Hans Grohe Talis S 72416000 Manual, Instructions For Use/assembly Instructions

Manual, Instructions For Use/assembly Instructions for Hans Grohe Talis S 72416000 Plumbing Product (52 pages)

Specifications:

2109/2109402-talis_s_72416000.pdf file (29 Jul 2023)
 • Manufacturer: Hans Grohe
 • Category of Device: Plumbing Product
 • Document: Talis S 72416000, File Type: PDF Instructions For Use/assembly Instructions
 • Updated: 29-07-2023
 • Count of Pages: 52
Download Talis S 72416000 Manual (52 pages)

Read Hans Grohe Talis S 72416000 Document Online:

Data: UPD 29th July 2023

Hans Grohe Talis S 72416000 Plumbing Product PDF Instructions For Use/assembly Instructions (Updated: Saturday 29th of July 2023 01:49:33 AM)

Rating: 4.1 (rated by 53 users)

Compatible devices: Fixfit 27414 Series, Marine 2 Showerpipe, Metris 320 Eco 14782000, Talis S Single-Hole Lavatory Mixer 32040XX1, Montreux Tumbler 42134XX0, Talis 32055008, Croma E 100 3-Jet Handshower 04073XX0, Isiflex 28248000.

Recommended Documentation:

Text Version of Hans Grohe Talis S 72416000 Manual, Instructions For Use/assembly Instructions (Summary of Contents)

(Ocr-Read of the Hans Grohe Talis S 72416000 Document (Main Content), UPD: 29 July 2023)
 • 1, Hans Grohe Talis S 72416000 DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung 2 FR Mode d'emploi / Instructions de montage 3 EN Instructions for use / Assembly instructions 4 IT Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione 5 ES Modo de empleo / Instrucciones de montaje 6 NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding 7 DK Brugsanvisnin…

 • 2, Hans Grohe Talis S 72416000 2 Deutsch Montage (siehe Seite 32)  Sicherheitshinweise  Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.  Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichend…

 • 3, 3 Français Montage (voir pages 32)  Consignes de sécurité  Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.  Éviter le contact du jet de la douchette avec les parties sensibles du corps (telles par ex. que les yeux). Veiller à respec…

 • 4, 4 English Assembly (see page 32)  Safety Notes  Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.  Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.  T…

 • 5, Hans Grohe Talis S 72416000 5 Italiano Montaggio (vedi pagg. 32)  Indicazioni sulla sicurezza  Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.  Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra il soffi…

 • 6, Hans Grohe Talis S 72416000 6 Español Montaje (ver página 32)  Indicaciones de seguridad  Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.  Debe evitarse el contacto del chorro del pulveriza- dor con partes sensibles del cuerpo (por ej. ojos). Debe mantenerse una distancia suficiente e…

 • 7, Hans Grohe Talis S 72416000 7 Nederlands Montage (zie blz. 32)  Veiligheidsinstructies  Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.  Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en…

 • 8, Hans Grohe Talis S 72416000 8 Dansk Montering (se s. 32)  Sikkerhedsanvisninger  Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.  Bruserstrålens kontakt med sensitive områder (f.eks. øjne) skal undgås. Der skal være en tilstrækkelig afstand mellem bruseren og kroppen.  Produkt…

 • 9, Hans Grohe Talis S 72416000 9 Português Montagem (ver página 32)  Avisos de segurança  Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.  Deve-se evitar o contacto dos jactos de água com partes do corpo sensíveis (p. ex. olhos). É necessário m…

 • 10, 10 Polski Montaż (patrz strona 32)  Wskazówki bezpieczeństwa  Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.  Należy unikać kontaktu strumienia wypływającego z głowicy z wrażliwymi częściami ciała (np. oczami). N…

 • 11, 11 Česky Montáž (viz strana 32)  Bezpečnostní pokyny  Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.  Je nutné zabránit kontaktu vodních paprsků sprchy s měkkými částmi těla (např. očima). Je nutné dodržovat dostatečný odst…

 • 12, 12 Slovensky Montáž (viď strana 32)  Bezpečnostné pokyny  Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.  Vyhýbajte sa kontaktu vodného lúča sprchy s citlivými miestami tela (napr. oči). Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi sprchou a t…

 • 13, 13 中文 安装 (参见第页32)  安全技巧  装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 套。  必须避免让身体敏感部位(如眼睛)接触到莲蓬 头喷水。必须保持莲蓬头与人头之间有足够的 距离。  该产品不得作扶柄使用。必须�…

 • 14, 14 Русский Монтаж (см. стр. 32)  Указания по технике безопасности  Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.  Не допускайте попадани�…

 • 15, 15 Suomi Asennus (katso sivu 32)  Turvallisuusohjeet  Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.  Suihkuveden kontaktia herkkien ruumiinosien (esim. silmien) kanssa on vältettävä.Suihkun ja vartalon välissä on oltava riittävä väl…

 • 16, 16 Svenska Montering (se sidan 32)  Säkerhetsanvisningar  Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.  Undvik att rikta duschstrålarna mot känsliga kroppsdelar (t. ex. ögonen. Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan duschen och …

 • 17, Hans Grohe Talis S 72416000 17 Lietuviškai Montavimas (žr. psl. 32)  Saugumo technikos nurodymai  Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.  Būtina vengti dušo vandens srovės kontakto su jautriomis kūno vietomis (pvz., akimis). Todėl būtina laikytis tinkamu atstumu nuo dušo. �…

 • 18, 18 Hrvatski Sastavljanje (pogledaj stranicu 32)  Sigurnosne upute  Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.  Mora se izbjegavati kontakt mlaza iz tuša s osjetljivim dijelovima tijela (npr. očima). Tijelo korisnika mora biti dovoljno uda…

 • 19, Hans Grohe Talis S 72416000 19 Türkçe Montajı (bakınız sayfa 32)  Güvenlik uyarıları  Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanma- ları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.  Püskürtme başlıklarının hassas organlara teması (örn. gözler) önlenmelidir. Püskürtücü ile beden arasında…

 • 20, Hans Grohe Talis S 72416000 20 Română Montare (vezi pag. 32)  Instrucţiuni de siguranţă  La montare utilizaţi mănuşi pentru evitarea contuziu- nilor şi tăierii mâinilor.  Evitaţi contactul jetului de apă cu părţile de corp sensibile (de ex. ochii). Ţineţi duşul la o distanţă corespunzătoare de corp.…

 • 21, 21 Ελληνικά Συναρμολόγηση (βλ. Σελίδα 32)  Υποδείξεις ασφαλείας  Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμο- λόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.  Η επαφή δέσμης νερο�…

 • 22, 22 Slovenski Montaža (glejte stran 32)  Varnostna opozorila  Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.  Izogibati se je treba stiku prhalnega curka z občutljivimi deli telesa (npr. očmi). Med telesom in prho mora biti vedno zadosten razmik.…

 • 23, 23 Estonia Paigaldamine (vt lk 32)  Ohutusjuhised  Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.  Duši veejoad ei tohi kokku puutuda tundlike kehaosadega (nt silmad). Jätke duši ja keha vahele piisav vahe.  Toodet ei tohi kasutada käepidemena. Paigaldage eraldi kä…

 • 24, 24 Latvian Montāža (skat. lpp. 32)  Drošības norādes  Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.  Nepieciešams izvairīties no dušas strūklas tieša kontakta ar jutīgām ķermeņa daļām (piem., acīm). Nepieciešams ievērot …

 • 25, 25 Srpski Montaža (vidi stranu 32)  Sigurnosne napomene  Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.  Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuša sa osetljivim delovima tela (npr. očima). Telo korisnika mora biti na dovoljnom odstojanju od tu…

 • 26, Hans Grohe Talis S 72416000 26 Norsk Montasje (se side 32)  Sikkerhetshenvisninger  Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.  Dusjstrålen skal ikke komme i kontakt med ømfintlige kroppsdeler (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.  Produktet skal ikk…

 • 27, 27 БЪЛГАРСКИ Монтаж (вижте стр. 32)  Указания за безопасност  При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване. …

 • 28, 28 Shqip Montimi (shih faqen 32)  Udhëzime sigurie  Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.  Kontakti i valëve të dushit me pjesët e ndjeshme të trupit (p.sh. me sytë) duhet që të shmanget. Midis dushit dhe trupit …

 • 29, Hans Grohe Talis S 72416000 29  (32)     .�…

 • 30, 30 Magyar Szerelés (lásd a oldalon 32)  Biztonsági utasítások  A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.  Kerülni kell a zuhanysugár érintkezését érzékeny testrészekkel (pl. szemek). Be kell tartani a megfelel�…

 • 31, Hans Grohe Talis S 72416000 31 日本語 施工方法 (次のページを参照32)  安全上の注意  施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、 手袋をはめてください。  シャワー吐水を身体の敏感な部分(例 え ば 、目 など)に使用しないでください。シャワー…

 • 33, 33 1. 6 7 2. 3. SW 4 mm (5 Nm) 8 SW 27 mm 9 10a 98202000 (58x3) 10b 98202000 (58x3) 15432000 15432400 71310000 72416000 98168000 (41x1,5) 71730000 Montage …

 • 34, Hans Grohe Talis S 72416000 34 1. 2. 3. 2. 1. 11 SW 3 mm (4 Nm) 12 13 14 15 10c 98202000 (58x3) 98148000 (43x1,5) 31190000 Montage …

 • 36, Hans Grohe Talis S 72416000 0,3 MPa 0,3 МПа 0,3 لاكسباجيم 60 °C 10 °C 36 Justierung + + 21 3 4 5 6 7 4. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 6 x 36°C 38°C 43°C 50°C 55°C 60°C 17 x SW 4 mm SW 4 mm (5 Nm) SW 4 mm SW 4 mm …

 • 37, 37 PuraVida 15432000 / 15432400 Metris 31190000 Logis 71310000 Talis E 71730000 / 71730250 / 71730990 Talis S 7241600 201 242 68 71 4 0 ° Ø 70 60 78 131 30 ° 218 107 196 210 229 143 Ø 70 70 Ø 48 2 ° 200 218 230 144 213 106 143 68 Ø 29 38 Maße …

 • 38, Hans Grohe Talis S 72416000 38 bar 4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 5,50,55 6,00,60 036912151821242730 MPa 00,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Q = l/min Q = l/sec bar 4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 0,45 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 5,50,55 6,00…

 • 39, 39 1. 2. schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / …

 • 42, Hans Grohe Talis S 72416000 42 DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / C…

 • 45, 45 92602000 (20x2,5) PuraVida 15432000 / 15432400 95753000 95996000 97708000 97584000 96942000 96338000 95797000 95140000 (M4x20) SW 4 mm 95797000 95798000 95798400 98707000 92730000 95008000 97779000 96775000 98189000 (14x2,5) 98183000 (23x2,5) 98217000 (9x2,5) 98194000 (28x2) 98127000 (11x2) 98194000 (…

 • 46, Hans Grohe Talis S 72416000 46 Metris 31190000 92730000 98656000 96775000 98189000 (14x2,5) 98183000 (23x2,5) 98217000 (9x2,5) 97779000 98707000 95799000 95008000 97149000 95140000 (M4x20) SW 4 mm 95797000 95519000 96338000 28558000 96942000 97584000 97708000 95753000 95996000 94074000 94148000 (2,0 m) 98198000 (38x2,5)…

 • 47, 47 Logis 71310000 98219000 (21x1,5) 97779000 92214000 95008000 97660000 (M6x6) SW 3 mm 96774000 92730000 92224000 96338000 95797000 95464000 97149000 96942000 97584000 28580000 97708000 95753000 95996000 98656000 94074000 94148000 (2,0 m) 98189000 (14x2,5) 98183000 (23x2,5) 98217000 (9x2,5) 95140000 (M4x20…

 • 48, 48 96775000 98217000 (9x2,5) 98189000 (14x2,5) 98168000 (41x1,5) 98183000 (23x2,5) 98127000 (11x2) 94074000 97779XXX 98707XXX 92666XXX 96338000 92730000 95008000 97584000 98198000 (38x2,5) 97149000 92780XXX 95797XXX 95753XXX 98194000 (28x2) 97708000 26814XXX 96942000 98656000 98194000 (28x2) 95996000 96512000 …

 • 49, 49 Talis S 72416000 96775000 98217000 (9x2,5) 98189000 (14x2,5) 98219000 (21x1,5) 98183000 (23x2,5) 92602000 (20x2,5) 98127000 (11x2) 94074000 97779000 98707000 97660000 92214000 92644000 96338000 92730000 95008000 95140000 97584000 98198000 (38x2,5) 97149000 92782000 95797000 95753000 98194000 (28x2) 97…

 • 52, Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: [email protected] · Internet: www.hansgrohe.com 07/2021 9.01474.09 …

DOC-9a288214:

Recommended:
GVT0142-001A, 10630, M27, 100X series

Additional Information:
# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 Kohler
10415T-B
2 16/02
2 Delta
Kami Series
2 18/10
3 Axor
Brushed Nickel 37315821
1 0.07 Mb 13/01
4 JNH
MG417HB
18 24/10
5 Kraus
Purita FF-100
12 16/01
6 E.L. Mustee
UTILATUB COMBO 19CF
2 24/10
7 Santec
AVA
4 29/08
8 Kohler
K-1110
100 18/02

Popular Right Now:

# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 VXI
SW1
2 15.11.2023
2 Whirlpool
GW397LXU
40 0.91 Mb 16.01.2024
3 GE
GTL12HBX
36 19.02.2024
4 Chauvet
LED-BOSS
10 0.36 Mb 27.10.2023
5 Thermador
HDDW36DS
11 2.12 Mb 13.11.2023
6 LG
LW1512ER
2 07.10.2023
Operating Impressions, Questions and Answers: