad kan du

  tillsätta en nypa salt

  för att förhindra att

  det tjocknar

  10

  50 gr av det är lika

  med en äggula.

  Gula

  Helt mixad kan du

  tillsätta en nypa

  salt eller socker för

  att förhindra att det

  tjocknar

  8 - 10

  20 gr av det är lika

  med en äggula.

  (*) Ska aldrig frysas med skal. Gula och vita ska frysas separat eller helt mixade.

  Largingstid

  (månader)

  Tiningsperiod i

  rumstemperatur

  (timmar)

  Tiningstid i ugn

  (minuter)

  Bröd 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

  Kakor 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

  Bakverk 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

  Paj 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

  Filodeg 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

  Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

 • SE

  31

  • Originalförpackningen och skum kan förvaras för

  återtransport (valfritt).

  • Du bör fästa ditt kylskåp med tjock förpackning, band eller

  starka rep och följa instruktionerna för transporter som

  nns på förpackningen för återtransport.

  • Ta bort rörliga delar (hyllor, tillbehör, grönsakskorgar osv.)

  Eller xera dem i kylskåpet mot stötar, med hjälp av band

  innan yttning och transport.

  Bär ditt kylskåp i upprätt läge.

  Ompositionering av dörren

  • Det är inte möjligt att byta öppningsriktning för kylskåpets

  dörr, om dörrhandtagen är installerade på ditt kylskåp från

  den främre delen av dörren.

  • Det är möjligt att byta öppningsriktning för kylskåpets dörr,

  om modellen inte har dörrhandtag.

  • Om riktningen på dörren som öppnar ditt kylskåp kan

  ändras, bör du kontakta närmaste auktoriserade service

  för att förändra öppningsriktningen.

  TRANSPORT OCH FLYTTNING

 • SE

  32

  Kolla varningarna;

  Ditt kylskåp varnar dig om temperaturen för kylen och frysen är i felaktiga nivåer

  eller när ett problem inträffar i apparaten. Varning koder visas då i frysens eller

  kylens indikator.

  INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE EFTER

  FÖRSÄLJNING

  FELTYP FELTYP VARFÖR VAD GÖR JAG

  Sr ”Felvarning”,

  Någon del eller några

  delar är sönder eller

  det nns ett fel i

  kylningsprocessen.

  Kontakta Sharp helpdesk så

  snart som möjligt

  Sr – Inställt

  värde blinkar

  på frysens

  skärm för

  inställt värde

  Frysutr. Inte kallt

  nog

  Denna varning kommer

  att visas framförallt efter

  lång tid av strömavbrott

  1. Frys inte in livsmedel

  som är tinade och använd

  dem inom en kort tid.

  2. Ställ in frystemperaturen

  till kallare värden eller ställ in

  superfrys tills utrymmet når

  normal temperatur.

  3. Lägg inte in färsk mat tills

  detta fel är åtgärdat.

  Sr – Inställt

  värde blinkar

  på kylens

  skärm för

  inställt värde

  "Kylutr.

  Inte kallt nog"

  Idealisk temperatur

  för kylutr. är +4

  o

  C. Om

  du ser denna varning

  riskerar din mat att

  förstöras.

  1. Ställ in kyltemperaturen

  till kallare värden eller ställ in

  superkylläge tills utrymmet

  når normal temperatur.

  2. Öppna inte dörren tills

  detta fel är åtgärdat.

  Sr – Inställt

  värde blinkar

  på frysens och

  kylens skärm

  för inställt

  värde

  "inte kallt nog

  Varning"

  Det är en kombination

  av "inte tillräckligt kallt"

  fel för båda utrymmena.

  Du kommer att se detta fel

  vid första start av enheten.

  Det kommer att stängas av

  efter att utrymmena når

  mormal temperatur.

  Sr – Inställt

  värde blinkar

  på kylens

  skärm för

  inställt värde

  Kylutr. för kallt

  Maten börjar frysa på

  grund av den allt för

  kalla temperaturen.

  1. Kontrollera om "Superkylläge"

  är på.

  2. Minska kyltemperaturvärdena.

  “--”

  "Varning för låg

  spänning"

  När

  matningsspänningen

  blir lägre än 170 V går

  enheten in i en jämn

  position.

  Detta är inte ett fel. Detta

  förhindrar skador på

  kompressorn. Denna varning

  kommer att stängas av när

  spänningen når önskad nivå.

 • SE

  33

  Om kylskåpet inte fungerar;

  • Är det strömavbrott?

  • Är kontakten korrekt ansluten till uttaget?

  • Har säkringen för uttaget i vilket kontakten är kopplad eller

  huvudsäkringen blåst?

  • Har uttaget något fel? För att kontrollera detta, anslut ditt kylskåp till

  ett uttag som du är säker på att det fungerar.

  Om kylskåpet inte kyler tillräckligt;

  • Är temperaturregleringen rätt?

  • Är dörren till kylskåpet ofta öppnad och lämnad öppen under en

  längre tid?

  • Är dörren till kylskåpet ordentligt stängd?

  • Har du ställt in en maträtt eller mat i kylskåpet som kommit i kontakt

  med den bakre väggen i kylskåpet och som därmed förhindrar

  luftödet?

  • Är din kyl överdrivet fylld?

  • Är avståndet mellan ditt kylskåp och bak- och sidoväggarna tillräckligt

  stort?

  • Är omgivningstemperaturen inom leden av värden som anges i

  bruksanvisningen?

  Om maten i kylskåpet kyls för mycket

  • Är temperaturregleringen rätt?

  • Har du nyligen ställt in det mycket mat i frysavdelningen? I så fall kan

  ditt kylskåp överkyla maten i kylsavdelningen, eftersom det kommer

  att fungera länger för att kyla maten.

  Om ditt kylskåp fungerar för ljudligt;

  För att bibehålla den inställda nivån nedkylning kan kompressorn

  aktiveras från tid till annan. Ljud från kylskåpet vid denna tid är normalt

  och beror på att den fungerar. När den avkylningsnivån som krävs har

  uppnåtts, kommer ljudet automatiskt att minska. Om ljudet fortsätter;

  • Är din apparat stabil? Är benen justerade?

  • Finns det något bakom ditt kylskåp?

  • Vibrerar hyllorna eller faten med rätterna? Placera om hyllorna och /

  eller rätterna om detta är fallet.

  • Vibrerar de föremål som placerats på ditt kylskåp?

  INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE EFTER

  FÖRSÄLJNING

 • SE

  34

  Normala ljud;

  Knackning (Is knackning) ljud:

  • Under automatisk avfrostning.

  • När apparaten kyls eller värms (på grund av expansion av apparatens

  material).

  Kort knackning: Hörs när termostaten kopplar kompressorn på / av.

  Kompressor ljud (normalt motorljud): Detta ljud innebär att

  kompressorn fungerar normalt. Kompressor kan göra mer ljud under

  en kort tid när den är aktiverad.

  Bubblande ljud och plask: Detta ljud orsakas av ödet av kylmediet i

  rören i systemet.

  Vattenöde ljud: Normalt ljud från vatten som rinner till

  avdunstningsbehållaren under avfrostning. Detta ljud kan höras under

  avfrostning.

  Blås ljud (normalt äktljud): Detta ljud kan höras i No-Frost kylskåp

  under normal drift av systemet på grund av luftcirkulationen.

  Om fukt bildas inne i kylskåpet

  • Är all mat ordentligt forpackad? Har behållarna torkats innan du lagt

  dem i kylskåpet?

  • Öppnas kylskåpets dörrar ofta? Fuktigheten i rummet kommer in i

  kylskåpet när dörrarna öppnas. Fuktighet bildas snabbare kommer

  när du öppnar dörrarna oftare, speciellt om luftfuktigheten i rummet

  är hög.

  • Vattendroppar som samlas på den bakre väggen efter automatisk

  avfrostning är normalt (i statiska modeller).

  Om dörrarna inte öppnas och stängs ordentligt;

  • Förhindrar matförpackningar stängning av dörren?

  • Är dörrfack, hyllor och lådor rätt placerade?

  • Är dörr tätningarna slitna eller sönder?

  • Är ditt kylskåp på en jämn yta?

  Om kanterna på kylskåpet som har fast kontakt med dörrtätningen

  är varma;

  Speciellt på sommaren (varmt väder), kan ytorna som är i kontakt med

  tätningen bli varmare på grund av drift av kompressorn, det är normalt.

  INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE EFTER

  FÖRSÄLJNING

 • SE

  35

  VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

  • Kompressorskyddsfunktionen kommer att aktiveras efter plötsliga

  strömavbrott eller utkoppling av apparaten, eftersom gasen i

  kylsystemet inte är stabiliserad än. Ditt kylskåp börjar fungera normalt

  igen efter 5 minuter, det behöver du inte oroa dig för.

  • Om du inte kommer att använda kylskåpet under en längre tid

  (t.ex. under sommarlovet) koppla ur den. Rengör kylskåpet enligt

  instruktionerna i del 4 och lämna dörren öppen för att förhindra fukt

  och lukt.

  • Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, se

  till närmaste auktoriserad service.

  • Apparaten du har köpt är avsedd för hembruk och kan användas bara

  hemma och för det angivna syftet. Den är inte lämplig för kommersiellt

  eller gemensamt bruk. Om konsumenten använder apparaten på

  ett sätt som inte överensstämmer med de beskrivna funktionerna,

  betonar vi att tillverkaren och återförsäljaren inte är ansvariga för

  reparationer och fel inom garantiperioden.

  • Livslängden på din apparat som anges och förklaras av Institutionen

  för branschen är av 10 år (perioden för att erhålla delar som behövs

  för att apparaten skall fungera väl).

  INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE EFTER

  FÖRSÄLJNING

 • SE

  36

  1– Installera apparaten i ett svalt, väl ventilerat rum, men inte i direkt

  solljus och inte i närheten av en värmekälla (element, spis etc. ..).

  Använd annars en isoleringsplatta.

  2– Låt varm mat och dryck svalna utanför apparaten.

  3– Vid upptining av fryst mat, placera den i kylskåpet. Den frysta matens

  låga temperatur kommer att hjälpa till att kyla kylutrymmet när den

  tinar. Så det orsakar energibesparing. Om den frysta maten tas ut,

  orsakar det slöseri med energi

  4– När du placerar drycker och slask måste de täckas. Annars ökar

  fuktigheten i apparaten. Då blir arbetstiden längre. Dessutom hjälper

  täckandet av drycker och slask till att bevara lukt och smak

  5– När du placerar mat och dryck, öppna luckan så lite tid som möjligt.

  6– Håll locken stängda i alla fack med olika temperaturer i apparaten

  (grönsakslåda, kyl ... etc).

  7– Dörrtätningen måste vara ren och smidig. By tätningarna om de är

  slitna.

  TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

 • EN

  37

  Index

  BEFORE USING THE APPLIANCE ................................ 39

  General warnings..................................................................... 39

  Old and out-of-order fridges..................................................... 43

  Safety warnings ....................................................................... 43

  Installing and operating your fridge.......................................... 44

  Before Using your Fridge ......................................................... 45

  Information about New Generation Cooling Technology ......... 46

  THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE

  COMPARTMENTS ..........................................................47

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES ......... 49

  Display and control panel ........................................................ 49

  Operating your fridge ............................................................... 51

  Super freeze mode .............................................................. 51

  Super cool mode .................................................................. 51

  Economy mode .................................................................... 51

  Holliday mode ...................................................................... 52

  Drink cool mode ................................................................... 53

  Screen saver mode .............................................................. 53

  Function of Child lock .......................................................... 54

  Cooler temperature settings .................................................... 54

  Freezer temperature settings................................................... 55

  Warnings about Temperature Adjustments .............................. 55

  Accessories ............................................................................. 56

  Freezer box .......................................................................... 56

  Chiller Shelf ......................................................................... 57

  Humidity Controler ............................................................... 57

  Natural Ion Tech / Ionisier .................................................... 58

  Maxi-fresh preserver ............................................................ 58

  Adjustable Door Shelf .......................................................... 59

  Adjustable Glass Shelf ......................................................... 59

  CLEANING AND MAINTENANCE .................................. 60

 • EN

  38

  Defrosting ................................................................................ 61

  ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE ..................... 62

  Refrigerator compartment ........................................................ 62

  Freezer compartment .............................................................. 63

  TRANSPORTATION AND CHANGING OF INSTALLATION

  POSITION ........................................................................68

  Repositioning the door ............................................................. 68

  BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE ... 69

  TIPS FOR SAVING ENERGY .......................................... 73

  The operating instructions apply to several models. Differences may

  therefore occur.

  Fire risk

 • EN

  39

  BEFORE USING THE APPLIANCE

  General warnings

  WARNING: Keep ventilation openings, in

  the appliance enclosure or in the built-in

  structure, clear of obstruction.

  WARNING: Do not use mechanical devices

  or other means to accelerate the defrosting

  process, other than those recommended by the

  manufacturer.

  WARNING: Do not use electrical appliances

  inside the food storage compartments of the

  appliance, unless they are of the type

  recommended by the manufacturer.

  WARNING: Do not damage the refrigerant

  circuit.

  WARNING: When positioning the appliance,

  ensure the supply cord is not trapped or

  damaged.

  WARNING: Do not locate multiple portable

  socket-outlets or portable power supplies at the

  rear of the appliance.

  WARNING: In order to avoid any hazards

  resulting from the instability of the appliance, it

  must be xed in accordance with the following

  instructions:

  If your appliance uses R600a as a refrigerant

  (this information will be provided on the label of

  the cooler) you should take care during

  transportation and installation to prevent the

  cooler elements from being damaged. R600a is

 • EN

  40

  BEFORE USING THE APPLIANCE

  an environmentally friendly and natural gas, but

  it is explosive. In the event of a leak due to

  damage of the cooler elements, move your

  fridge away from open ames or heat sources

  and ventilate the room where the appliance is

  located for a few minutes.

  • While carrying and positioning the fridge, do

  not damage the cooler gas circuit.

  • Do not store explosive substances such as

  aerosol cans with a ammable propellant in

  this appliance.

  • This appliance is intended to be used in

  household and domestic applications such

  as:

  - staff kitchen areas in shops, ofces and

  other working environments.

  - farm houses and by clients in hotels, motels

  and other residential type environments.

  - bed and breakfast type environments;

  - catering and similar non-retail applications.

  • If the socket does not match the refrigerator

  plug, it must be replaced by the manufacturer,

  a service agent or similarly qualied persons

  in order to avoid a hazard.

  • A specially grounded plug has been

  connected to the power cable of your

  refrigerator. This plug should be used with

  a specially grounded socket. If there is no

  such socket in your house, please have one

  installed by an authorised electrician.

 • EN

  41

  • This appliance can be used by children

  aged from 8 years and above and

  persons with reduced physical, sensory or

  mental capabilities or lack of experience

  and knowledge if they have been given

  supervision or instruction concerning use of

  the appliance in a safe way and understand

  the hazards involved. Children shall not

  play with the appliance. Cleaning and user

  maintenance shall not be made by children

  without supervision.

  • Children aged from 3 to 8 years are

  allowed to load and unload refrigerating

  appliances. Children are not expected to

  perform cleaning or user maintenance of the

  appliance, very young children (0-3 years

  old) are not expected to use appliances,

  young children (3-8 years old) are not

  expected to use appliances safely unless

  continuous supervision is given, older

  children (8-14 years old) and vulnerable

  people can use appliances safely after they

  have been given appropriate supervision or

  instruction concerning use of the appliance.

  Very vulnerable people are not expected

  to use appliances safely unless continuous

  supervision is given.

  • If the supply cord is damaged, it must be

  replaced by the manufacturer, an authorised

  service agent or similar qualied persons, in

  order to avoid a hazard.

  BEFORE USING THE APPLIANCE

 • EN

  42

  BEFORE USING THE APPLIANCE

  • This appliance is not intended for use at

  altitudes exceeding 2000 m.

  To avoid contamination of food, please

  respect the following instructions:

  • Opening the door for long periods can cause

  a signicant increase of the temperature in

  the compartments of the appliance.

  • Clean regularly surfaces that can come in

  contact with food and accessible drainage

  systems.

  • Store raw meat and sh in suitable containers

  in the refrigerator, so that it is not in contact

  with or drip onto other food.

  • Two-star frozen-food compartments are

  suitable for storing pre-frozen food, storing

  or making ice cream and making ice cubes.

  • One-, two- and three-star compartments are

  not suitable for the freezing of fresh food.

  • If the refrigerating appliance is left empty for

  long periods, switch off, defrost, clean, dry,

  and leave the door open to prevent mould

  developing within the appliance.

  The water dispenser is available

  • Clean water tanks if they have not been

  used for 48 h; ush the water system

  connected to a water supply if water has not

  been drawn for 5 days.

 • EN

  43

  Old and out-of-order fridges

  • If your old fridge has a lock, break or remove the lock

  before discarding it, because children may get trapped

  inside it and may cause an accident.

  • Old fridges and freezers may contain isolation material

  and refrigerant with CFC or HFC. Therefore, take care not

  to harm environment when you are discarding your old

  fridges.

  Please ask your municipal authority about the disposal of the

  WEEE reuse, recycle and recovery purposes.

  Notes:

  • Please read the instruction manual carefully before

  installing and using your appliance. We are not

  responsible for the damage occurred due to misuse.

  • Follow all instructions on your appliance and instruction

  manual, and keep this manual in a safe place to resolve

  the problems that may occur in the future.

  • This appliance is produced to be used in homes and it

  can only be used in domestic environments and for the

  specied purposes. It is not suitable for commercial or

  common use. Such use will cause the guarantee of the

  appliance to be cancelled and our company will not be

  responsible for losses incurred.

  • This appliance is produced to be used in houses and it is

  only suitable for cooling / storing food. It is not suitable for

  commercial or common use and/or for storing substances

  except for food. Our company is not responsible for losses

  to be incurred in the contrary case.

  Safety warnings

  • Do not connect your fridge freezer to the mains electricity

  supply using an extension lead.

  • Do not plug in damaged, torn or old plugs.

  • Do not pull, bend or damage the cord.

  BEFORE USING THE APPLIANCE

 • EN

  44

  BEFORE USING THE APPLIANCE

  • This appliance is designed for use by adults, do not allow

  children to play with the appliance or let them hang off the

  door.

  • Never touch the power cord/plug with wet hands as this

  could cause a short circuit or electric shock.

  • Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-

  making compartment as they can burst as the contents

  freeze.

  • Do not place explosive or ammable material in your

  fridge. Place drinks with high alcohol content vertically in

  the fridge compartment and make sure that their tops are

  tightly closed.

  • When removing ice from the ice-making compartment, do

  not touch it. Ice may cause frost burns and/or cuts.

  • Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-

  cream or ice cubes immediately after you have taken them

  out of the ice-making compartment.

  • Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This

  may cause health issues such as food poisoning.

  • Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects

  the performance of your fridge.

  • Secure any accessories in the fridge during transportation

  to prevent damage to the accessories.

  • Do not use plug adapter.

  Installing and operating your fridge

  Before using your fridge, you should pay attention to the

  following points:

  • The operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.

  • We do not accept responsibility for any damages that

  occur due to ungrounded usage.

  • Place your fridge where it will not be exposed to direct

  sunlight.

  • Your appliance should be at least 50 cm away from stoves,

  gas ovens and heater cores, and at least 5 cm away from

  electrical ovens.

  • Your fridge should never be used outdoors or exposed to

  rain.

 • EN

  45

  BEFORE USING THE APPLIANCE

  • When your fridge is placed next to a deep freezer, there

  should be at least 2 cm between them to prevent humidity

  forming on the outer surface.

  • Do not place anything on your fridge, and install your fridge

  in a suitable place so that at least 15 cm of free space is

  available above it.

  • Use the adjustable front legs to make sure your appliance

  is level and stable. You can adjust the legs by turning them

  in either direction. This should be done before placing food

  in the fridge.

  • Before using your fridge, wipe all parts with a solution of

  warm water and a teaspoon of sodium bicarbonate, then

  rinse with clean water and dry. Place all parts in the fridge

  after cleaning.

  • Install the plastic distance guide (the part with black vanes

  at the rear) by turning it 90° (as shown in the gure) to

  prevent the condenser from touching the wall.

  • The refrigerator should be placed against a wall with a free

  space not exceeding 75 mm.

  Before Using your Fridge

  • When using your fridge for the rst time, or after

  transportation, keep it in an upright position for at least 3

  hours before plugging into the mains. This allows efcient

  operation and prevents damage to the compressor.

  • Your fridge may have a smell when it is operated for the

  rst time. This is normal and the smell will fade away when

  your fridge starts to cool.

 • EN

  46

  BEFORE USING THE APPLIANCE

  Information about New Generation Cooling

  Technology

  Fridges with new generation cooling technology have a

  different working system than static fridges. In normal fridges,

  humid air that enters into fridge and the water vapor that comes

  out from the foods, accumulates frost formation in freezer

  compartment. In order to melt this frost, in other words defrost,

  the fridge has to be stopped. During the stopping period, to

  keep the foods cold, user has to extract the food to outside of

  fridge and user has to clear the ice during this period.

  In the fridges with new generation cooling technology, situation

  in the freezer compartment is completely different. With the

  aid of fan, cold and dry air is blown out through many points

  into the freezer compartment. As a result of the homogenously

  blown cold air, even in the spaces between shelves, foods are

  frozen equally and correctly. On the other hand there will be

  no frost formation.

  In the refrigerator compartment, there will be nearly same

  conguration with freezer compartment. Air, that is emitted

  with the fan, located at the top of refrigerator compartment,

  is cooled while passing through the gap behind the air duct.

  At the same time, air is blown out through the holes on the air

  duct so that cooling process is successfully completed in the

  refrigerator compartment. Holes on the air duct are designed

  such that the air distribution becomes homogenous in this

  compartment.

  As there is no air passage between freezer and refrigerator

  compartment, there will be no odor mixing.

  As a result of these, your fridge with new generation cooling

  technology, gives you, ease of use beside the huge volume

  and esthetic appearance.

 • EN

  47

  THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE

  COMPARTMENTS

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  10

  This presentation is only for information about the parts of the

  appliance. Parts may vary according to the appliance model.

 • EN

  48

  THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE

  COMPARTMENTS

  A) Fridge compartment

  B) Freezer compartment

  1) Wine rack *

  2) Fridge shelves

  3) Ionisier *

  4) Chiller *

  5) Crisper cover

  6) Crisper

  7) Freezer top basket

  8) Freezer middle basket

  9) Freezer bottom basket

  10) Leveling feets

  11) Ice trays

  12) Freezer glass shelves

  13) Bottle shelf

  14) Adjustable door shelf * / Door shelf

  15) Upper door shelves

  16) Egg holder

  * In some models

  This presentation is only for information about the parts of the

  appliance. Parts may vary according to the appliance model.

 • EN

  49

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Display and control panel

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  10

  8

  11

 • EN

  50

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Use of control panel

  1. It is cooler set value screen.

  2. It is super cooling indicator.

  3. It is freezer set value screen.

  4. It is super freeze indicator.

  5. It is alarm symbol.

  6. It is economy mode symbol.

  7. It is holiday mode symbol.

  8. It is child-lock symbol.

  9. It enables the setting value of cooler to be modied and super cool

  mode to be activated if desired. Cooler maybe set to 8, 6, 5, 4, 2 °C super

  cool.

  10. It enables the setting value of freezer to be modied and super freeze

  mode to be activated if desired. Freezer may be set to -16, -18, -20, -22,

  -24°C super freeze.

  11. It enables the modes (economy, holiday…) to be activated if desired.

 • EN

  51

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Operating your fridge

  Super freeze mode

  How would it be used?

  • Press freezer set button until Super freeze symbol will be

  seen on the screen. Buzzer will sound beep beep. Mode

  will be set.

  During this mode:

  • Temperature of cooler may be adjusted. In this case super

  freeze mode continues.

  • Economy and Holiday mode can not be selected.

  • Super freeze mode can be cancelled by the same

  operation of selecting.

  Super cool mode

  How would it be used?

  • Press cooler set button until Super cool symbol will be

  seen on the screen. Buzzer will sound beep beep. Mode

  will be set.

  During this mode:

  • Temperature of freezer may be adjusted. In this case

  super cool mode continues.

  • Economy and Holiday mode can not be selected.

  • Super cool mode can be cancelled by the same operation

  of selecting.

  Economy mode

  How would it be used?

  • Push "mode button" until eco symbol appears.

  • If no button is pressed for 1 second. Mode will be set. Eco

  symbol will blink 3 times. When mode is set, buzzer will

  sound beep beep.

  • Freezer and refrigerator temperature segments will show

  "E".

  • Economy symbol and E will light till mode nishes.

 • EN

  52

  Holliday mode

  How would it be used?

  • Push "mode button" until holiday symbol appears

  • If no button is pressed for 1 second. Mode will be set.

  Holiday symbol will blink 3 times. When mode is set,

  buzzer will sound beep beep.

  • Cooler temperature segment will show "--".

  • Holiday symbol and "--" will light till mode nishes.

  During this mode:

  • Freezer may be adjusted. When holiday mode will be

  cancelled , the selected setting values will proceed.

  • Cooler may be adjusted. When holiday mode will be

  cancelled, the selected setting values will proceed.

  • Super cool or super freeze modes can be selected. Holiday

  mode is automatically cancelled and the selected mode is

  activated.

  • Economy mode can be selected after cancelling the

  holiday mode. Then the selected mode is activated.

  • To cancel, you will just need to press on mode button.

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  During this mode:

  • Freezer may be adjusted. When economy mode will be

  cancelled, the selected setting values will proceed.

  • Cooler may be adjusted. When economy mode will be

  cancelled, the selected setting values will proceed.

  • Super cool or super freeze modes can be selected.

  Economy mode is automatically cancelled and the selected

  mode is activated.

  • Holiday mode can be selected after cancelling the

  economy mode. Then the selected mode is activated.

  • To cancel, you will just need to press on mode button.

 • EN

  53

  Drink cool mode

  When would it be used?

  This mode is used to cool the drinks within adjustable time.

  How would it be used?

  • Press freezer button for 5 seconds.

  • Special animation will start on freezer set value screen

  and 05 will blink on cooler set value screen.

  • Press cooler button to adjust the time (05 - 10 - 15 - 20 -

  25 - 30 minutes).

  • When you select the time the numbers will blink 3 times on

  screen and sound beep beep.

  • If no button is pressed within 2 seconds the time will be

  set.

  • The countdown starts from the adjusted time minute by

  minute.

  • Remaining time will blink on the screen.

  • To cancel this mode press freezer set button for 3 seconds.

  Screen saver mode

  How to use?

  • This mode will be activated when you press on mode

  button for 5 seconds.

  • If no button is pressed within 5 seconds when he mode is

  active, lights of the control panel will go off.

  • If you press any button when lights of control panel are off,

  the current settings will appear on the screen, and then

  you can maket he adjustment as you want. If you neither

  cancel screen saver mode nor press on any button in 5

  seconds, the control panel will go off again.

  • To cancel screen saver mode press on mode button for 5

  seconds again.

  • When screen saver mode is active you can also activate

  child lock.

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

 • EN

  54

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Function of Child lock

  When would it be used?

  To prevent children from playing with the buttons and

  changing the settings you have made, child lock is available

  in the appliance.

  Activating Child Lock

  Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5

  seconds.

  Deactivating Child Lock

  Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5

  seconds.

  Note: Child lock will also be deactivated if electricity is

  interrupted or the fridge is unplugged.

  Cooler temperature settings

  • Initial temperature value for Cooler Setting Indicator is

  +4 °C.

  • Press cooler button once.

  • When you rst push this button, the last value appears on

  the setting indicator of the cooler.

  • Whenever you press on this button, lower temperature will

  be set. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, supercool)

  • When you push the cooler set button until supercool

  symbol appears, and if you do not push any button in 1

  seconds Super Cool will ash.

  • If you continue to press, it will restart from +8°C.

  • The temperature value selected before Holiday Mode,

  Super Freeze Mode, Super Cool Mode or Economy Mode

  is activated will remain the same when the mode is over

  or cancelled. The appliance continues to operate with this

  temperature value.

  • If no button is pressed within 5 seconds after child lock is

  activated, the lights of the control panel will turn off. You

  can see latest status of settings or modes after you pres

  any button. While control panel ‘s light is on, you can cancel

  child lock as described in the instruction of this mode.

 • EN

  55

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Freezer temperature settings

  • Initial temperature value for Freezer Setting Indicator is

  -18°C.

  • Press freezer set button once.

  • When you rst push this button, the last set value will blink

  on screen.

  • Whenever you press on this button, lower temperature will

  be set (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C superfreeze).

  • When you push the freezer set button until superfreeze

  symbol appears, and if you do not push any button in 1

  seconds Super Freeze will ash.

  • If you continue to press, it will restart from -16°C.

  • The temperature value selected before Holiday Mode,

  Super Freeze Mode, Super Cool Mode or Economy Mode

  is activated will remain the same when the mode is over

  or cancelled. The appliance continues to operate with this

  temperature value.

  Warnings about Temperature Adjustments

  • Temperature adjustments should be made according to

  the frequency of door openings and the quantity of food

  kept inside the fridge.

  • Do not pass to another adjustment before completing an

  adjustment.

  • Your fridge should be operated up to 24 hours according

  to the ambient temperature without interruption after being

  plugged in to be completely cooled. Do not open doors of

  your fridge frequently and do not place much food inside

  it in this period.

  • A 5 minute delaying function is applied to prevent damage

  to the compressor of your fridge, when you take the plug

  off and then plug it on again to operate it or when an

  energy breakdown occurs. Your fridge will start to operate

  normally after 5 minutes.

  • Your fridge is designed to operate in the ambient

  temperature intervals stated in the standards, according to

  Door open alarm function

  If cooler or freezer door is opened more than 2 minutes ,

  appliance sounds ‘beep beep’.

 • EN

  56

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  the climate class stated in the information label. We do not recommend

  operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms

  of cooling effectiveness.

  • This appliance is designed

  for use at an ambient

  temperature within the

  10°C - 43°C range.

  Important installation

  instructions

  This appliance is designed to work in difcult climate conditions (up to 43 degrees

  C or 110 degrees F) and is powered with ‘Freezer Shield’ technology which

  ensures that the frozen food in the freezer will not defrost even if the ambient

  temperature falls as low as -15 °C. So you may then install your appliance in an

  unheated room without having to worry about frozen food in the freezer being

  spoilt. When the ambient temperature returns to normal, you may continue using

  the appliance as usual.

  Accessories

  Freezer box

  The freezer box allows foods are maintained more regularly.

  Removing The freezer box;

  • Pull the box out as far as possible

  • Pull the front of box up and out.

  ! Make the inverse of the same operation for the resetting the sliding

  compartment.

  Note: Always Keep the handle of box while removing the box.

  Climate Class Ambient Temperature

  o

  C

  T Between 16 and 43 (°C)

  ST Between 16 and 38 (°C)

  N Between 16 and 32 (°C)

  SN Between 10 and 32 (°C)

  Freezer boxes

 • EN

  57

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Chiller Shelf

  Keeping food in the Chiller compartment instead of

  the freezer or refrigerator compartment allows food

  retain freshness and avour longer, while preserving

  its fresh appearance. When chiller tray becomes dirty,

  remove it and wash it with water.

  (Water freezes at 0°C, but foods containing salt or

  sugar freeze at temperature lower than that)

  Normally people use the chiller compartment for raw

  sh, lightly pickled, rice, etc...

  Do not put foods you want to freeze or ice trays in order to make ice.

  Removing the Chiller shelf

  • Pull the chiller shelf out toward you by sliding on rails.

  • Pull the chiller shelf up from rail to remove.

  Humidity Controler

  When the humidity controler in the closed

  position, it allows fresh fruit and vegetables

  to be stored longer.

  In case of the crisper is totally full, the fresh

  dial is located in front of crisper, should

  be opened. By means of this the air in the

  crisper and humidity rate will be controlled

  and endurance life will be increased.

  If you see any condensation on glass shelf, humidity control should be

  taken into the open positions.

  (In some models)

 • EN

  58

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Natural Ion Tech / Ionisier

  Natural Ion Tech spreads negative ions which neutralize particles of

  unpleasant smell and dust in the air.

  By removing these particles from the air in the refrigerator, Natural Ion

  Tech improves air quality and eliminates odours.

  • This feature is optional. It may not exist on your product.

  • The location of your ioniser device may vary from product to product.

  Ionisier

  (In some models)

  Maxi-fresh preserver

  Maxi Fresh Preserver technology helps to remove ethylene

  gas (a bioproduct released naturally from fresh foods) and

  unpleasant odors from the crisper. In this way, food stays

  fresh for a longer time.

  • Maxi Fresh Preserver must be cleaned once in a year.

  The lter should be waited for 2 hours at 65°C in a oven.

  • To clean the lter, please remove the back cover of the

  lter box by pulling it in the direction of the arrow.

  • The lter should not be washed with water or any

  detergent.

  (In some models)

  Maxi Fresh Preserver

 • EN

  59

  Adjustable Door Shelf

  Six different height adjustments can be made to provide

  storage areas that you need by adjustable door shelf.

  To change the position of adjustable door shelf ;

  Hold the bottom of the shelf and pull the buttons on the side of

  the door shelf direction of arrow (Fig.1).

  Position door shelf the height you need by moving up and

  down. After you get the position that you want the door shelf,

  release the buttons on the side of the door shelf (Fig.2) Before

  releasing the door shelf, move up down and make sure the

  door shelf is xed.

  Note: Before moving door shelf is loaded, you must hold the

  shelf by supporting the bottom. Otherwise, door shelf could fall

  off the rails due to the weight. So damage may occur on the

  door shelf or rails.

  Adjustable Glass Shelf

  Adjustable glass shelf mechanism provides higher storage

  spaces with a simple movement. To cover the glass shelf,

  push it.

  You can load your food as you want in the resulting extra

  space. To bring the shelf in its original position, pull it toward

  you.

  THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

  Visual and text descriptions on the accessories section may

  vary according to the model of your appliance.

  Figure -1

  Figure -2

  (In some models)

  (In some models)

  Figure -1

  Figure -2

 • EN

  60

  CLEANING AND MAINTENANCE

  • Disconnect the unit from the power supply before

  cleaning.

  • Do not clean the appliance by pouring water.

  • Make sure that no water enters the lamp housing and

  other electrical components.

  • The refrigerator should be cleaned periodically using a

  solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.

  • Clean the accessories separately with

  soap and water Do not clean them in the

  dishwasher.

  • Do not use abrasive products, detergents or soaps. After

  washing, rinse with clean water and dry carefully. When

  you have nished cleaning, reconnect the plugto the mains

  supply with dry hands.

  • Clean the condenser with a broom at least twice a year.

  This will help you to save on energy costs and increase

  productivity.

  THE POWER SUPPLY MUST BE DISCONNECTED.

 • EN

  61

  CLEANING AND MAINTENANCE

  Defrosting

  Your refrigerator performs automatic defrosting. The water

  formed as a result of defrosting passes through the water

  collection spout, ows into the vaporisation container behind

  your refrigerator and evaporates there.

  • Make sure you have disconnected the plug of your

  refrigerator before cleaning the vaporisation container.

  • Remove the vaporisation container from its position by

  removing the screws as indicated. Clean it with soapy

  water at specic time intervals. This will prevent odours

  from forming.

  Replacing LED Lighting

  If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as

  this should be changed by authorized personnel only.

  Evaporating

  tray

 • EN

  62

  ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

  Refrigerator compartment

  • For normal operating conditions, adjusting the temperature value of

  the cooler partition of the fridge to 4°C will be enough.

  • To reduce humidity and consequent increase of frost never place

  liquids in unsealed containers in the refrigerator. Frost tends to

  concentrate in the coldest parts of the evaporator and in time will

  require more frequent defrosting.

  • Never place warm food in the refrigerator. Warm food should be

  allowed to cool at room temperature and should be arranged to

  ensure adequate air circulation in the refrigerator compartment.

  • Nothing should touch on the back wall as it will cause frost and the

  packages can stick on the back wall. Do not open the refrigerator

  door too frequently.

  • Arrange the meat and cleaned sh(wrapped in packages or sheets

  of plastic) which you will use in 1-2 days,in the bottom section of

  the refrigerator compartment(that is above the crisper) as this is the

  coldest section and will ensure the best storing conditions.

  • You can put the fruits and vegetables into crisper without packing.

  Some recommendations have been specied below for the placement

  and storage of your food in the cooling compartment.

  NOTE: Potatoes, onions and garlic should not be stored in the refrigerator.

  Food

  Maximum Storing

  time

  Where to place in the

  fridge department

  Vegetables and

  fruits

  1 week Vegetable bin

  Meatandsh 2 - 3 Days

  Wrapped in plastic foil or

  bags or in a meat container

  (on the glass shelf)

  Fresh cheese 3 - 4 Days In special door shelf

  Butter and

  margarine

  1 week In special door shelf

  Bottled products

  milk and yoghurt

  Until the expiry date

  recommended by

  the producer

  In special door shelf

  Eggs 1 month In the egg shelf

  Cooked food All shelves

 • EN

  63

  ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

  Freezer compartment

  • Please use the deep freeze compartment of your refrigerator for

  storing the frozen food for a long time and for producing ice.

  • To get maximum capacity for freezer compartment, please just use

  glass shelves for upper and middle section. For bottom section,

  please use lower basket.

  • Please do not place the food you shall newly freeze nearby the

  already frozen food.

  • You should freeze the food to be frozen (meat, minced meat, sh,

  etc.) by dividing them into portions in such a way that they can be

  consumed once.

  • Please do not refreeze the frozen food once they are thawed. It may

  pose a danger for your health since it might cause problems such as

  food poisoning.

  • Do not place the hot meals in your deep freeze before they become

  cold. You would cause the other food frozen beforehand in the deep

  freeze to become putreed.

  • When you buy frozen food, makes sure that they were frozen under

  appropriate conditions and the package is not torn.

  • While storing the frozen food, the storage conditions on the package

  should certainly be observed. If there is not any explanation, the food

  must be consumed within the shortest time possible.

  • If there had been humidication in the frozen food package and it

  has a foul smell, the food might have been stored under unsuitable

  conditions previously and gone rotten. Do not purchase this type of

  foods!

  • The storage durations of frozen food change depending on the

  ambient temperature, the frequent opening and closing of the doors,

  thermostat settings, food type and the time elapsed from the purchase

  time of the food to the time it is placed into the freezer. Always abide

  by the instructions on the package and never exceed the indicated

  storage duration.

  • During long lasting power failures, please do not open the door of

  the deep freeze compartment. During longer power failures, do not

  refreeze your food and consume them as soon as possible.

  Not that; if you want to open again immediately after closing the

  freezer door, it will not be opened easily. It’s quite normal! After reaching

  equilibrium condition, the door will be opened easily.

 • EN

  64

  ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

  Important note:

  • Frozen foods, when thawed, should be cooked just like fresh foods.

  If they are not cooked after being thawed they must NEVER be re-

  frozen.

  • The taste of some spices found in cooked dishes (anise, basilica,

  watercress, vinegar, assorted spices, ginger, garlic, onion, mustard,

  thyme, marjoram, black pepper, etc.) changes and they assume a

  strong taste when they are stored for a long period. Therefore, the

  frozen food should be added little amount of spices or the desired

  spice should be added after the food has been thawed.

  • The storage period of food is dependent on the oil used. The suitable

  oils are margarine, calf fat, olive oil and butter and the unsuitable oils

  are peanut oil and pig fat.

  • The food in liquid form should be frozen in plastic cups and the other

  food should be frozen in plastic folios or bags.

  Some recommendations have been specied on pages 29, 30 and 31 for

  the placement and storage of your food in the deep freeze compartment.

 • EN

  65

  ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

  Meatandsh Preparation

  Maximum

  Storing time

  (month)

  Steak Wrapping in a foil 6 - 8

  Lamb meat Wrapping in a foil 6 - 8

  Veal roast Wrapping in a foil 6 - 8

  Veal cubes In small pieces 6 - 8

  Lamb cubes In pieces 4 - 8

  Minced meat

  In packages without using

  spices

  1 - 3

  Giblets (pieces) In pieces 1 - 3

  Bologna sausage/

  salami

  Should be packaged even if

  it has membrane

  Chicken and turkey Wrapping in a foil 4 - 6

  Goose and Duck Wrapping in a foil 4 - 6

  Deer, Rabbit, Wild Boar

  In 2.5 kg portions and as

  llets

  6 - 8

  Fresshwatershes

  (Salmon, Carp, Crane,

  Siluroidea)

  After cleaning the bowels

  and scales of the sh, wash

  and dry it; and if necessary,

  cut the tail and head.

  2

  Leansh;bass,turbot,

  ounder

  4

  Fattyshes(Tunny,

  Mackarel,bluesh,

  anchovy)

  2 - 4

  Shellsh Cleaned and in bags 4 - 6

  Caviar

  In its package, aluminium or

  plastic container

  2 - 3

  Snail

  In salty water, aluminum or

  plastic container

  3

  Note: Frozen meat should be cooked as fresh meat after being thawed.

  If the meat is not cooked after being thawed, it should never be frozen

  again.

 • EN

  66

  ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

  Vegetables and

  Fruits

  Preparation

  Maximum

  Storing

  time

  (months)

  String beans and

  beans

  Wash and cut to small pieces and

  boil in water

  10 - 13

  Beans Hull and wash and boil in water 12

  Cabbage Cleaned and boil in water 6 - 8

  Carrot

  Clean and cut to slices and boil in

  water

  12

  Pepper

  Cut the stem, cut into two pieces

  and remove the core and boil in

  water

  8 - 10

  Spinach Washed and boil in water 6 - 9

  Cauliower

  Take the leaves apart, cut the heart

  into pieces, and leave it in water

  with a little lemon juice for a while

  10 - 12

  Eggplant Cut to pieces of 2cm after washing 10 - 12

  Corn

  Clean and pack with its stem or as

  sweet corn

  12

  Apple and pear Peel and slice 8 - 10

  Apricot and Peach

  Cut into two pieces and remove the

  stone

  4 - 6

  Strawberry and

  Blackberry

  Wash and hull 8 - 12

  Cooked fruits

  Adding 10 % of sugar in the

  container

  12

  Plum, cherry,

  sourberry

  Wash and hull the stems 8 - 12

 • EN

  67

  Dairy

  Products

  Preparation

  Maximum

  Storing time

  (months)

  Storing Conditions

  Packet

  (Homogenize)

  Milk

  In its own

  packet

  2 - 3

  Pure Milk – In its

  own packet

  Cheese-

  excluding

  white cheese

  In slices 6 - 8

  Original package

  may be used for

  short storing period.

  It should be wrapped

  in foil for longer

  periods.

  Butter,

  margarine

  In its package 6

  Maximum

  Storing time

  (months)

  Thawing

  time in room

  temperature

  (hours)

  Thawing time in

  oven (minutes)

  Bread 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

  Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

  Pastry 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

  Pie 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

  Phyllo

  dough

  2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

  Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

  ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

 • EN

  68

  TRANSPORTATION AND CHANGING OF

  INSTALLATION POSITION

  Transportation and Changing of Installation Position

  • The original packages and foamed polystyrene (PS) can

  be retained if required.

  • During transportation, the appliance should be secured

  with a wide string or a strong rope. The instructions written

  on the corrugated box must be followed while transporting.

  • Before transporting or changing the installation position,

  all the moving objects (ie,shelves,crisper…) should be

  taken out or xed with bands in order to prevent them from

  getting damaged.

  Repositioning the door

  • It is not possible to change the opening direction of your

  refrigerator door, if the door handle on your refrigerator is

  installed from the front surface of the door.

  • It is possible to change the opening direction of the door

  on models without any handles.

  • If the door opening direction of your refrigerator may

  be changed, you should contact the nearest Authorised

  Service Agent to have the opening direction changed.

 • EN

  69

  BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE

  Check Warnings;

  Your fridge warns you if the temperatures for cooler and freezer are in

  improper levels or when a problem occurs in the appliance. Warning

  codes are displayed in the Freezer and Cooler Indicators.

  ERROR TYPE MEANING WHY WHAT TO DO

  SR

  "Failure

  Warning"

  There is/are some

  part(s) Out of order

  or there is a failure in

  cooling process

  Call Service for

  assistance as soon as

  possible.

  SR – Set

  value blink

  on freezer

  set value

  screen

  Freezer comp.

  Not Cold enough

  This caution will be

  seen especially after

  long term of power

  failure

  1. Do not freeze the foods

  that are thaw and use in

  short time period.

  2. Set the freezer

  temperature to colder

  values or set the

  super freeze , until the

  compartment gets to

  normal temperature.

  3. Do not put fresh food

  until this failure is off.

  SR – Set value

  Blink on cooler

  set value

  screen

  "Refrigerator

  comp. Not Cold

  enough"

  Ideal temperature for

  Ref. Compartment is

  +4

  o

  C. If you see this

  warning your foods

  have risk of spoiling.

  1. Set the refrigerator

  temperature to colder

  values or set the super

  cooling mode until the

  compartment gets to

  normal temperature.

  2. Do not open the door

  much until this failure is

  off.

  SR – Set value

  blink on freezer

  and cooler set

  value screen

  "not cold enough

  Warning"

  It is combination of

  "not cool enough"

  error for both of the

  compartments.

  You will see this failure

  when rst starting the

  appliance. It will be off

  after the compartments

  gets normal temperature

  SR – Set value

  blink on cooler

  set value

  screen

  Refrigerator

  comp. too Cold

  The foods starts to

  freeze because of

  the too much cold

  temperature

  1. Check if the “Super

  cooling mode” is on

  2. Decrease the

  refrigerator temperature

  values

 • EN

  70

  If your fridge is not operating;

  • Is there a power failure?

  • Is the plug connected to the socket correctly?

  • Is the fuse of the socket to which the plug is connected or the main

  fuse blown?

  • Is there any failure at the socket? To check this, plug your refrigerator

  to a socket this is surely operating.

  If your fridge is not cooling enough;

  • Is the temperature adjustment right?

  • Is the door of your fridge opened frequently and left open for a long

  while?

  • Is the door of fridge closed properly?

  • Did you put a dish or food on your fridge so that it contacts the rear

  wall of your fridge so as to prevent the air circulation?

  • Is your fridge lled excessively?

  • Is there adequate distance between your fridge and the rear and side

  walls?

  • Is the ambient temperature within the range of values specied in the

  operating manual?

  If the food in your refrigerator compartment is over cooled

  • Is the temperature adjustment right?

  • Are there many food recently put inside the freezer compartment?

  If so, your fridge may over cool the food inside the refrigerator

  compartment as it will operate longer to cool these food.

  If your fridge is operating too loudly;

  To maintain the set cooling level, compressor may be activated from

  time to time. Noises from your fridge at this time are normal and due to

  its function. When the required cooling level is reached, noises will be

  decreased automatically. If the noises persist;

  “--”

  "Low voltage

  Warning"

  When the power

  supply gets lower

  than 170 V the

  appliance gets to

  steady position.

  This is not a failure. This

  prevents any damages

  on the compressor. This

  warning will off after the

  voltage gets required level

  BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE

 • EN

  71

  BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE

  • Is your appliance stable? Are the legs adjusted?

  • Is there anything behind your fridge?

  • Are the shelves or dishes on the shelves vibrating? Re-place the

  shelves and/or dishes if this is the case.

  • Are the items placed on your fridge vibrating?

  Normal Noises;

  Cracking (Ice cracking) Noise:

  • During automatic defrosting.

  • When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of

  appliance material).

  Short cracking: Heard when the thermostat switches the compressor

  on/off.

  Compressor noise (Normal motor noise): This noise means that the

  compressor operates normally Compressor may cause more noise for

  a short time when it is activated.

  Bubbling noise and splash: This noise is caused by the ow of the

  refrigerant in the tubes of the system.

  Waterownoise: Normal ow noise of water owing to the evaporation

  container during defrosting. This noise can be heard during defrosting.

  Air Blowing Noise (Normal fan noise): This noise can be heard in No-

  Frost fridge during normal operation of the system due to the circulation

  of air.

  If humidity builds up inside the fridge;

  • Are all food packed properly? Are the containers dried before placing

  them in the fridge?

  • Are the fridge doors opened frequently? Humidity of the room gets in

  the fridge when the doors are opened. Humidity build up will be faster

  when you open the doors more frequently, especially if the humidity

  of the room is high.

  If the doors are not opened and closed properly;

  • Do the food packages prevent closing of the door?

  • Are the door compartments, shelves and drawers placed properly?

  • Are door gaskets broken or torn?

  • Is your fridge on a level surface?

 • EN

  72

  BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE

  If the edges of fridge cabinet that the door joint contact are warm;

  Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact

  may get warmer during the operation of the compressor, this is normal.

  IMPORTANT NOTES:

  • Compressor protection function will be activated after sudden power

  breakdowns or after unplugging the appliance, because the gas in

  the cooling system is not stabilized yet. Your fridge will start after 5

  minutes, there is nothing to worry about.

  • If you will not use your fridge for a long time (e.g. in summer holidays)

  unplug it. Clean your fridge according to Part 4 and leave the door

  open to prevent humidity and smell.

  • If the problem persists after you have followed all the instructions

  above, please consult to the nearest authorized service.

  • The appliance you bought is designed for home type use and can be

  used only at home and for the stated purposes. It is not suitable for

  commercial or common use. If the consumer use the appliance in a

  way that does not comply with these features, we emphasize that the

  producer and the dealer shall not be responsible for any repair and

  failure within the guarantee period.

 • EN

  73

  TIPS FOR SAVING ENERGY

  1. Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct

  sunlight and not near a heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise

  use an insulating plate.

  2. Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance.

  3. When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment.

  The low temperature of the frozen food will help to cool the refrigerator

  compartment when it is thawing. This will help to save energy. If the

  frozen food is put out, it results in a waste of energy.

  4. Cover drinks or other liquids when placing them in the appliance

  Otherwise humidity increases in the appliance. Therefore, the working

  time gets longer. Also covering drinks and other liquids helps to preserve

  smell and taste.

  5. Try to avoid keeping the doors open for long periods or opening the

  doors too frequently as warm air will enter the cabinet and cause the

  compressor to switch on unnecessarily often.

  6. Keep the covers of the different temperature compartments (crisper,

  chiller ...etc ) closed

  7. Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.

 • EN

  74

 • DK

  75

  Indhold

  FØR APPARATET TAGES I BRUG ................................ 77

  Generelle advarsler ................................................................. 77

  Sikkerhedsadvarsler ................................................................ 82

  Montering og brug af køleskabet ............................................. 83

  Før køleskabet tages i brug ..................................................... 84

  Information om den nye generation af køleteknologi ............... 84

  DELE AF APPARATET OG RUMMENE ......................... 85

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER ....... 87

  Skærm og betjeningspanel ...................................................... 87

  Sådan bruger du dit kølefryseskab .......................................... 88

  Superfrysetilstand ................................................................ 88

  Superkøle-tilstand ................................................................ 88

  Økonomitilstand ................................................................... 88

  Ferietilstand ......................................................................... 89

  Drink køletilstand ................................................................. 89

  Pauseskærmstilstand .......................................................... 90

  Sådan virker børnesikringen ................................................ 90

  Køleafsnittets temperaturindstillinger....................................... 91

  Fryserens temperaturindstillinger ............................................ 91

  Advarsler om temperaturjusteringer ........................................ 92

  Vigtige installationsanvisninger ............................................ 92

  Tilbehør .................................................................................... 93

  Fryseboksen ........................................................................ 93

  Svalehylde ........................................................................... 93

  Luftfugtighedsregulator ........................................................ 94

  Natural Ion Tech / Jonisator (Ikke i alle modeller) .............. 94

  Justerbar Dørhylde .............................................................. 95

  Justerbar hylde .................................................................... 95

  RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ........................ 96

  Afrimning.................................................................................. 97

  PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET .............. 98

  Køleskabsrum .......................................................................... 98

 • DK

  76

  Fryserrum ................................................................................ 99

  TRANSPORT OG OMPLACERING ............................... 104

  Hvis døren skal vendes .......................................................... 104

  FØR DU RINGER TIL EFTERSALG SERVICE ............. 105

  GODE RÅD OM ENERGİBESPARELSER .................... 108

  BRAND

  Advarsel; Risiko for brand / brændbare materialer

 • DK

  77

  Generelle advarsler

  ADVARSEL: Hold ventilationsåbninger i køleskabet

  fri af tildækning.

  ADVARSEL: Brug ikke mekanisk udstyr eller andre

  midler til at fremskynde afrimning.

  ADVARSEL: Brug ikke andre elektriske apparater

  inden i køleskabet.

  ADVARSEL: Pas på ikke at beskadige kølekredsen.

  ADVARSEL: Ved placering af apparatet skal det

  sikres, at netledningen ikke klemmes eller

  beskadiges.

  ADVARSEL: Placer ikke ere transportaable

  stikdåser eller transportable strømforsyninger bag

  på appratet.

  ADVARSEL: For at undgå personskade eller

  beskadige apparatet skal det installeres i

  overensstemmelse med producentens anvisninger.

  Den lille mængde kølemiddel, som er anvendt i

  dette køleskab er miljøvenlig R600a (en isobuten)

  og er brændbar og eksplosiv, hvis den antændes i

  vedlagte vilkår.

  • Når køleskabet bæres eller sættes på plads, skal

  man passe på ikke at beskadige kølekredsløbet.

  • Opbevar ikke beholdere med brandfarlige materialer

  f. eks. spraydåser og reller til brandslukkere i

  nærheden af køleskabet.

  • Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og

  lignende steder såsom:

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

 • DK

  78

  - personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre

  arbejdsmiljøer der kan sidestilles med en almindelig

  privat husholdning

  - landejendomme og af gæster på hoteller, moteller

  og andre boligomgivelser der kan sidestilles med en

  almindelig privat husholdning

  - bed and breakfast miljøer der kan sidestilles med

  en almindelig privat husholdning

  - catering og lignende ikke-detailhandel der kan

  sidestilles med en almindelig privat husholdning

  • Dit køleskab kræver en 220-240 V, 50 Hz

  strømforsyning. Brug ikke andre strømforsyninger

  Før du tilslutter dit køleskab, skal du sikre dig,

  at oplysningerne på datapladen (spænding og

  tilsluttet belastning) svarer til ledningsnettet på

  tilslutningsstedet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte

  en elektriker)

  • Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år

  og derover samt personer med nedsatte fysiske,

  følesans og mentale evner eller manglende erfaring

  og viden, når de er blevet vejledt eller instrueret i

  apparatets anvendelse på en sikker måde og forstår

  den involverede risiko. Børn skal ikke lege med

  apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal ikke

  udføres af børn uden opsyn.

  • Børn fra 3 til 8 år må lægge varer i og tage varer

  ud af køleapparater. Børn forventes ikke at udføre

  rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Meget

  små børn (0-3 år) forventes ikke at bruge apparater.

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

 • DK

  79

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

  Mindre børn (3-8 år) forventes ikke at kunne

  bruge apparater på sikker vis, medmindre

  det sker under supervision. Større børn

  (8-14 år) og sårbare personer kan bruge

  apparater sikkert, når de superviseres og

  har fået den nødvendige vejledning i brugen

  af apparatet. Meget sårbare personer

  forventes ikke at bruge apparater på sikker

  vis, medmindre det sker under supervision.

  • En beskadiget netledning /stik kan forårsage

  brand eller give elektrisk stød. Hvis den er

  beskadiget skal den udskiftes. Dette må kun

  udføres af kvaliceret personale.

  • Dette apparat er ikke beregnet til brug i

  højder over 2000 m.

  Følg disse instruktioner for at undgå

  fødevarekontaminering:

  • Hvis døren holdes åben i længere tid, kan

  det medføre, at temperaturen i apparatets

  rum øges væsentligt.

  • Rengør hyppigt overader, der kan komme

  i kontakt med fødevarer, og tilgængelige

  aøbssystemer.

  • Opbevar råt kød og rå sk i egnede

  beholdere i køleskabet, så disse fødevarer

  ikke kommer i kontakt med eller drypper på

  andre fødevarer.

  • Fryserum med to stjerner er beregnet

  til opbevaring af på forhånd nedfrosne

  fødevarer, opbevaring eller fremstilling af

 • DK

  80

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

  dessertis og isterninger.

  • Rum med én, to og tre stjerner er ikke

  egnede til nedfrysning af friske fødevarer.

  • Hvis køleapparatet skal stå tomt i længere

  perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres

  og tørres, og døren lades åben for at undgå,

  der dannes skimmel i apparatet.

 • DK

  81

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

  Gamle og ude af drift køleskabe

  • Hvis dit gamle køleskab har en lås, så ødelæg eller fjern låsen

  inden bortskaffelse, da børn ellers kan blive fanget inde i

  køleskabet og forårsage en ulykke.

  • Gamle køleskabe og frysere indeholder isolationsmateriale og

  kølemidler med CFC. Undgå derfor at skade miljøet, når du

  kasserer dit gamle køleskab.

  Spørg din kommune om bortskaffelse af WEEE til genbrug,

  genanvendelse og retablering.

  Bemærk:

  • Læs venligst brugsvejledningen før montering og brug af

  apparatet. Vi er ikke ansvarlige for skader opstået på grund af

  forkert brug.

  • Følg alle instruktionerne som står på dit køleapparat og i

  brugsvejledningen, og gem denne vejledning på et sikkert sted

  for at løse problemer, der kan opstå i fremtiden.

  • Dette apparat er fremstillet til brug i almindelige husholdninger,

  og det må kun bruges i huset og til de angivne formål. Det er

  ikke egnet til kommerciel eller fælles brug. En sådan anvendelse

  vil medføre, at garantien på apparatet annulleres, og vores

  virksomhed vil ikke være ansvarlig for de tab, der vil opstå.

  • Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og er kun

  egnet til køling / opbevaring af fødevarer. Det er ikke egnet til

  kommerciel eller fælles brug og/eller til opbevaring af andre varer

  end fødevarer. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for tab, der vil

  opstå som følge af utilsigtet brug.

 • DK

  82

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

  Sikkerhedsadvarsler

  • Brug ikke ere stikkontakter eller forlængerledninger

  • Brug ikke beskadigede, ødelagte eller gamle stik.

  • Undlad at trække, bøje eller beskadige ledningen.

  • Dette apparat er beregnet til brug af voksne. Lad ikke børn lege

  med apparatet eller hænge på døren.

  • Undgå at sætte stikket i eller tage stikket ud af stikkontakten med

  våde hænder for at forhindre elektrisk stød!

  • Anbring ikke glasasker eller dåser med drikkevarer i fryseren.

  Flasker eller dåser kan eksplodere.

  • Anbring ikke sprængfarlige eller brandfarlige stoffer i dit

  køleskab for din egen sikkerhed. Anbring drikkevarer med høj

  alkoholmængde lodret, og luk dem tæt i køleskabet.

  • Undgå at røre ved isen når du tager is ud som er lavet i fryseren.

  Isen kan forårsage forfrysninger og/eller snitsår.

  • Rør ikke ved frosne varer med våde hænder! Undlad at spise

  is eller isterninger umiddelbart efter at de er blevet taget ud af

  fryseren!

  • Undgå at genfryse optøede frostvarer. Dette kan medføre

  sundhedsmæssige problemer, som f.eks. madforgiftning.

  • Undgå at tildække køleskabet med stof. Dette påvirker dit

  køleskabs ydeevne.

  • Fastgør inventaret i køleskabet under transport for at forhindre

  beskadigelse af inventaret.

  • Brug ikke en stikadapter.

 • DK

  83

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

  Montering og brug af køleskabet

  Før du begynder at bruge din fryser i brug, bør du være opmærksom

  på følgende punkter:

  • Driftsspændingen for køleskabet er 220-240 V ved 50 Hz.

  • At køleskabsledningen er tilsluttet med jordstik. Dette stik skal

  bruges med en speciel stikdåse på 16 ampere med jordforbindelse.

  Hvis du ikke har en stikkontakt med jordforbindelse, skal det

  installeres af en kvaliceret elektriker.

  • Vi påtager os ikke ansvar for skader der opstår på grund af

  manglende jordforbindelse.

  • Placér køleskabet på et sted, hvor det ikke vil blive udsat for

  direkte sollys.

  • Apparatet skal placeres minimum 50 cm væk fra komfurer,

  gasovne og varmekilder, og bør placeres minimum 5 cm væk fra

  elektriske ovne.

  • Køleskabet må aldrig bruges udendørs eller udsættes for regn.

  • Når dit køleskab er placeret ved siden af en dybfryser, bør der

  være minimum 2 cm mellem dem for at forhindre fugtdannelse

  på ydersiden.

  • Placér ikke noget på køleskabet, og placér køleskabet på et

  passende sted, så der er minimum 15 cm frirum omkring det.

  • De forreste ben er justerbare og bør indstilles i en passende

  højde for at give køleskabet mulighed for at operere stabilt og

  ordentligt. Du kan justere benene ved at dreje dem med uret

  (eller i den modsatte retning). Dette skal gøres, før der lægges

  madvarer i køleskabet.

  • Før køleskabet tages i brug, skal alle dele vaskes i varmt vand

  med en teskefuld natron og derefter skylles med rent vand og

  tørres. Anbring alle delene efter rengøring.

  • Indstil afstandsmåleren (delen med sorte vinger på bagsiden)

  ved at dreje det 90° som vist i guren, for at forhindre at

  kondensatoren rører ved væggen.

  • Køleskabet bør placeres op mod en væg med en friafstand på

  højst 75 mm.

 • DK

  84

  FØR APPARATET TAGES I BRUG

  Før køleskabet tages i brug

  • Når køleskabet tages i brug første gang eller efter transport,

  skal det stå i en oprejst position i 3 timer inden det tilsluttes

  strømmen, for at sikre optimalt brug. Ellers kan du beskadige

  kompressoren.

  • Køleskabet kan godt lugte lidt når det tages i brug første gang;

  luften vil fortage sig når køleskabet påbegynder nedkøling.

  Information om den nye generation af køleteknologi

  Kølefryseskabe med den nye generation køleteknologi har et

  anderledes fungerende system end statiske kølefryseskabe. I

  almindelige kølefryseskabe trænger fugtig luft ind i fryseren, og

  vanddamp fra madvarerne fryser til is i fryseafdelingen. For at smelte

  denne is, med andre ord afrime, skalkølefryseskabet være slukket.

  For at holde madvarerne kolde under afrimningsperioden skal

  brugeren skal opbevare madvarerne andetsteds, og brugeren skal

  fjerne den resterende is.

  Situationen er helt anderledes i fryseafdelinger udstyret med den nye

  generation af køleteknologi. Ved hjælp af ventilatoren blæses kold,

  tør luft igennem fryseafdelingen. Som følge af den kolde luft, som

  blæses igennem fryseafdelingen - selv i mellemrummene mellem

  hylderne - bliver madvarerne nedfrosset jævnt og korrekt. Og der vil

  ikke dannes is.

  Inddelingen af køleafdelingen vil være næsten den samme som

  i fryseafdelingen. Luften fra ventilatoren øverst i køleafdelingen

  nedkøles mens den passerer gennem hullet bag luftkanalen..

  Samtidigt blæses luft ud gennem hullerne i luftkanalen, så det lykkes

  at gennemføre køleprocessen i køleafdelingen. Hullerne i luftkanalen

  er designet til en ligelig fordeling af luft i hele afdelingen.

  Da der ikke passerer luft mellem fryse- og køleafdelingerne, vil lugte

  ikke blandes.

  Som følge heraf vil dit kølefryseskab med den nye generation af

  køleteknologi være nemt at bruge, og det giver dig masser af plads

  og et æstetisk udseende.

 • DK

  85

  DELE AF APPARATET OG RUMMENE

  Denne præsentation er kun for at give oplysninger om dele af apparatet.

  Delene kan variere afhængigt af apparatets model.

  A

  B

  9

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  12

  13

  14

  15

 • DK

  86

  DELE AF APPARATET OG RUMMENE

  1. Vinhylde *

  2. Køleskabshylder

  3. Jonisator *

  4. Svaleskab *

  5. Låg til frugt- og grøntsagsskuffen

  6. Frugt- og grøntsagsskuffe

  7. Kurv til fryserens øvre del

  8. Kurv til fryserens nederste del

  9. Justeringsfødder

  10. Isbakke

  11. Glashylder til fryser

  12. Flaskehylde

  13. Justerbar Dørhylde * / Øverste dørhylde

  14. Øverste dørhylde

  15. Æggeholder

  * Ikke i alle modeller

 • DK

  87

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  Skærm og betjeningspanel

  8

  1

  2

  3

  4

  6

  7

  8

  10

  11

  5

  1. Skærm til indstilling af

  køleskabets værdi.

  2. Indikator for Superkøl.

  3. Skærm til indstilling af fryserens

  værdi.

  4. Indikator for Superfrys.

  5. Alarmsymbol.

  6. Symbol for økonomitilstand.

  7. Symbol for ferieitilstand.

  8. Symbol for børnesikring.

  9. Gør det muligt at køleskabets

  indstillingsværdi kan ændres

  og aktivere Superkøle-tilstand,

  hvis det ønskes. Køleafsnittet

  kan indstilles til 8, 6, 5, 4, 2 °C,

  superkøl.

  10. Gør det muligt at fryserens

  indstillingsværdi kan ændres

  og aktivere Superfrysetilstand,

  hvis det ønskes. Fryseren kan

  indstilles til -16, -18, -20, -22,

  -24°C, superfrys.

  11. Muliggør at tilstandene (Økonomi,

  ferie…) kan aktiveres, hvis det

  ønskes.

 • DK

  88

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  Sådan bruger du dit kølefryseskab

  Superfrysetilstand

  Hvordan skal den bruges?

  Tryk på fryseindstillingsknappen, indtil superfryssymbolet vises på

  skærmen. Summeren vil sige bip bip Tilstanden vil blive indstillet.

  I denne tilstand:

  • Temperaturen for køle- og superkøle-tilstand kan justeres. I dette

  tilfælde vil Superfrys-tilstanden fortsætte.

  • Økonomi- og ferie-tilstandene kan ikke vælges.

  • Superfrysetilstanden kan annulleres på samme måde, som den

  vælges.

  Superkøle-tilstand

  Hvordan skal den bruges?

  Tryk på køleindstillingsknappen, indtil superkølesymbolet vises på

  skærmen. Summeren vil sige bip bip Tilstanden vil blive indstillet.

  I denne tilstand:

  • Temperaturen for fryse- og superfrysetilstand kan justeres. I

  dette tilfælde vil superkøletilstanden fortsætte.

  • Økonomi- og ferietilstandene kan ikke vælges.

  • Superkøletilstanden kan annulleres på samme måde, som den

  vælges.

  Økonomitilstand

  Hvordan skal den bruges?

  • Tryk på ”tilstandsknappen” indtil eco-symbolet vises.

  • Hvis ingen knapper bliver trykket på i 1 sekund. Tilstanden vil

  blive indstillet. Eco-symbolet vil blinke 3 gange. Når tilstanden er

  indstillet, vil summeren sige bip bip.

  • Temperaturen i køleskabs- og frysesektionen vil vise "E".

  • Økonomisymbolet og E vil lyse, indtil tilstanden slås fra.

  I denne tilstand:

  • Fryseren kan justeres. Når økonomitilstanden slås fra, vil den

  valgte indstilling fortsætte

  • Køleafsnittet kan justeres. Når økonomitilstanden slås fra, vil den

  valgte indstilling fortsætte

 • DK

  89

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  • Superkøle- og superfrysetilstandene kan tilvælges.

  Økonomitilstanden slås automatisk fra, og den valgte tilstand

  slås til.

  • Ferietilstand kan vælges, efter at økonomitilstanden er slået fra.

  Herefter slås den valgte tilstand til.

  • Du behøver kun at trykke på tilstandsknappen for at slå den fra.

  Ferietilstand

  Hvordan skal den bruges?

  • Tryk på ”tilstandsknappen” indtil feriesymbolet vises

  • Hvis ingen knapper bliver trykket på i 1 sekund. Tilstanden vil

  blive indstillet. Feriesymbolet vil blinke 3 gange. Når tilstanden er

  indstillet, vil summeren sige bip bip.

  • Kølesektionens temperatur vil vise "--".

  • Feriesymbolet og ”--” vil lyse, indtil tilstanden slås fra.

  I denne tilstand:

  • Fryseren kan justeres. Når ferietilstanden slås fra, vil den valgte

  indstilling fortsætte

  • Køleafsnittet kan justeres. Når ferietilstanden slås fra, vil den

  valgte indstilling fortsætte

  • Superkøle- og superfrysetilstandene kan tilvælges.

  Ferietilstanden slås automatisk fra, og den valgte tilstand slås til.

  • Økonomitilstand kan vælges, efter at ferietilstanden er slået fra.

  Herefter slås den valgte tilstand til.

  • Du behøver kun at trykke på tilstandsknappen for at slå den fra.

  Drink køletilstand

  Hvornår skal den bruges?

  Denne tilstand bruges til køle drinks inden for en justerbar tid.

  Hvordan skal den bruges?

  • Tryk på fryseindstillingsknappen i 3 sekunder.

  • En særlig animation vil begynde på fryserværdiindstillingsskærmen

  og 05 vil blinke på køleværdiindstillingsskkærmen.

  • Tryk på kølesektionsknappen for at indstille tiden (05 - 10 - 15 -

  20 - 25 - 30 minutter).

  • Når du vælger tiden, vil tallene blinke 3 gange på skærmen, og

  summeren vil lyde.

  • Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 2 sekunder, vil

  tiden blive indstillet.

 • DK

  90

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  • Nedtællingen begynder fra den indstillede tid minut for minut.

  • Den resterende tid vil blinke på skærmen.

  • For at slå denne tilstand fra skal du trykke på

  fryseindstillingsknappen i 3 sekunder.

  Sådan virker børnesikringen

  Hvornår skal den bruges?

  Børnesikringen eksisterer for at forhindre, at børn leger med

  knapperne og ændrer de indstillinger, du har foretaget.

  Sådan slår du børnesikringen til

  Tryk på fryser- og køleindstillingsknapperne i 5 sekunder.

  Sådan slås børnesikringen fra

  Tryk på fryser- og køleindstillingsknapperne i 5 sekunder.

  Bemærk: Børnesikringen bliver også slået fra, hvis der er

  strømafbrydelse eller der slukkes for køleskabet.

  Pauseskærmstilstand

  Sådan bruges den

  • Denne tilstand slås til, når du trykker på Tilstandsknappen i 5

  sekunder.

  • Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 5 sekunder når

  tilstanden er slået til, vil lyset i betjeningspanelet slukke.

  • Hvis du trykker på en knap, når lyset på betjeningspanelet er

  slukket, vil de aktuelle indstillinger blive vist på skærmen, og

  derefter kan du foretage den regulering, du ønsker. Hvis du

  hverken slår pauseskærmen fra eller trykker på en vilkårlig knap

  i 5 sekunder, vil kontrolpanelet slukkes igen.

  • For at slå pauseskærmstilstanden fra skal du trykke på

  tilstandsknappen i 5 sekunder igen.

  • Selv om pauseskærmstilstand er slået til, kan du godt aktivere

  børnesikringen.

  • Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 5 sekunder efter, at

  børnesikringen er slået til, så vil lyset i betjeningspanelet slukke.

  Du kan se den seneste status for indstillinger eller tilstande,

  når du trykker på en vilkårlig knap. Mens betjeningspanelets

  lys er tændt, kan du slå børnesikringen fra, som beskrevet i

  instruktionen af denne tilstand.

 • DK

  91

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  Køleafsnittets temperaturindstillinger

  • Den fabriksindstillede temperaturværdi for køleskabets

  indstillingsindikator er +4 °C.

  • Tryk på køleindstillingsknappen én gang.

  • Når du første gang trykker på denne knap, vil den sidst indstillede

  værdi vises på køleindikatoren.

  • Hvert efterfølgende tryk på knappen vil en lavere temperatur

  blive indstillet. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, superkøl)

  • Når du trykker på køleindstillingsknappen, indtil superkølesymbolet

  vises, og hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 sekund, vil

  superkølesymbolet blinke.

  • Hvis du fortsætter med at trykke, vil det begynde forfra fra +8°C.

  • Temperaturværdien, som var valgt før ferietilstand,

  superfrysetilstand, superkøletilstand eller økonomitilstand, bliver

  slået til, og forbliver den samme, indtil tilstanden er slut eller

  bliver slået fra. Køleafsnittet vil fortsætte med at anvende denne

  temperaturværdi.

  Fryserens temperaturindstillinger

  • Den fabriksindstillede temperaturværdi for fryserens

  indstillingsindikator er -18°C.

  • Tryk én gang på fryserindstillingsknappen.

  • Første gang du trykker på knappen, vil den sidst indstillede værdi

  blinke på skærmen.

  • Når du trykker på denne knap, indstilles en lavere temperatur

  (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C superfrys).

  • Når du trykker på fryseindstillingsknappen, indtil superfryssymbolet

  vises, og hvis du ikke trykker på nogen knapper i 1 sekund, vil

  superfryssymbolet blinke.

  • Hvis du fortsætter med at trykke, vil det begynde forfra fra -16°C.

  • Temperaturværdien, som var valgt før ferietilstand,

  superfrysetilstand, superkøletilstand eller økonomitilstand, bliver

  slået til, og forbliver den samme, indtil tilstanden er slut eller

  bliver slået fra.. Køleafsnittet vil fortsætte med at anvende denne

  temperaturværdi.

 • DK

  92

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  Advarsler om temperaturjusteringer

  • Dine justeringer af temperaturer vil ikke blive slettet, når der

  opstår strømafbrud.

  • Det anbefales, at du ikke bruger dit kølefryseskab i temperaturer,

  der er koldere end 10°C.

  • Temperatuindstillinger skal foretages i overensstemmelse med

  hyppigheden af døråbninger, mængden af mad opbevaret i

  køleskabet og temperaturen, der omgiver dit køleskab.

  • Dit køleskab skal være i brug op til 24 timer i forhold til den

  omgivende temperatur uden afbrydelse efter at være blevet

  tændt, for at sikre, at det er helt afkølet. Undlad at åbne døre i

  kølefryseskabet, og undlad at stille madvarer ind i denne periode.

  • En 5 minutters forsinkelsesfunktion er anvendt for at undgå

  beskadigelse af kompressoren i dit køleskab, når du tager stikket

  ud og sætter det i igen efter et strømafbrud. Køleskabet begynder

  at fungere normalt efter 5 minutter.

  • Dit kølefryseskab er designet til at fungere i de omgivelsernes

  temperaturintervaller, som er angivet i standarderne i følge

  klimaklassen som det fremgår af oplysningsmærkatet. Vi

  anbefaler, at køleskabet ikke bruges uden for de angivne

  temperaturværdigrænser for at sikre en effektiv køling.

  • Dette apparat er designet til brug ved en omgivende temperatur

  i et område mellem 10 °C og 43 °C.

  Klimaklasse Omgivende temperatur

  o

  C

  T Mellem 16 og 43 (°C)

  ST Mellem 16 og 38 (°C)

  N Mellem 16 og 32 (°C)

  SN Mellem 10 og 32 (°C)

  Vigtige installationsanvisninger

  Dette apparat er udviklet til at fungere i ekstreme rumtemperaturer

  (op til 43 °C) og er udviklet med Freezer Shield-teknologi, der

  sikrer, at de frosne varer ikke tør op, selvom rumtemperaturen

  falder ned til -15 °C. Så du kan installere apparatet i et uopvarmet

  rum uden at skulle bekymre dig om, at maden i fryseren går til. Når

  rumtemperaturen igen er normal, kan du fortsætte med at bruge

  apparatet som sædvanlig.

 • DK

  93

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  Tilbehør

  Fryseboksen

  • Fryseboksen er til fødevarer, der let skal kunne nås.

  • Sådan tages fryseboksen ud;

  • Træk boksen så langt ud som muligt

  • Løft den forreste del af boksen og træk boksen ud.

  ! Udfør den samme funktion, blot i modsat rækkefølge for at sætte

  boksen på plads igen.

  Bemærk: Tag altid fat i håndtaget, når boksen skal ind eller ud.

  Fryseboksen

  Svalehylde

  At opbevare maden i svalerummet i stedet for i fryseren

  eller i køleskabet betyder, at maden bevarer friskhed og

  smag længere og samtidigt bevarer sit friske udseende. Når

  svalebakken bliver snavset, skal den tages ud og vaskes

  med vand.

  (Vand fryser ved 0 °C, men fødevarer, der indeholder salt

  eller sukker fryser ved lavere temperatur end det)

  Normalt anvender man svalerummet til rå sk, ris osv...

  Anbring ikke madvarer, som du vil fryse ned, her, ej

  heller isbakker for at lave isterninger.

  Udtagning af svalehylden

  • Træk svalehylden mod dig selv ved at lade den glide frem på rillerne.

  • Træk svalehylden op af rillen for at fjerne hylden.

  Når svalehylden er fjernet, kan den bære maksimalt 20 kg.

  (Ikke i alle modeller)

 • DK

  94

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  Luftfugtighedsregulator

  Når fugtighedsregulatoren er i sin lukkede position,

  giver det mulighed for, at frisk frugt og grøntsager

  kan opbevares længere.

  Hvis grøntsagsrummet er helt fyldt op,

  skal friskhjulet, som ndes på forsiden af

  grøntsagsrummet, åbnes Ved hjælp af dette bliver

  luften i grøntsagsrummet og fugtighedsgraden

  reguleret, og holdbarheden forlænges.

  Hvis du opdager kondens på glashylden, kan du indstille fugtighedsregulatoren

  til sin åbne position.

  Natural Ion Tech / Jonisator (Ikke i alle modeller)

  Naturlig ionteknologi spreder negative ioner, som neutraliserer lugt- og

  støvpartikler i luften.

  Ved at fjerne disse partikler fra luften i køleskabet forbedrer Natural Ion Tech

  luftkvaliteten og fjerner lugte.

  • Dette er en ekstrafunktion. Den er måske ikke indeholdt i dit produkt.

  • Jonisatorenheden kan være placeret forskelligt fra produkt til produkt.

  (Ikke i alle modeller)

  Jonisator

  Maxi Fresh

  friskhedsforlænger

  (Kun i nogle modeller)

 • DK

  95

  FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER

  Justerbar Dørhylde

  Med seks forskellige højdeindstillinger, kan du få

  opbevaringspladsen,du har brug for ved adjustable dør hylde.

  For at ændre positionen på din justerbare dørhylde ;

  Hold fast på bunden af hylden og skub knapperne på siden af døren

  i pilens retning. (Fig.1)

  Positioner dørhylden til den ønskede højde, ved at ytte den op og

  ned.

  Efter du har nået den position du ønsker at dørhylden skal være I, frigiv

  da knapperne på siden af dørhylden (Figur 2). Før dørhylden frigives,

  yt den da op og ned, og bekræft at dørhylden er fastmonteret.

  Bemærk: Før den bevægende dørhylde er læsset, skal du holde fast

  i hylden ved at støtte bunden. Ellers kan dørhylden falde af skinnerne

  på grund af vægten. Så der kan forekomme skader på dørhylde eller

  skinner.

  Fig. -1

  Fig. -2

  (Ikke i alle modeller)

  Justerbar hylde

  Justerbar hyldemekanismen giver mere opbevaringsplads med en

  simpel bevægelse.

  • Tryk på glashylden for at dække den. (Fig. 1)

  • Du kan anbringe dine madvarer, som du har lyst, i det udvidede

  rum. (Fig. 2)

  • Du kan bringe hylden tilbage til sin normale position ved at

  trække den mod dig selv. (Fig. 1)

  Fig. -1

  Fig. -2

  Billeder og tekstbeskrivelser i afsnittet om tilbehør kan variere

  alt efter model af apparatet.

  (Ikke i alle modeller)

 • DK

  96

  RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

  • Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten inden rengøring

  af køleskabet.

  • Undlad at rengøre køleskabet ved at vand på det.

  • Du kan tørre inder- og ydersiderne af med en blød klud eller en

  svamp med varmt sæbevand.

  • Fjern delene enkeltvist, og rengør dem med

  sæbevand. Vask dem ikke i vaskemaskine.

  • Brug aldrig brændbare, sprængfarlige eller ætsende stoffer

  såsom fortynder, gas eller syre til rengøring.

  • Du bør rengøre kondensatoren med en kost mindst to gange om

  året, for at sikre energibesparelse og øge effektiviteten.

  Sørg for at dit køleskab ikke er tilsluttet stikkontakten under

  rengøring.

 • DK

  97

  Afrimning

  • Din fryser sørger for automatisk afrimning. Vandet, som

  er dannet som et resultat af afrimning, passerer gennem

  vandindsamlingstud, strømmer ind i fordampningsbeholder bag

  dit køleskab, og fordamper af sig selv derinde.

  • Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten før rengøring af

  fordampningsbeholderen på køleskabet.

  • Tag fordampningsbeholderen ud ved at fjerne skruerne

  som angivet. Rengør med sæbevand i henhold til specikke

  tidsintervaller. Det vil undgå lugtdannelse.

  Udskiftning af LED lys

  Hvis dit køleskab har LED lys, bedes du kontakte en serviceagent, da

  dette kun må udskiftes af en autoriseret servicetekniker.

  Fordampningsbakke.

  RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

 • DK

  98

  Køleskabsrum

  • For almindeligt brugt af køleskabet, vil en temperaturindstilling på 4°C være

  tilstrækkelig.

  • For at reducere fugt og deraf følgende stigning i frost må du aldrig placere

  væsker i ulukkede beholdere i køleskabet. Frost har tendens til at koncentrere

  sig i de koldeste dele af fordamperen og med tiden vil kræve hyppigere

  afrimning.

  • Placer aldrig varm mad i køleskabet. Varm mad skal have lov til at afkøle ved

  stuetemperatur og bør være indrettet til at sikre tilstrækkelig luftcirkulation i

  køleskabet.

  • Intet bør røre ved bagvæggen, da det vil medføre frost og pakkerne kan

  klæbe til bagvæggen. Åbn ikke køleskabsdøren for ofte.

  • Arranger kød og renset sk (indpakket i emballage eller ark af plast), som du

  vil bruge i 1-2 dage, i den nederste del af køleskabet (over grøntsagsskuffen),

  da dette er den koldeste del vil sikre de bedste opbevaringsforhold.

  • Du kan sætte frugter og grøntsager i grøntsagsskuffen uden emballage.

  Der er blevet udviklet følgende anbefalinger for placering og opbevaring af

  fødevarer i kølerummet.

  BEMÆRK: Kartoer, løg og hvidløg bør ikke opbevares i køleskabet.

  PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

  Mad

  Maksimal

  Opbevaringstid

  Hvor skal det placeres i

  køleskabet

  Frugter og

  grøntsager

  1 uge Grøntsagsbeholder

  Kød og sk 2 - 3 dage

  Pakket ind i plastikfolie, poser

  eller i en kødbeholder

  (på glashylden)

  Frisk ost 3 - 4 dage På den særlige hylde i lågen

  Smør og margarine 1 uge På den særlige hylde i lågen

  Produkter på

  aske mælk og

  yoghurt

  Indtil udløbsdato

  anbefalet af

  producenten

  På den særlige hylde i lågen

  Æg 1 måned I æggehylden

  Tilberedt mad Alle hylder

 • DK

  99

  Fryserrum

  • Brug fryserrumet i dit køleskab til opbevaring af frostvarer i længere tid og til

  produktion af isterninger.

  • For at opnå optimalt brug af fryserrummet, brug kun glashylderne for den

  øvre- og mellemdelen. For bunddelen, brug da nederste kurv.

  • Undgå at placere mad til nedfrysning ved siden af frosne fødevarer.

  • Mad som skal nedfryses (kød, hakkekød, sk, etc.) bør deles op i tilpas små

  portioner så man sikrer, at de bliver brugt på én gang.

  • Undgå at genfryse optøede fødevarer. Det kan medføre sundhedsfare såsom

  madforgiftning.

  • Undgå at lægge varme måltider i fryseren før de køler af. Det ville medføre

  forrådnelse af de andre frosne fødevarer.

  • Når du køber frostvarer, så sørg for at de blev frosset ned under de rette

  betingelser og at indpakningen ikke er ødelagt.

  • Når frostvarer skal opbevares, bør opbevaringsanvisninger på indpakningen

  følges. Hvis der ikke er angivet noget, bør maden spises hurtigst muligt.

  • Frostvarer bør transporteres uden at blive forurenede og bør placeres på

  hylden til hurtig nedfrysning hurtigst muligt. Undgå at bruge hylderne i lågen

  til nedfrysning.

  • Hvis der kom fugt ind i den frosne fødevareemballage og den har en fæl lugt,

  kan det betyde at maden er blevet opbevaret under forkerte betingelser og er

  rådnet. Undgå at købe denne slags fødevarer!

  • Holdbarhedsdatoen på frostvarer afhænger af den omgivende temperatur,

  hyppigheden af åbning og lukning af låger, termostatindstillingerne,

  fødevaretypen og tiden mellem indkøb af fødevaren og efterfølgende

  placering i fryseren. Følg altid instruktionerne på emballagen og overskrid

  aldrig den angivne maksimale holdbarhed.

  • Undgå at åbne lågen til dybfryseren ved længerevarende strømafbrydelser.

  Jo højere omgivende temperatur, desto lavere opbevaringstid. Undgå at

  genfryse dine fødevarer ved længerevarende strømafbrydelser, og spise

  fødevarerne hurtigst muligt.

  Bemærk; hvis du ønsker at åbne fryseren igen umiddelbart efter lukning af

  fryserdøren, vil den kunne åbnes nemt. Dette er ganske normalt. Efter at have

  nået ligevægts tilstand vil døren kunne åbnes nemt.

  Vigtig bemærkning:

  • Frosne fødevarer, når optøet, skal tilberedes ligesom friske fødevarer. Hvis

  de ikke er tilberedt efter at være optøet, må de ALDRIG fryses igen.

  • Smagen af nogle krydderier, der ndes i færdigretter (anis, basilika,

  brøndkarse, eddike, assorterede krydderier, ingefær, hvidløg, løg, sennep,

  timian, merian, sort peber, etc.), ændres, og de får en stærk smag, når de

  opbevares i en lang periode. Derfor bør den frosne mad tilføjes lille mængde

  PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

 • DK

  100

  af krydderier eller det ønskede krydderi skal tilsættes efter maden er blevet

  optøet.

  • Opbevaringsperioden af fødevarer afhænger af det anvendte fedtstof. De

  egnede fedtstoffer er margarine, kalvefedt, olivenolie og smør, og de uegnede

  olier er jordnøddeolie og svinefedt.

  • Maden i ydende form skal indefryses i plastbeholdere og andre fødevarer

  skal nedfryses i plastfolie eller poser.

  Der er angivet nogle anbefalinger på s. 27, 28 og 29 for placering og opbevaring

  af dine fødevarer i fryseren.

  PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

 • DK

  101

  PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

  Kød og sk Forberedelse

  Maksimal

  Opbevaringstid

  (måned)

  Steak Indpakning i folie 6 - 8

  Lammekød Indpakning i folie 6 - 8

  Kalvesteg Indpakning i folie 6 - 8

  Kalvetern Små stykker 6 - 8

  Lammetern I stykker 4 - 8

  Hakket kød

  I indpakninger uden brug af

  krydderier

  1 - 3

  Fjerkræsindvolde

  (stykker)

  I stykker 1 - 3

  Pølse/salami

  Bør pakkes ind selv hvis der

  er en membran omkring den

  Kylling og kalkun Indpakning i folie 4 - 6

  Gås og and Indpakning i folie 4 - 6

  Hjortevildt, kanin,

  vildsvin

  I 2,5 kgs portioner og som

  letter

  6 - 8

  Ferskvandssk (laks,

  karpe, ørred, Siluroidea)

  Efter indvolde og skæl er

  blevet fjernet, vask og tør

  sken; skær eventuelt hoved

  og hale af.

  2

  Mager sk; aborre,

  pighvar, ynder

  4.

  Fede sk (tun, makreller,

  blåbars, ansjoser)

  2 - 4

  Skaldyr Renset og i poser 4 - 6

  Kaviar

  I det indpakning, aluminium

  eller i en plastikbeholder

  2 - 3

  Snegl

  I saltvand, aluminium eller i en

  plastikbeholder

  3

  Bemærk: Efter optøning bør frossent kød tilberedes ligesom fersk kød . Hvis kødet ikke

  tilberedes efter optøning, må det ALDRIG nedfryses igen.

 • DK

  102

  PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

  Frugter og

  grøntsager

  Forberedelse

  Maksimal

  Opbevaringstid

  (måneder)

  Haricots verts og

  bønner

  Vask og skær i mindre stykker og

  blancher i kogende vand

  10 – 13

  Bønner

  Fjern bælgen, vask og blancher i

  kogende vand

  12

  Kål Vask og blancher i kogende vand 6 - 8

  Gulerod

  Vask og skær i skiver og blancher i

  kogende vand

  12

  Peber

  Fjern stilken, skær i to stykker, fjern

  kernerne og blancher i kogende vand

  8 - 10

  Spinat Vask og blancher i kogende vand 6 - 9

  Blomkål

  Bryd i mindre stykker, fjern stilken og

  lad det ligge i vand med en smule

  citronsaft i et stykke tid

  10 – 12

  Aubergine Skær i 2 cm-stykker efter vask 10 – 12

  Majs

  Vask og opbevar på kolben eller skær

  majskernerne fra

  12

  Æble og pære Skræl og skær i mindre stykker 8 - 10

  Abrikos og

  fersken

  Skær i to stykker og fjern stenen 4 - 6

  Jordbær og

  brombær

  Vask og pil 8 - 12

  Tilberedte frugter Tilsæt 10% af sukkeret i beholderen 12

  Blomme,

  kirsebær, surbær

  Vask og pil 8 - 12

 • DK

  103

  PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

  Mejeriprodukter Forberedelse

  Maksimal

  Opbevaringstid

  (måneder)

  Opbevaringsforhold

  Pakke

  (homogeniseret)

  mælk

  I egen emballage 2 - 3

  Ren mælk - i egen

  emballage

  Oste - undtagen

  hvid ost

  I skiver 6 - 8

  Original emballage

  kan bruges til kortvarig

  opbevaring Bør pakkes i

  folie til længerevarende

  opbevaring

  Smør, margarine I egen emballage 6

  Maksimal

  Opbevaringstid

  (måneder)

  Optøningstid ved

  stuetemperatur

  (timer)

  Optøningstid i ovn

  (minutter)

  Brød 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

  Kiks 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

  Kager 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

  Pie 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

  Filodej 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

  Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

 • DK

  104

  • Original emballage og amingo kan gemmes til brug ved

  transport (valgfrit).

  • Fastspænd køleskabet med tykke remme, bånd eller stærke

  snore og følg transportvejledningen på indpakningen ved

  transport.

  • Fjern bevægelige dele (hylder, tilbehør, grøntsagsbeholdere,

  etc.) eller fastspænd dem med remme i køleskabet for at sikre

  mod stød under omplacering og transport.

  Bær køleskabet i oprejst position.

  Hvis døren skal vendes

  • Det er ikke muligt at ændre åbningsretningen på køleskabets

  dør, hvis dørhåndtagene er installeret fra forsiden af døren.

  • Det er muligt at ændre åbningsretningen på fryserens dør i

  modeller uden håndtag.

  • Hvis dørens åbningsretning skal ændres, bør du kontakte den

  nærmeste autoriserede servicetekniker for at få den ændret.

  TRANSPORT OG OMPLACERING

 • DK

  105

  FØR DU RINGER TIL EFTERSALG SERVICE

  Hvis køleskabet ikke fungerer;

  • Er der strømafbrydelse?

  Kontroller advarsler;

  Dit køleskab advarer dig, hvis temperaturerne i køleskabet og fryseren er på

  forkert niveau eller hvis det opstår et problem med apparatet.

  FEJLTYPE FEJLTYPE HVORFOR HVAD SKAL MAN GØRE

  Sr

  "Fejl

  advarsel"

  Der er en del eller

  dele ude af drift,

  eller der er en fejl

  i nedkølingspro-

  cessen

  Ring hurtigt muligt til service

  for at få assistance.

  Sr – Indstil

  værdien blink på

  fryserens værdi-

  indstillingsskærm

  Fryseafsnit-

  tet er ikke

  koldt nok

  Denne advarsel

  vil ses især efter

  langvarig strøm-

  afbrydelse

  1. Frys ikke madvarer, der var

  blevet optøet, og brug dem

  inden for kort tid.

  2. Indstil fryserens temperatur

  til koldere værdier eller slå

  superfrys til, indtil rummet når

  ned på normal temperatur.

  3. Anbring ikke friske madva-

  rer, før afbrydelsen er slut.

  Sr – Indstil

  værdien blink

  på køleafsnittets

  værdiindstillings-

  skærm

  "Køleskabs-

  afsnit

  ikke koldt

  nok"

  Idealtemperatu-

  ren for køleafsnit-

  tet er +4

  o

  C. Hvis

  du ser denne

  advarsel, er der

  risiko for, at mad-

  varerne kan blive

  ødelagt.

  1. Indstil køleafsnittets tempe-

  ratur til koldere værdier eller

  slå superkøletilstand til, indtil

  rummet når ned på normal

  temperatur.

  2. Åbn ikke døren ofte, før

  denne fejltilstand er ovre.

  Sr – Indstil

  værdien blink på

  fryserens og køle-

  skabets værdiind-

  stillingsskærm

  "ikke kold

  nok

  Advarsel"

  Det er en kom-

  bination af ”ikke

  koldt nok” for

  begge afsnit.

  Du vil se denne fejl når du

  starter kølefryseskabet første

  gang. Det vil være slukket,

  når rummene har nået deres

  normale temperatur

  Sr – Indstil

  værdien blink

  på køleafsnittets

  værdiindstillings-

  skærm

  Køleskabsafde-

  lingen

  er for kold

  Madvarerne be-

  gynder at fryse,

  fordi temperatu-

  ren er alt for lav

  1. Kontrollér om “Superkøletil-

  stand” er slået til

  2. Sænk værdien for køle-

  skabstemperatur

  “--”

  "Lav spæn-

  ding

  Advarsel"

  Når spændingen

  er lavere end

  170 V, indtager

  køleskabet en

  stilstandsindstil-

  ling.

  Dette er ikke en fejl. Det forhin-

  drer skader på kompressoren.

  Denne advarsel vil slukke,

  når spændingen igen når det

  krævede niveau

 • DK

  106

  FØR DU RINGER TIL EFTERSALG SERVICE

  • Er ledningen indsat korrekt i stikkontakten?

  • Er sikringen i sikringsgruppen som køleskabet tilsluttet, eller er hovedsikringen

  sprunget?

  • Er der nogen fejl i stikkontakten? For at undersøge dette, prøv at tilslutte

  køleskabet i en stikkontakt som med sikkerhed virker.

  Hvis køleskabet ikke køler tilstrækkeligt;

  • Er temperaturen indstillet korrekt?

  • Åbnes køleskabets døre ofte og efterlades køleskabet åbent i længere tid?

  • Er køleskabets døre lukket korrekt?

  • Har du sat en skål eller mad i køleskabet, så den kommer i kontakt med

  bagvæggen og forhindrer luftcirkulationen?

  • Er køleskabet overfyldt?

  • Er der tilstrækkelig afstand mellem dit køleskab og bag- og sidevægge?

  • Er den omgivende temperatur inden for intervallet af værdier, der er angivet

  i betjeningsvejledningen?

  Hvis maden i køleskabet er i afkølet for meget

  • Er temperaturen indstillet korrekt?

  • Er der mange fødevarer for nylig sat inde i fryseren? Hvis ja, kan dit køleskab

  køle maden i køleskabet for meget, da det vil køre i længere tid for at køle

  disse fødevarer.

  Hvis køleskabet larmer for meget;

  For at opretholde det indstillede køleniveau, kan kompressoren aktiveres fra

  tid til anden. Støj fra dit køleskab på dette tidspunkt er normal og skyldes dens

  funktion. Når den ønskede køling er nået, vil lyde reduceres automatisk. Hvis

  støjen fortsætter;

  • Er apparatet stabil? Er ben justeret?

  • Er der noget bag køleskabet?

  • Er det hylder eller service på hylderne, der vibrerer? I det tilfælde skal du

  omplacere hylder og/eller service.

  • Er der genstande oven på køleskabet, der vibrerer?

  Normal støj;

  Støj af revnet is:

  • Under automatisk afrimning.

  • Når apparatet afkøles eller opvarmes (på grund af udvidelse af apparatets

  materiale).

  Korte knæklyde: Høres, når termostaten tænder/slukker kompressoren.

 • DK

  107

  Støj fra kompressor (normal motorstøj): Denne støj indebærer, at

  kompressoren kører normalt. Kompressor kan forårsage mere støj for en kort

  tid, når den aktiveres.

  Boblende støj og stænklyd: Denne støj forårsages af strømmen af kølemidlet

  i rørene i systemet.

  Vandgennemstrømning støj: Normal lyd af vand, der strømmer til

  fordampningsbeholderen under afrimning. Denne støj kan høres under

  afrimning.

  Luftblæser støj (normal blæserstøj): Denne støj kan høres i No-Frost

  køleskab under normal drift af systemet på grund af luftcirkulation.

  Hvis fugten opbygges inde i køleskabet;

  • Er maden pakket ordentligt? Blev beholdere tørret af, før de blev lagt i

  køleskabet?

  • Åbnes køleskabets døre ofte? Fugtighed i rummet kommer i køleskabet, når

  dørene åbnes. Fugtighed opbygges hurtigere, når du åbner dørene oftere,

  især hvis luftfugtigheden i rummet er høj.

  Hvis døren ikke åbnes og lukkes korrekt;

  • Bliver åbning og lukning af døren forhindret af madpakker?

  • Er dørafdelinger, hylder og skuffer placeret korrekt?

  • Er dørpakninger brudt eller revet?

  • Er dit køleskab på en plan overade?

  Hvis kanterne på køleskabets kabinet ved døren er varme;

  Især om sommeren (varmt vejr) kan overaderne ved samlinger blive varmere

  under driften af kompressoren, dette er normalt.

  VİGTİGE BEMÆRKNİNGER:

  • Kompressorens beskyttelsesfunktion vil blive aktiveret blev pludselige

  strømafbrydelser eller hvis apparatet tages ud af stikkontakten, fordi gassen

  i kølesystemet ikke er blevet helt stabiliseret. Køleskabet vil genstarte efter 5

  minutter, der er intet at bekymre sig om.

  • Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid (f.eks. i sommerferien), så

  tag stikket ud af stikkontakten. Køleskabet rengøres iht. Del 4, og døren

  efterlades åben for at forhindre fugt og lugt.

  • Hvis problemet fortsætter efter at du har fulgt alle instruktionerne ovenfor,

  skal du kontakte den nærmeste autoriserede serviceudbyder.

  • Apparatet du har købt er beregnet til brug i hjemmet og kan kun bruges i

  hjemmet og til de angivne formål. Det er ikke egnet til kommerciel eller fælles

  brug. Hvis forbrugeren bruger apparatet på en uhensigtsmæssig måder som

  er i strid med dette, understreges det at producenten samt forhandleren ikke

  kan holdes ansvarlige for reparationer eller fejl inden for garantiperioden.

  FØR DU RINGER TIL EFTERSALG SERVICE

 • DK

  108

  GODE RÅD OM ENERGİBESPARELSER

  1– Monter apparatet i et køligt, godt ventileret rum, men ikke i direkte sollys

  og ikke i nærheden af en varmekilde (radiator, komfur.. etc). Brug ellers en

  isoleringsplade.

  2– Lad varm mad og drikkevarer køle ned uden for apparatet.

  3–Når du skal optø frosne madvarer, anbring dem i køleskabet. Den lave

  temperatur af de frosne fødevarer vil bidrage til at køle kølerummet, når de

  optør. Dette bidrager til energibesparelser. Hvis frostvarer lægges uden for,

  er det spild af energi.

  4–Drikkevarer og våde madvarer skal være tildækkede. Ellers vil luftfugtigheden

  stige i apparatet. Dette medfører til, at arbejdstiden bliver længere. Ydermere

  vil tildækning af drikkevarer og våde madvarer bevare duft og smag.

  5– Når du placerer mad- og drikkevarer, hold apparatets dør åben så kort som

  muligt.

  6–Søg for at holde lågende til de forskellige temperaturafdelinger af apparatet

  lukket (grøntsagsskuffe, nedfryser ... etc.).

  4– Dørpakningen skal være ren og bøjelig. Udskift pakningerne, når de bliver

  slidte.

 • 1

  2

  3

 • 4

 • 6

  5

 • 8

  7

 • 9

  10a

  10b

  11

 • 12

  13a

  13b

 • 14a

  14b

 • 15a

  15b

 • 16a

  16b

 • 17

  18

  19

 • 20

  21

 • 22

 • UP

  DOWN

 • 52295355

  Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentua

  User manual

  Brugsanvisning

  DK

  Service: Kontakt butikken hvor

  købet blev foretaget

  og få info om service kontakt

  Nødvendig information: Model

  navn, Serienummer (står på ty-

  peskiltet), Kjøpsdato, Beskrivelse

  af problemet, Navn og adresse,

  Telefonnummer

  SE

  Service: Vi har service i hela

  Sverige. Besök www.cylinda.se

  Ring 0771-25 25 00

  (endast lokaltaxa)

  Uppge: Maskintyp, serienummer,

  inköpsdatum, problembeskriv-

  ning, namn och adress, ditt

  telefonnummer

  Kontakta oss:

  www.cylinda.se

  UK

  Service: Nationwide service in

  Sweden

  Visit www.cylinda.se

  Call 0771-25 25 00

  Declare: Model code, Serial

  number, Purchase date, Problem

  description, Name and address,

  Phone number

  Contact us:

  www.cylinda.se

  Bruksanvisning

 • Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V User Manual
 • Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V User Guide
 • Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V PDF Manual
 • Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V Owner's Manuals

DOC-a537bb2:

Recommended for Cylinda KYLFRYS KF 3385NE V Owners: WX3000, VC70N0, DYNAX 30

TSSU-60-16D-4, B 1752, 600 Series BI-36S, SXS Refrigerator, HSP03WNAWW
 • Heavy-duty chilled vertical cabinet Chłodzona szafa pionowa do cięższych zastosowań Svislá chlazená skříňka pro náročné používání Chladený vertikálny priestor na náročné použitie Вертикален хладилен шкаф за силно охлаждане Armoire ver ...

  Model & Doc Type: WSA 24000 56

 • Specifi cations subject to change without notice.Chart dimensions rounded up to the nearest 1/8" (millimeters rounded up to next whole number).ROUGH-IN DATA2001 East Terra Lane • P.O. Box 970 • O’Fallon, Missouri 63366(636)240-2400 • Fax (636)272-2408 • (800)325-6152 • Intl Fax# ( ...

  Model & Doc Type: TSSU-60-16D-4 2

 • Product No. FRT21C5AWC FRT21C5AWD Series R134a R134a Color white white Volts 115 115 Wiring Diagram 240398801 240398801 Owner's Guide 240400111 240400111 Market North America North America Energy Guide 218791400 218791400 Service Data Sheet 240379014 240379014 Installation Inst ...

  Model & Doc Type: FRT21C5A 11

 • N05L00002.eps N05DCDBBA11.eps N05BBBABD0.eps N05SBBAFC12.eps N05CAAAAC0.eps 240398801.eps 240398601.eps Product No. FRT21H7ASB6 FRT21H7ASB7 FRT21H7ASB8 FRT21H7ASB9 FRT21H7ASK5 FRT21H7ASK6 FRT21H7ASK9 Series R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a Color stain/blk R ...

  Model & Doc Type: FRT21H7AS 11

 • N58L00001.eps N58FCCBBB2.eps N58RCCBBB11.eps N58BAAAAA0.eps N58SJCAAB12.eps N58TAAAAA6.eps N58CAAAAA5.eps N58XDAAAA1.eps N58YBAAAA1.eps N58I115.eps W241526901A.eps S241526901A.eps Product No. FRS3R5EMB0 Series R134a Color silver mist/blk Volts 115 Wiring Diagram 241526901 Owner&apos ...

  Model & Doc Type: FRS3R5E 21

 • en Instruction manual .............................................................. 2fr Notice d'utilisation ............................................................ 25es Instrucciones de uso ........................................................ 50Fridge-freezerRéfrigérat ...

  Model & Doc Type: B0**IB***** 75

 • Specifi cations subject to change without notice.Chart dimensions rounded up to the nearest 1/8" (millimeters rounded up to next whole number).ROUGH-IN DATA2001 East Terra Lane • P.O. Box 970 • O’Fallon, Missouri 63366(636)240-2400 • Fax (636)272-2408 • (800)325-6152 • I ...

  Model & Doc Type: TUC-44 2

 • Flush Inset Panel Assembly DetailsSIDE-BY-SIDE MODELS BI-36S, BI-42S, BI-42SD, BI-48S AND BI-48SDDETAILS SHOWN WITHOUT UNIT TRIM� ...

  Model & Doc Type: 600 Series BI-36S 2

 • CABINET DEPTH SIDE BY SIDE REFRIGERATORUse & Care GuideFor questions about features, operation/performance, parts accessories or service, call: 1-800-422-1230In Canada, call for assistance 1-800-461-5681, for installation and service, call: 1-800-807-6777 or visit our website ...

  Model & Doc Type: Cabinet Depth Side-by-Side Refrigerator 52

 • www.GEAppliances.comModel 12Owner’s Manual andInstallation InstructionsRefrigeratorsTop-FreezerWE6M437 350A4636P009 162D7742P006 49-60099-2 05-01 JRSafety InformationAdapter Plugs . . . . . . . . . . . . . . . 3Connecting Electricity . . . . . . . . 3Extension Cords . . . . . ...

  Model & Doc Type: AJCH 12 40

Additional Information:

# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 Electrolux
728510
3 0.19 Mb 08/05
2 Jenn-Air
JCD2295KEP
38 25/02
3 Electrolux
E23BC68JSS2
3 4.38 Mb 20/01
4 GE
Built-In 36?Single Door Refrigerators
20 0.24 Mb 10/04
5 Lynx
LN15REF
20 19/05
6 Zanussi
113156
2 0.18 Mb 25/05
7 Bertazzoni
REF30PIXL
68 26/02
8 LG
GR-M652Y*A
57 23/04
9 Frigidaire
FRT21NRG
11 20/06
10 AIRLUX
ARI122
61 13/02
11 Frigidaire
FRT21FG4D
13 18/01
12 Indesit
BAAAN 10
64 10/01
13 Polar Refrigeration
G590
7 07/06
14 Liebherr
UK1720
8 27/02
15 Everchill
WD-282FWDC-B
12 07/06
16 Gram
KS 3135-90
116 15/01
17 Amitek
AK180EM
46 23/01
18 GE
Monogram ZDOD240
20 06/03
19 KitchenAid
KBLS19KTSS01
15 12/06
20 Viking
FDSB5481
54 08/01
Popular Right Now:
# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 Vitek
VT-1655
8 11.06.
2 Cisco
Catalyst 6880-X
124 8.07 Mb 17.02.
3 AMX
PDXL-2
2 09.02.
4 Topcon
Pocket-3D
316 27.12.
5 Migatronic
PI 320 DC
130 26.01.
6 American Water Heater
SSY62-80H-ACE2
2 0.37 Mb 16.06.
7 Mustek
V56S
14 13.02.
8 Sharp
LC26SB27UT - 26" LCD TV
2 0.41 Mb 23.01.
9 Proctor-Silex
17320
14 01.06.
10 Continental Refrigerator
CM42145
12 29.04.
11 Lumie
Bodyclock
68 17.04.
12 Audiovox
BA200
6 0.79 Mb 18.06.
13 Oster
BVSTCG77B-049
8 26.01.
14 Opel
2014 ZAFIRA TOURER
48 28.12.
15 Ozito
EGR-2050
6 22.12.
16 Rock Shox
PILOT
84 21.05.
17 Westinghouse
PON663
6 19.01.
18 Navien
NFB-175
4 03.06.
19 Gima
VITAL-SNET
49 14.04.
20 Oracle
Secure Backup and
174 06.04.
Operating Impressions, Questions and Answers: