Electrolux EOB3410 Operation & User’s Manual

Oven

Specifications:

1242/1242417-eob3410.pdf file (21 Sep 2023)
 • Manufacturer: Electrolux
 • Category of Device: Oven
 • Document: EOB3410 Operation & User’s Manual, File Type: PDF
 • Updated: 21-09-2023
 • Count of Pages: 52
Download EOB3410 Manual (52 pages)

Electrolux EOB3410: Read PDF Manual Online

 • Electrolux EOB3410 #1
 • Electrolux EOB3410 #2
 • Electrolux EOB3410 #3
 • Electrolux EOB3410 #4
 • Electrolux EOB3410 #5
 • Electrolux EOB3410 #6
 • Electrolux EOB3410 #7
 • Electrolux EOB3410 #8

Accompanying Data:

Electrolux EOB3410 Oven PDF Operation & User’s Manual (Updated: Thursday 21st of September 2023 07:13:38 AM)

Rating: 4.4 (rated by 56 users)

Compatible devices: THERMALINE 800, Electric Cooker, EB7L5DCN, EOC6630, EOU43003X, EB4GL70KSP, EW27EW65PSB, EOU5420AAX.

Recommended Documentation:

Operation & User’s Manual (Text Version):

(Ocr-Read Summary of Contents of some pages of the Electrolux EOB3410 Document (Main Content), UPD: 21 September 2023)
 • 37, HELPFUL HINTS AND TIPS • The appliance has five shelf levels. Count the shelf levels from the bottom of the appliance floor. • The appliance has a special system which circulates the air and constantly recycles the steam. With this system you can cook in a steamy environment and keep the food soft inside and crusty out- side. It decreases the cooking time and energy consumption to a minimum. • Moisture can condense in the appliance or on the door glass panels. This …

 • 4, всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на кон‐ такта минимум 3 мм. УПОТРЕБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия. • Използвайте този уред в домашна среда. • Не променяйте спецификациите на уреда. • Уверете се, че вентилационн…

 • 8, ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте глава "Информация за безо‐ пасност". За да използвате уреда, натиснете бутона. Бутонът излиза. АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ НА УРЕДА 1. Завъртете ключа за функциите на фурна‐ та на някоя от функциите. Индикаторът на захранването свети, до‐ като уредът …

 • 47, 4. Put the door on a soft cloth on a sta- ble surface. 5. Release the locking system to remove the internal glass panel. 90° 6. Turn the two fasteners by 90° and re- move them from their seats. 1 2 7. Carefully lift (step 1) and remove (step 2) the glass panel. 8. Clean the glass panel with water and soap. Dry the glass panel carefully. ENGLISH 47 …

 • 49, WHAT TO DO IF… WARNING! Refer to "Safety information" chap- ter. Problem Possible cause Remedy The oven does not heat up. The appliance is deactiva- ted. Activate the appliance. The oven does not heat up. The clock is not set. Set the clock. The oven does not heat up. The necessary settings are not set. Make sure that the set- tings are correct. The oven does not heat up. The fuse in the fuse box is released. Do a check…

 • 1, EOB3410 .................................................. ............................................... BG ФУРНА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 2 EN OVEN USER MANUAL 27 …

 • 14, Electrolux EOB3410 ВИД ЯСТИЕ Конвенционал‐ но готвене Горещ въздух Време за готвене [мин] Бележки Ниво на рафта Темп. [°C] Ниво на рафта Темп. [°C] Богат плодов кейк 1 160 2 150 110 - 120 Във форма за кекс 24 см Викториански сандвич 1 170 2 (ля‐ во и дясно) 160 50 - 60 Във форма за к…

 • 38, Electrolux EOB3410 TYPE OF DISH Conventional Cooking True Fan Cooking Cooking time [min] Notes Shelf posi- tion Temp [°C] Shelf posi- tion Temp [°C] Jam-tart 2 170 2 (left and right) 165 30 - 40 In a 26 cm cake mould Sponge cake 2 170 2 160 50 - 60 In a 26 cm cake mould Christmas cake / Rich fruit cake 2 160 2 150 90 - 120 In a 20 cm cake mould 1) Plum cake 1 175 2 160 50 - 60 In a bread tin 1) Small cakes - one level 3 170 3 140 - 150 20 - 30 In a baking tray Small cakes - two levels - - 2 and 4 140 - 150 25 -…

 • 27, CONTENTS SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

 • 35, CANCELLING THE CLOCK FUNCTIONS 1. Press the Selection button again and again until the necessary function indi- cator flashes. 2. Press and hold the button -. The clock function goes out after some seconds. ENGLISH 35 …

 • 44, CARE AND CLEANING WARNING! Refer to "Safety information" chap- ter. • Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a clean- ing agent. • To clean metal surfaces use a usual cleaning agent. • Clean the oven interior after each use. Then you can remove dirt more easily and it does not burn on. • Clean stubborn dirt with a special oven cleaner. • Clean all oven accessories after each use and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a …

 • 5, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от токов удар. • Преди да подмените крушката, изключете уреда от електрозахранването. • Използвайте само лампи със същите спе‐ цификации. ИЗХВЪРЛЯНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване или задушаване. • Изключете уреда от електрозахранването. • Отрежете захранващия кабел…

 • 36, Electrolux EOB3410 ADDITIONAL FUNCTIONS COOLING FAN When the appliance operates, the cooling fan activates automatically to keep the sur- faces of the appliance cool. If you deacti- vate the appliance, the cooling fan contin- ues to operate until the temperature in the appliance cools down. SAFETY THERMOSTAT Incorrect operation of the appliance or de- fective components can cause dangerous overheating. To prevent this, the oven has a safety thermostat which interrupts the power supply. The oven activates again au- tomatically when t…

 • 18, Electrolux EOB3410 СУШЕНЕ - ГОРЕЩ ВЪЗДУХ Покрийте скарата на фурната с пергамент за печене. ЗЕЛЕНЧУЦИ ВИД ЯСТИЕ Ниво на рафта Температура [°C] Време [ч] 1 ниво 2 нива Бобови расте‐ ния 3 1/4 60 - 70 6 - 8 Чушки 3 1/4 60 - 70 5 - 6 Зеленчуци за супа 3 1/4 60 - 70 5 - 6 Гъби 3 1/4 50 - 60 6 - 8 Подправки/бил‐ ки 3 1/4 40 - 50 2 - 3 ПЛОДОВЕ ВИД ЯСТ�…

 • 43, TYPE OF DISH Shelf position Temperature [°C] Time [hr] 1 level 2 levels Vegetables for soup 3 1/4 60 - 70 5 - 6 Mushrooms 3 1/4 50 - 60 6 - 8 Herbs 3 1/4 40 - 50 2 - 3 FRUIT TYPE OF DISH Shelf position Temperature [°C] Time [hr] 1 level 2 levels Plums 3 1/4 60 - 70 8 - 10 Apricots 3 1/4 60 - 70 8 - 10 Apple slices 3 1/4 60 - 70 6 - 8 Pears 3 1/4 60 - 70 6 - 9 Information on acrylamides Important! According to the newest scientific knowledge, if you bro…

 • 22, 4. Поставете вратичката върху мека кърпа на стабилна повърхност. 5. Освободете системата на заключване, за да извадите вътрешния стъклен па‐ нел. 90° 6. Завъртете двата фиксатора на 90° и ги извадете от гнездата им. 1 2 7. Внимателно повдигнете (стъпка 1) и сва‐ лете (стъпка 2) стъкления �…

 • 19, ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте глава "Информация за безо‐ пасност". • Почиствайте лицевата част на фурната с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване. • За почистване на метални повърхности из‐ ползвайте обикно…

 • 21, Electrolux EOB3410 Сваляне на вратичката на фурната и стъкления панел 1. Отворете докрай вратичката и хванете двете й панти. 2. Повдигнете и завъртете лостчетата на двете панти. 3. Затворете вратичката на фурната до първото възможно положение за отваря‐ не (наполовина). След това дръпнет…

 • 11, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР Когато уредът работи, охлаждащият вентила‐ тор се активира автоматично, за да поддържа повърхностите на уреда хладни. Ако деакти‐ вирате уреда, охлаждащият вентилатор про‐ дължава да работи, докато температурата в уреда спадне. ПРЕДПАЗ…

 • 17, Electrolux EOB3410 Свинско ВИД ЯСТИЕ Количество Ниво на рафта Температура [°C] Време [мин.] Плешка, врат, бут 1- 1,5 кг 1 160 - 180 90 - 120 Котлет, гърди 1- 1,5 кг 1 170 - 180 60 - 90 Месно руло 750 гр - 1 кг 1 160 - 170 50 - 60 Свински джолан (предварително сварен) 750 гр - 1 кг 1 150 - 170 90 - 120 Телешко ВИД ЯСТИЕ Количество Ниво на рафта Температура [°C] Време [мин.] Те…

 • 32, Electrolux EOB3410 BEFORE FIRST USE WARNING! Refer to "Safety information" chap- ter. INITIAL CLEANING • Remove all accessories and removable shelf supports (if applicable). • Clean the appliance before first use. Refer to the chapter "Care and cleaning". SETTING THE TIME You must set the time before you operate the oven. When you connect the appliance to the electrical supply or after a power cut, the indicator for the T…

 • 51, ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. ENGLISH 51 …

 • Electrolux EOB3410 User Manual
 • Electrolux EOB3410 User Guide
 • Electrolux EOB3410 PDF Manual
 • Electrolux EOB3410 Owner's Manuals

DOC-761a1b2d:

Recommended for EOB3410 Owners:
CVP79, C301N, ProLine IH680P-U, EExilim X-FH25, Performance 59SP5A

More Oven Devices:
KESI901PBL, COMPETENCE U3100-4, CWG3100, EOB98000U, Lincat Silverlink 600 SLR6

 • 51English Warnings - Built-in ovensIt is most important that the instruction book should be retained with the appliance for futurereference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you movehouse and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance inorder that the new owner can be acquainted with the functioning of the ...

  Built-in wall oven 18

 • Printed In KoreaImpreso en KoreaImprimé en CoréeTo contact LG Electronics 24 hours a day, 7 days a week:1-800-243-0000 (U.S.A.)1-888-542-2623 (Canada)Or visit us on the Web at: us.lge.com (U.S.A) or ca.lge.com (Canada)Para comunicarse con LG Electronics24 horas al día, 7 días a la semana: 1-800-243-0000 (EE.UU.)1-888-542-2623 (Canadá)O visítenos en la Web ...

  LWD3081 42

 • Owner'sManual27" and 30"ConvectionWall OvenZEK938 - 27" Single _:all OvenZEK958 - 27" Double Wall OvenZET938 - 30" Single Wall OvenZET958 - 30" Double Wall OvenMonogram: ...

  Monogram ZET938 48

 • SPARE PARTS DIAGRAM FOR First Choice Group Blakeney Way, Kingswood Lakeside Cannock, Staffs, WS11 8LD TEL: 01543 577778 FAX: 01543504141 Email: [email protected] Web: www.firstchoice-cs.co.uk Gas Oven RangeSilverlink 600 Range ...

  Lincat Silverlink 600 SLR6 21

 • 6WDLQOHVV6WHHO6WHDP2YHQ6'%2$6WDLQOHVV6WHHO6WHDP2YHQ2SHUDWLQJLQVWUXFWLRQV53'DPSIEDFNRIHQB&RYHUB/%LQGG  ...

  SDBO 1850 A1 30

 • OWNER'S MANUAL24" BUILT-INOVENWALLMODEL NO.911.40161911.40168911.40169CAUTION:Before using this range,read this manual andfollow all its Safety Rulesand Operatinginstructions.• Safety Instructions• Operation• Care and Cleaning• Problem Solving_. _rs, Roebuck and Co,, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.229C4020P122 (SR- 10342) ...

  Kenmore 911.40161 22

Additional Information:

# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 Electrolux
EOB 812
16 0.38 Mb 06/10
2 AEG Electrolux
EB GL40X
36 1.11 Mb 05/12
3 Cannon
Langdale C50GLB
29 0.48 Mb 27/11
4 Sharp
AX-1250R
32 24/08
5 AEG Electrolux
E1100-6
24 1.03 Mb 24/08
6 Zanussi
ZBF 610
11 0.31 Mb 26/11
7 Viking
36”W
20 0.54 Mb 01/07
8 FM
ST Series
40 22/10

Popular Right Now:

# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 Golden Technologies
GP160
42 0.87 Mb 23.11.2023
2 Advantech
INTRAC INTRAC-305
96 1.99 Mb 06.07.2023
3 Icom
IC-740
38 19.07.2023
4 Kenwood
KRC-1006
16 02.10.2023
5 AudioBahn
ABASS10
11 4 Mb 13.09.2023
6 Sony
ZS-S4IP
2 0.35 Mb 25.09.2023
7 Lenovo
Lenovo 3000 J Series
38 20.06.2023
8 Renesas
H8/3802
30 0.35 Mb 05.06.2023
9 GOETTL
GH UNITS
4 0.31 Mb 04.11.2023
10 Boston Acoustics
MCS 150
20 1.98 Mb 01.12.2023

Operating Impressions, Questions and Answers: