Talhu Oy termo 30 Operation & User’s Manual

Operation & User’s Manual for Talhu Oy termo 30 Heater (11 pages)

Specifications:

1323/1323626-termo_30.pdf file (30 Oct 2023)
 • Manufacturer: Talhu Oy
 • Category of Device: Heater
 • Document: termo 30, File Type: PDF Operation & User’s Manual
 • Updated: 30-10-2023
 • Count of Pages: 11
Download termo 30 Manual (11 pages)

Read Talhu Oy termo 30 PDF Manual Online:

Data: UPD 30th October 2023

Talhu Oy termo 30 Heater PDF Operation & User’s Manual (Updated: Monday 30th of October 2023 07:00:29 AM)

Rating: 4.9 (rated by 52 users)

Compatible devices: Classic, termo 55, KAHTPTCFANA, SC-1050, EJK maxi, AH-450B, X45 plus, RCH22W.

Recommended Documentation:

Text Version of Talhu Oy termo 30 Heater Manual

(Ocr-Read Summary of Contents, Document's Main Page, UPD: 30 October 2023)
 • Page 1:

  1

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  termo 30

  KÄYTTÖOHJE

  HANDBOK

  USER’S MANUAL

  (8/16)

  Myynti - Försäljning - Dealer:

  Petikontie 17

  01720 VANTAA

  FINLAND

  Puh. +358 – 9 – 8545 350

  Fax +358 – 9 – 8545 351

  www.talhu.fi

 • Page 2:

  2

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  EU DECLARATION OF CONFORMITY

  EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS

  It is ensured through internal quality control that the equipment specified here comply with the requirements of

  the current Directive(s) and the relevant standards at all times.

  Sisäisellä laatuvalvonnalla on varmistettu, että tässä eritelty laite vastaa nykyisten direktiivien ja standardien

  vaatimuksia.

  Type of equipment

  Laitetyyppi

  Portable Oil Fired Fan Heater

  Siirrettävä Öljykäyttöinen lämminilmakehitin

  Type of designation

  Tyyppimerkintä

  TERMO 30

  Type of designation

  Tyyppimerkintä

  Machinery Directive - Konedirektiivi: 2006/42/EC

  Low voltage directive - Pienjännitedirektiivi: 2006/95/EC

  EMC-directive – EMC-direktiivi : 2004/108/EC

  Standards

  Standardit

  EN 13842;

  Oil fired forced convection air heaters. Stationary and transportable

  for space heating / Öljypolttimella varustettu kiertoilmalämmitin.

  Kiinteä ja siirrettävä tilalämmitin

  Manufacturer

  Valmistaja

  POLARTHERM OY

  Polarintie 1

  FIN-29100 Luvia, Finland

  Date

  Päiväys

  Luvia 1.8.2016

  Signature

  Allekirjoitus

  Jyrki Salomäki

  Manager, Product Development

 • Page 3:

  3

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  SISÄLLYS

  0 Johdanto

  1 Käyttötarkoitus

  2 Turvaohjeet

  3 Lämmittimen sijoitus

  4 Käyttöönotto

  5 Käynnistys

  6 Käyttö

  7 Pysäytys

  8 Huolto

  9 Häiriötilat

  10 Tekniset tiedot

  11 Osaluettelo

  12 Sähkökaaviot

  Liitteet

  0 JOHDANTO

  TÄMÄ OHJE ON LUETTAVA

  HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN

  KÄYTTÖÖNOTTOA!!!

  Lämmittimillä on 1 vuoden takuu aine-

  ja valmistusvioille. Takuu ei vastaa

  ohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon

  puutteesta tai itse tehdyistä

  muutoksista aiheutuneista vahingoista.

  Laitteet vastaavat seuraavia

  direktiivejä ja standardeja kuten

  “Konedirektiivi“; 89/392/EY ja

  “Puhaltimella varustetut öljykäyttöiset

  ilmalämmittimet“; SFS 5623/Suomi

  Lämmittimet ovat Suomen Sisäasian-

  ministeriön hyväksymiä ja TUKES’in

  valvomia laitteita.

  Tyyppi 30; hyväksymistunnus SM

  796/91

  1 KÄYTTÖTARKOITUS

  Siirrettävät lämmittimet ovat

  öljypolttimella varustettuja lämmittimiä,

  joissa lämmönvaihtimen avulla lämpö

  siirretään ulospuhallettavaan ilmaan.

  Laitteet ovat varustettuja tarvittavin

  säätö- ja varolaittein. Lisäksi

  lämmittimessä on sisäinen öljyn

  esilämmityskierukka parantamassa

  palamistulosta.

  Lämmittimiä voidaan käyttää kaikkiin

  tilapäisiin lämmitystarpeisiin ottaen

  huomioon tämän manuaalin

  sijoitusohjeet ja paikalliset viranomais-

  määräykset.

  INNEHÅLLFÖRTECKNING

  0 Inledning

  1 Driftändamål

  2 Säkerhetsinstruktioner

  3 Placering av värmaren

  4 Igångsättning

  5 Start

  6 Drift

  7 Stopp

  8 Underhåll

  9 Störningar

  10 Tekniska data

  11 Delförteckning

  12 El-scheman

  Appendix

  0 INLEDNING

  DENNA INSTRUKTION BÖR LÄSAS

  NOGGRANT FÖRE IGÅNGSÄTT-

  NINGEN!!!

  Värmare har 1 års garanti för material-

  och tillverkningsfel. Garantin täcker

  icke skador, som har förorsakats av

  driften emot dessa instruktioner, av

  bristen på underhåll eller av självgjorda

  förändringar.

  Apparaterna motsvarar följande direk-

  tiv och standarder liksom

  “Maskindirektiv“; 89/392/EU och

  “Varmluftsaggregat med tvångcirkulti-

  on av luft och oljebrännare“; SFS

  5623/Finland.

  Apparaterna har godkänts av Finlands

  Inrikesministeriet och övervakas av

  Säkerhetsteknikcentralen (TUKES).

  Typ 30; godkännande nr SM 796/91

  1 DRIFTÄNDAMÅL

  Värmare är varmluftsaggregat utrus-

  tade med oljebrännare, var värmen

  överföras med hjälp av värmeväxlaren

  till utblåsningsluften. Apparaterna har

  utrustats med nödvändiga reglerings-

  och säkerhetsanordningar. Apparater-

  na har också innern förvärmning för

  olja.

  Värmare kan användas för alla tillfäl-

  liga värmebehov hänsyntagande till

  placeringsinstruktioner och lokala myn-

  dighetsföreskrifter.

  CONTENTS

  0 Foreword

  1 Usage

  2 Safety instructions

  3 Location information and caution

  4 Prior to starting

  5 Starting

  6 Operation

  7 Stoppage

  8 Maintenance

  9 Troubleshooting

  10 Technical specifications

  11 Part list

  12 Wiring diagrams

  Appendices

  0 FOREWORD

  READ THESE INSTRUCTIONS

  CAREFULLY BEFORE STARTING

  THE HEATER!!!

  Heaters warranty covers all material

  and manufacturing mistakes for one

  year. The warranty does not cover

  damages caused by misuse, lack of

  service or unauthorised alterations.

  The construction complies with the ap-

  plicable EU-directives and national

  standards (The Machinery Directive;

  89/392/EEC and the standard of heat-

  ing equipment using liquid fuel; SFS

  5623/Finland).

  Heaters are approved by the Finnish

  Home Office and supervised by the

  Center of Safety Technics (TUKES),

  Finland.

  Typ 30; approval number SM 796/91

  1 USAGE

  Heaters are oil fired heaters and with

  the help of the heat exchanger heat is

  transferred into the out-blowing air.

  They are equipped with sufficient con-

  trol devices and safety limit controls to

  provide for safe operation of the heat-

  ers. Heaters also have internal oil pre-

  heat coil for improving of the combus-

  tion performance.

  Heaters can be used for all kinds of

  temporary heating needs when consid-

  ering the instructions given in this man-

  ual and the regulations of the local au-

  thorities.

 • Page 4:

  4

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  2 TURVAOHJEET

  Lämmittimiä käyttävien henkilöiden on

  tunnettava niiden käyttöön liittyvät

  ohjeet.

  Aina kytkettäessä laite päälle on

  tarkastettava sen turvallinen

  toimintakunto, jotta ei aiheuteta

  vaaratilannetta.

  Puutteellista tai viallista laitetta ei saa

  käyttää vaan se on korjattava ennen

  käyttöä.

  Laitteen aiheuttama melupäästö 1 m

  etäisyydellä: tyyppi 30; 73 dB(A).

  3 LÄMMITTIMEN SIJOITUS

  Lämmittimen asennuksessa ja

  sijoituksessa on näiden ohjeiden

  lisäksi aina otettava huomioon

  paikalliset viran-omaismääräykset.

  ∗ Lämmitin on sijoitettava

  palamattomalle alustalle, joka ulottuu

  min. 500 mm etäisyydelle laitteesta

  ∗ Suojaetäisyydet syttyviin rakenteisiin:

  − puhallusaukon edessä

  vähintään 1500 mm, jos

  kuitenkin rakenteet on suojattu

  palamattomalla aineella, saa

  etäisyys olla min. 750 mm

  − vaakasuunnassa min. 500 mm

  − yläpuolella min. 1000 mm

  ∗ Lämmitin saadaan yleensä sijoittaa

  sillä lämmitettävään huonetilaan, kun

  riittävän palamisilman saanti on

  varmistettu

  ∗ Lämmitintä ei saa sijoittaa palo- tai

  räjähdysvaaralliseen tilaan

  ∗ Lämmitin on suojattava sateelta,

  vesisuihkuilta ja tippuvedeltä. ÄLÄ

  KÄYTÄ LÄMMITINTÄ ILMAN,

  ETTÄ POLTTIMEN

  SUOJAKOTELO ON PAIKOILLAAN

  ∗ Jos puhallusaukko yhdistetään

  lämminilmakanavaan:

  − kanavan on oltava valmistettu

  syttymättömästä materiaalista

  − sen on oltava vähintään 100 mm

  etäisyydellä syttyvistä

  materiaaleista

  ∗ Lämmitin yhdistetään ulosjohtavaan

  savuhormiin

  ∗ Savuhormin tulee täyttää niistä

  annetut määräykset ja ohjeet

  ∗ Öljysäiliön tulee sijaita min. 3 m

  etäisyydellä laitteesta

  ∗ Öljyn siirtoon saa käyttää vain siihen

  2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER

  Personer som använder värmare bör

  ha tillräcklig kännedom av driftinstrukt-

  ioner.

  Vid tillkopplingen av apparaten bör all-

  tid kontrolleras att den är i tryggt drifts-

  kick för att undvika säkerhetsrisker

  Man får icke använda bristfällig appa-

  rat, utan den skall repareras före bru-

  ket.

  Bullernivån av apparaten på 1 meters

  avstånd: Typ 30; 73 dB(A).

  3 PLACERING AV VÄRMAREN

  Vid monteringen och placeringen av

  värmaren bör alltid följes dessa in-

  struktioner och lokala myndighetsföre-

  skrifter.

  ∗ Värmaren bör placeras på obrännbar

  botten, som utbredar sig till min. 500

  mm avstånd från apparaten

  ∗ Skyddsavstånden till brännbara kon-

  struktioner:

  − framför blåsöppningen min.

  1500 mm, om konstruktionerna

  dock har skyddats med obränn-

  bara material får avståndet vara

  min. 750 mm

  − i horisontell riktning min. 500

  mm

  − ovanför min. 1000 mm

  ∗ Man får i allmänhet placera värma-

  ren i det utrymmet, som uppvärmas,

  när har säkrats att värmaren får till-

  räcklig förbränningsluft

  ∗ Värmaren får icke placeras i ett

  brand- eller explosionsfarligt ut-

  rymme

  ∗ Värmaren bör skyddas mot regn, vat-

  tenstrålar och droppande vattnen.

  ANVÄNDA ICKE APPARATEN

  UTAN BRÄNNARSKÅPAN

  ∗ Vid anslutningar av blåsningsöpp-

  ningen till varmluftkanalen:

  − varmluftskanalen bör tillverkas

  av obrännbart material

  − avståndet från kanalen till bränn-

  bara material bör vara min. 100

  mm

  ∗ Värmaren anslutas till skorstenen

  som leder till fria luften

  ∗ Skorstenen bör fylla motsvarande

  myndighetsföreskrifter och instrukt-

  ioner

  ∗ Oljebehållaren bör ligga på min. 3 m

  2 SAFETY INSTRUCTIONS

  Only persons familiar with these in-

  structions are allowed to use the heat-

  er.

  When starting, always make sure that

  the heater is in a proper working condi-

  tion to avoid any risk of accident.

  The inadequate or faulty heater cannot

  be used and it must be rectified imme-

  diately.

  Emitted noise level at the range of 1 m:

  Type 30; 73 dB(A).

  3 LOCATION INFORMATION

  AND CAUTION

  When installing and placing the heater

  in addition to these instructions also

  regulations of the local authorities have

  to be considered.

  ∗ Place the heater on a level and non-

  combustible material so that founda-

  tion reaches 500 mm further off than

  the heater itself

  ∗ Minimum clearances from combus-

  tible materials and constructions:

  − outlet min. 1500 mm, in case

  that constructions are protected

  using non-combustible material

  clearance can be min. 750 mm

  − horizontally min. 500 mm

  − above min. 1000 mm

  ∗ If the heater is placed indoors, se-

  cure an adequate fresh air opening

  for the burner combustion air

  ∗ Do not place the heater into premis-

  es where explosive or combustible

  fumes and dust are present

  ∗ Protect the heater against rain, water

  spray or dripping water. DO NOT

  USE HEATER WITHOUT A BURN-

  ER COVER

  ∗ If you connect the heater into the

  warm air duct or flue then:

  − it has to be made of non-

  combustible and heat-resisting

  material

  − clearances from combustible

  materials have to be min. 100

  mm

  ∗ The heater has to be connected into

  the outgoing chimney

  ∗ Chimney has to comply with the reg-

  ulations and instructions given by the

  local authorities

  ∗ Clearance from the oil tank min. 3 m

 • Page 5:

  5

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  tarkoitettuja letkuja tai metalliputkia

  4 KÄYTTÖÖNOTTO

  Ennen käynnistämistä tarkista

  seuraavat seikat:

  1. turvallinen sijoitus ja tuuletus

  2. toimintakunto

  3. öljysäiliö ja letkut

  4. alhaisissa lämpötiloissa, että

  polttoaine ei ole jähmettynyt

  5. liitännät savuhormiin

  6. verkkojännite ja sulakekoko

  HUOM! Öljypoltin on tehtaalla säädetty

  siten, että käynnistyminen ja

  palamistulos ovat mahdollisimman

  hyvät. Jos kuitenkin olosuhteet

  muuttuvat, voi laite savuttaa tai liekki

  muutoin palaa huonosti. Tällöin

  polttimen ilmansäätöä on syytä

  muuttaa.

  5 KÄYNNISTYS

  1. Kytke öljysauva öljysäiliöön

  (polttoöljy no. 1 tai diesel,

  HUOM! TALVILAATU)

  2. Liitä pistotulppa sähköverkkoon

  3. Valitse vipukytkimellä käytätkö

  sähkökeskuksen sisäistä

  huonetermostaattia vai ulkoista

  huonetermostaattia

  (lisävaruste).

  Ulkoinen termostaatti liitetään

  pikaliittimellä

  *)

  keskuksen

  sivussa olevaan pistokkeeseen

  HUOM! Laite ei toimi, jos

  kytkimellä on valittu ulkoinen

  termostaatti ja pistokkeeseen ei

  ole liitettynä mitään.

  4. Aseta käyttämäsi

  huonetermostaatti haluamaasi

  lämpötilaan, tällöin termostaatti

  ohjaa poltinta

  5. Käännä käyttökytkin asentoon

  “1” (poltin), jolloin ensin

  käynnistyy öljypoltin ja laitteen

  sisäisen lämpötilan noustua

  puhallin (käynnistysviive ~1 - 5

  min)

  6. Laitetta voidaan käyttää myös

  pelkästään tuuletukseen.

  Käännä tällöin käyttökytkin

  asentoon “2” (puhallin)

  *)

  HUOM! Jos käytetään laitteen mukana

  toimitettua pikaliitin-pistoketta, on kaapelin

  läpivienti varustettava kunnollisella

  vedonpoistajalla (M20).

  avstånd från värmaren

  ∗ Som oljeledningar får användas bara

  godkända slangar eller stålrör

  4 IGÅNGSÄTTNING

  Före igångsättningen bör följande sa-

  ker kontrolleras:

  1. trygg placering och ventilering

  2. funktionsskick

  3. oljebehållare och slangar

  4. vid låga temperaturer, att bräns-

  let inte är fryst

  5. anslutningarna till skorstenen

  6. elektrisk spänning och säkrings-

  storlek

  OBS! Oljebrännaren har justerats på

  fabriken så att starten och förbrän-

  ningsresultatet skall vara goda. Om

  omgivningen förandras, kan brännaren

  fungera dåligt. Då skall man justera

  förbränningsluften i brännaren.

  5 START

  1. Koppla oljeslangarna på olje-

  behållaren (brännolja nr 1 eller

  diesel, OBS! VINTER KVALI-

  TET)

  2. Koppla stickproppet till el-nätet

  3. Välja med vippbrytaren antigen

  inre rumstermostat (i elcen-

  tralen) eller extern rumster-

  mostat (extra tillbehör).

  Extern termostat kopplas med

  stickpropp

  *)

  till uttaget i elcen-

  tralen

  4. Ställ rumstermostaten på öns-

  kat temperatursvärde, och då

  styr termostat brännaren

  5. Vrid driftströmbrytaren på ställ-

  ningen “1” (brännare), då ol-

  jebrännaren startar först och

  därefter fläkten, när inre tempe-

  raturen har stigit (fördröjningen

  ~1 - 5 min)

  6. Apparaten kan användas också

  för ventilering. Vrid driftström-

  brytaren på ställningen

  “2” (fläkt)

  *)

  OBS! Vid användningen av stickpropp, måste

  genomföring av kabeln utrustas med dragavlast-

  ningen (M20).

  ∗ Fuel tubing or piping has to be ap-

  proved for this service

  4 PRIOR TO STARTING

  Before starting the heater, check the

  following:

  1. safe clearances and ventilation

  2. proper functioning

  3. oil tank and tubes or pipes

  4. fuel is not frozen (in cold condi-

  tions)

  5. smoke flue

  6. voltage and fuses

  NOTE! Oil burner has been adjusted at

  factory to maximize starting and burn-

  ing result. If conditions have changed

  and flame is not burning properly, re-

  adjust the air damper position.

  5 STARTING

  1. Provide oil supply by connect-

  ing the oil wand into the oil tank

  (fuel oil # 1 or diesel, NOTE!

  WINTER BRAND)

  2. Connect the heater into a power

  supply

  3. Choose with the lever switch

  either internal room thermostat

  (in control box) or external room

  thermostat (extra accessory).

  External thermostat is connect-

  ed with quick dis-connector plug

  *)

  into the outlet (in control box)

  4. Set the room thermostat to a

  temperature above the ambient

  temperature. Now the thermo-

  stat controls the burner

  5. Turn the main switch into posi-

  tion “1” (burner). First the burn-

  er starts and then after internal

  temperature has raised, fan will

  start (may take 1-5 min)

  6. The heater can be used only for

  ventilation purposes by turning

  the main switch into position

  “2” (fan)

  *)

  NOTE! If the attached quick dis-connector plug

  is used, the blind bushing must be replaced with

  the strain reliever (M20).

 • Page 6:

  6

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  6 KÄYTTÖ

  Laitteen käynnistyttyä, se toimii säätö-

  ja varolaitteidensa ohjaamana

  automaattisesti. Huonetermostaatti &

  poltintermostaatti ohjaavat

  öljypolttimen käyntijaksoja ja

  puhallintermostaatti ohjaa puhaltimen

  käyntijaksoja.

  Lämpötilan rajoitin valvoo ja katkaisee

  laitteen (sekä puhaltimen että

  polttimen) toiminnan tarvittaessa.

  7 PYSÄYTYS

  Käännä käyttökytkin asentoon 0, jolloin

  öljypoltin pysähtyy. Puhallin pysähtyy

  automaattisesti, kun lämmönvaihdin on

  jäähtynyt.

  8 HUOLTO

  Laitteen kunnolliselle toiminnalle on

  tärkeätä, että se pidetään puhtaana.

  Laitteen huollon, poislukien säätö- ja

  varolaitteet, saa suorittaa laitteen

  käytöstä vastaava henkilö.

  Säätö- ja varolaitteiden huoltotoimet on

  jätettävä sähköalan ammattilaisen

  hoidettavaksi.

  Öljypoltin on huollettava säännöllisesti,

  katso poltinvalmistajan omat ohjeet.

  Lämmitin hormeineen on nuohottava

  vähintään kerran vuodessa.

  Tyyppi 30:n nuohous:

  1. Irrota öljypoltin ja harjaa

  tulipesä

  2. Poista sivulevyt ja alla olevat

  säteilysuojat

  3. Irrota puhalluspäädyn kiinnitys

  ruuvit (kansi ja pohja)

  4. Käännä puhalluspääty sivuun

  (varo termostaattien johtoja)

  5. Avaa nuohousluukku/savutorvi

  yhdistelmä ja vedä se ulos

  6. Vedä savukaasujarrut (5) ulos

  7. Puhdista piippu, lamellit ja

  savukaasujarrut

  8. Poista kaikki irtonainen tuhka ja

  6 DRIFT

  När apparaten har startat, den funge-

  rar automatiskt styrd av reglerings- och

  säkerhetsanordningar. Rumstermosta-

  ten & brännartermostaten styr olje-

  brännarens gångperioder och fläktter-

  mostaten styr fläktens gångperioder.

  Temperaturbegränsare övervakar och

  avbryter funktionen av apparaten

  (både fläkten och brännaren) vid be-

  hov.

  7 STOPP

  Vrid driftströmbrytaren på ställningen

  0, då oljebrännaren stannar. Fläkten

  stannar automatiskt, när värmeväxlar-

  en har kallnat.

  8 UNDERHÅLL

  Förutsättningen att apparaten fungerar

  ordentligt är, att den hålles ren. Under-

  hållarbeten, utom reglerings- och sä-

  kerhetsanordningar, får göra personen

  som ansvarar driften av apparaten.

  Underhållsarbeten av reglerings- och

  säkerhetsanordningar får göra bara

  auktoriserad el-fackman.

  Oljebrännarens service bör göras re-

  gelbundet, se brännartillverkarens

  egna instruktioner.

  Värmaren inkl. skorstenen bör sötas

  min. en gång om året.

  Sotningen av Typ 30:

  1. Lösa brännaren och borsta

  brännkammaren

  2. Lösa sidoplåtarna och strål-

  ningsskyddarna

  3. Lösa skruvarna från blåsnings-

  gavel (täck och botten)

  4. Vänd blåsningsgavel till sidan

  (akta för termostat ledningarna)

  5. Öppna sotningslucka/skorsten

  och dra ut

  6. Dra ut rökgasbromsarna (5)

  7. Borsta skorstenen, lamellerna

  och rökgasbromsarna

  6 OPERATION

  After starting, the heater operates con-

  trolled by its own control devices and

  safety limit controls independently.

  The room thermostat & burner thermo-

  stat control the running sequences of

  the burner and fan thermostat controls

  the fan function.

  Overheat limit switch controls and

  shuts off the heater (both fan and burn-

  er) when necessary.

  7 STOPPAGE

  Turn the main switch into position 0, at

  which time the burner stops. Fan will

  stop automatically after the heat ex-

  changer has cooled down.

  8 MAINTENANCE

  To secure the proper functioning of the

  heater it has to be serviced regularly.

  Maintenance can be performed, ex-

  cluding the control devices and safety

  limit controls, by the person responsi-

  ble for the heater.

  The control devices and safety limit

  controls can be serviced only by the

  professional service persons.

  Oil burner has to be serviced regularly,

  see the separate manual of the oil

  burner.

  The heater and its chimney has to be

  swept at least once every year.

  Sweeping of the Type 30:

  1. Remove an oil burner and

  sweep a burner chamber

  2. Remove side panels and radia-

  tion shields

  3. Open fixing screws of air outlet

  panel (cover and bottom)

  4. Turn the air outlet panel aside

  (beware of thermostat wires)

  5. Open soot hatch/flue pipe and

  pull it out

  6. Pull out the flue gas suppressors

  7. Sweep smoke flue, flue gas pas-

  VAROITUS!

  LAITETTA EI SAA PYSÄYTTÄÄ

  IRROTTAMALLA SE SÄHKÖ-

  VERKOSTA MUUTOIN KUIN

  HÄTÄTAPAUKSESSA, KOSKA

  TÄLLÖIN LAITE EI SAA

  RIITTÄVÄÄ JÄÄHDYTYSTÄ JA

  SAATTAA VAURIOITUA

  VARNING!

  MAN FÅR ICKE STOPPA

  APPARATEN GENOM ATT

  AVKOPPLA DEN FRÅN EL-NÄTET

  ANNARS ÄN VID NÖDFALL,

  EFTERSOM APPARATEN DÅ ICKE

  FÅR TILLRÄCKLIG AVKYLNING

  OCH KAN BLI SKADAD

  WARNING!

  DO NOT STOP THE HEATER BY

  UNPLUGGING IT, OTHERWISE

  THAN IN EMERGENCY, BECAUSE

  IN THIS CASE THE HEATER IS

  NOT ABLE TO COOL DOWN

  PROPERLY AND MAY BE

  DAMAGED

 • Page 7:

  7

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  karsta nuohouksen jälkeen

  9. Laita osat huolellisesti takaisin

  paikoilleen ja lämmitin on

  käyttökunnossa

  9 HÄIRIÖTILANTEET

  Häiriön sattuessa, tee seuraavasti:

  1. Laite ei käynnisty ohjeiden

  mukaisesti, tarkista:

  − sähköliitäntä (jännite ja

  sulakkeet) ja kytkimien

  asennot

  − lämpötilan rajoitin; kuittaa

  painamalla napista (laitteen

  etuosassa)

  − poltinhäiriö (merkkivalo

  poltinreleessä); kuittaa

  polttimesta

  2. Laite toimii vain käyttökytkimen

  asennossa “2” (tuuletus),

  tarkista:

  − huonetermostaatin asetus on

  korkeampi kuin ympäröivä

  huonelämpötila

  - huonetermostaatin valinta-

  kytkimen asento

  − poltinhäiriö, kuittaa

  polttimesta

  3. Öljypoltin käynnistyy, mutta

  pysähtyy ennen kuin puhallin

  käynnistyy:

  − viallinen puhallintermostaatti

  − viallinen käämisuoja

  (moottorin sisäinen)

  4. Öljypoltin käynnistyy, mutta ei

  syty:

  − polttoaine loppunut

  − polttoaine on jähmettynyt

  − polttoaineessa vettä tai

  roskia

  − tarkista öljyletkujen ilma-

  vuodot

  − tarkista, että sytytyskärjet

  antavat kipinän

  − puhdista valovastus

  − mikäli vika ei poistu, lue

  polttimen omat ohjeet

  5. Mikäli ylläolevat toimenpiteet

  eivät auta, ota yhteyttä asian-

  tuntevaan huoltoon, myyjään tai

  laitteen valmistajaan. Aina

  ottaessasi yhteyttä huoltoon,

  myy-jään tai valmistajaan,

  varmista laitteen tyyppi,

  sarjanumero ja öljypolttimen

  tyyppi.

  Mikäli kyseessä on takuun

  piiriin kuuluva vika, ota aina

  yhteyttä myyjään tai

  valmistajaan ennen mitään

  korjaustoimenpiteitä.

  8. Avlägsna lös aska och brand-

  rester

  9. Montera delarna försiktigt till-

  baka på sina platser och värma-

  ren är funktionsfärdig

  9 STÖRNINGAR

  Vid störningar, gör som följer:

  1. Apparaten startar icke enl. in-

  struktioner, kontrollera:

  − el-koppling (spänning och

  säkringar) och brytarställ-

  ningar

  − temperaturbegränsare; kvit-

  tera genom att trycka på

  knappen (framsidan av appa-

  raten)

  − brännarstörning (lampa på

  brännaren); kvittera på brän-

  naren

  2. Apparaten fungerar bara vid

  driftströmbrytarens ställning

  “2” (ventilering), kontrollera:

  − rumstermostatens ställvärde

  är högre än omgivande

  rumstemperatur

  - ställning av vippbrytaren

  (rumstermostat selektion)

  − brännarstörning; kvittera på

  brännaren

  3. Brännaren startar, men stannar

  innan fläkten startar:

  − defekt fläkttermostat

  − defekt termisk spoleskydd (in

  i fläktmotorn)

  4. Brännaren startar, men lågan

  tänder icke:

  − bränslet är slut

  − bränslet är fryst

  − det finns vatten eller orenhet-

  er i bränslet

  − kontrollera luftläckagen av

  oljeslangar

  − kontrollera att tändningselek-

  troderna ger gnistan

  − rengör fotomotståndet

  − om felet inte kan elimineras,

  läs brännarens egna instrukt-

  ioner

  5. Om o.n. åtgärder inte hjälper,

  kontakta sakkunnig service, för-

  säljare eller tillverkaren av ap-

  paraten. Säkra alltid apparatens

  typ, serienummer och bränna-

  rens typ.

  Om det gäller möjlig garanti-

  krav, kontakta alltid försäljare

  eller tillverkare före reparat-

  ionsarbete.

  sages and suppressors

  8. Clean all the ash and soot

  9. Replace all parts carefully

  9 TROUBLESHOOTING

  In a case of malfunction, read the fol-

  lowing:

  1. The heater does not start ac-

  cording to instructions, check:

  − power supply (voltage and

  fuses) and switch positions

  − overheat limit switch; push

  the reset button (side panel)

  − burner fault indicator (in burn-

  er); push the reset button in

  the burner control unit

  2. The heater operates only on po-

  sition “2” (fan), check:

  − set value of the room thermo-

  stat is higher than the ambi-

  ent temperature

  - position of lever switch (room

  thermostat selection)

  − burner fault indicator; push

  the reset button (burner)

  3. The burner starts but stops be-

  fore the fan has started:

  − defect fan thermostat

  − defect thermal coil protector

  (internal in fan motor)

  4. The burner starts but there is no

  flame:

  − check oil level

  − oil has been frozen

  − check for water or contami-

  nants in oil and oil filter

  − check for leaks in oil tubes or

  pipes and couplings

  − check that the burner igniter

  tips give a spark

  − clean photocell sensor on

  burner

  − if these actions won’t help,

  read the manual of the oil

  burner

  5. In case that above instructions

  won’t help, contact the qualified

  service person, your dealer or

  the manufacturer. Before con-

  tacting the service, dealer or

  manufacturer, always check the

  type and serial number of your

  heater and the type of your oil

  burner.

  If it is a question of possible

  warranty claim, always con-

  tact your dealer or manufac-

  turer before any repairing

  work.

 • Page 8:

  8

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  10 TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL SPECIFICATIONS

  Suomi Svenska English TERMO 30

  tuotekoodi produkt kod product code 2032

  öljypoltin oljebrännare oil burner Oilon Pro J18 (arctic bearings)

  suutin munstycke nozzle 0,50 USgall/h, 60°S

  paloilman säätö luftregler position air setting scale ~4

  (ohjeellinen/reference only)

  poltinteho brännareffekt burner output max. 29 kW

  max. kulutus max. förbrukning max. consumption 2,45 kg/h

  polttoaine bränsle fuel oil nr 1 / diesel

  puhallin fläkt fan Soler CBM 9/9, 245 W/ 947 rpm

  ilmamäärä luftflöde air flow 2800 m³/h

  melupäästö ljudnivå noise level max. 73 dB(A)

  Huonetermostaatti

  (ohj.keskuksessa)

  Rumstermostat (i elcen-

  tralen)

  room thermostat (in

  control box)

  0-40 °C

  liitäntäjännite spänning voltage 230 V / 1N~ / 50 Hz

  liitäntäteho ansluten effekt power input 550 W

  nim. virta nom. ström nom. current 2,4 A

  syötön sulake el-nät säkring supply fuse min. 10 A

  liitäntäkaapeli kabel power cord 3 m / 3×1,5 mm²

  pistotulppa stickpropp plug 1 ~ / maadoitettu/grounded

  kotelointiluokka

  (poltinkotelo paikallaan)

  kaplingsklass

  (brännarskåpa på platsen)

  protection class

  (burner cover on)

  IP 24

  puhallusaukko utblåsningsöppning air outlet Ø 310 mm

  (Ø 3×160 mm)

  savukaasulähtö rökkanalsanslutning Smoke flue outlet Ø 100 mm

  pituus längd length 1270 mm

  leveys bredd width 550 mm

  korkeus höjd height 880 mm

  paino vikt weight 92 kg

  Valmistaja - Tillverkare - Manufacturer:

  Polarintie 1

  FIN-29100 Luvia

  FINLAND

  tel.: +358-2-529 2100

  fax: +358-2-558 1844

  internet: www.polartherm.fi

 • Page 9:

  9

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  11 OSALUETTELO - KOMPONENTFÖRTECKNING - PART LIST

  TERMO 30

  Pos. Suomi Svenska English osa/del/part #

  1 poltinpääty brännargavel burner panel 2032001

  2 sivulevyt (2) sidoplåtar (2) side panels (2) 2032002

  3 säteilysuojat (2) strålningsskydd (2) radiation shield (2) 2032003

  4 kansilevy täckplåt cover plate 2032004

  5 säteilysuoja (kansi) strålningsskydd (täck) radiation shield (cover) 2032005

  6 puhalluspääty blåsningsgavel air outlet panel 2032006

  7 puhallusadapteri (3×162) blåsningsadapter (3×162) air outlet adapter (3×162) 2032007

  8 pohjalevy bottenplåt bottom plate 2032008

  9 säteilysuoja (pohja) strålningsskydd (botten) radiation shield (bottom) 2032009

  10 savupiipun kaulus skorstenskrage flue collar 2032010

  11 nostokorvat (2) kranöga (2) hoist eye (2) 2032011

  12 pyörä hjul wheel 74300

  13 akseli axel wheel shaft 2032013

  14 tulipesä / lämmönvaihdin brännkammare /värmeväxlare burner chamber assembly 2032014

  15 nuohousluukku/savutorvi sotningslucka/skorsten soot hatch/flue pipe 2032015

  16 savukaasujarru (5) rökgasbroms (5) flue gas suppresser (5) 2032016

  17 puhallin, täydellinen fläkt, komplett fan assembly 12201

  18 Suojaritilä, puhallin (2) Skyddsgaller, fläkt (2) fan guard (2) 2032018

  19 kahva handtag handle 2032019

  20 öljypoltin oljebrännare oil burner 11121

  21 polttimen suojakansi brännarskåpa burner cover 2032021

  22 öljysuodatin oljefilter oil filter 18510

  23 öljyn imusauva oljesugrör oil wand 2032023

  24 sauvan teline rörställning oil wand holder 2032024

  25 öljyletku (2) oljeledning (2) oil hose (2) 18641

  26 ohjauskeskus, täydellinen elcentral, komplett control box, complete 2032026

  27 asennuslevy (ohj. keskus) ställning (elcentral) control box bracket 2032027

  28 lämpötilan rajoitin temperaturbegränsare overheat limit switch 21800

  29 poltintermostaatti brännartermostat burner thermostat 21201

  30 puhallintermostaatti fläkttermostat fan thermostat 21100

  31 kaapeli + pistotulppa kabel + stickpropp power cord + plug 32103

  32 öljyn esilämmityskierukka förvärmning för olja oil preheat coil 2030032

  33 tiiviste, nuohousluukku tätning, sotlucka gasket, soot hatch 86250

  34 kumilukko (2), poltinkotelo Gummilås (2), brännarskåpa rubber latch (2), burner cover 80200

  35

  36

  37

  38

  Lisävaruste: Tilläggutrustning: Extra accessory:

  Ulkoinen huonetermo-

  staatti 10 m kaapelilla

  Extern rumstermostat med

  10 m kabel

  External room thermostat with

  10 m cable

  20905

 • Page 10:

  10

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  12 SÄHKÖKAAVIOT - ELSCHEMAN - WIRING DIAGRAMS

  TERMO 30

 • Page 11:

  11

  TERMO 30 MANUAL-FSE 8/16

  Pos Suomi Svenska English Osa/del/part #

  E1 keskuskotelo, muovinen elcentrallåda, plastik control box, plastic 41000

  ET ulkoinen termostaattipistoke extern termostatuttag external thermostat socket 35504+35500

  M1 puhallinmoottori fläktmotor fan motor n/a

  C1 kondensaattori (M1) kondensator (M1) condensator (M1) n/a

  TH Terminen käämisuoja (M1 sisäinen) Termiskt skydd (M1) Thermal protector (M1) n/a

  S1 Käyttökytkin + nuppi Driftströmbrytare + knapp main switch + knob 27442 + 27447

  S3 lämpötilan rajoitin, L97 temperaturbegränsare, L97 overheat limit switch, L97 21800

  S4 puhallintermostaatti, F37 fläkttermostat, F37 fan thermostat, F37 21100

  S5 poltintermostaatti, L70 brännartermostat, L70 burner thermostat, L70 21201

  S6 huonetermostaatti, sisäinen

  (ohjauskeskus)

  Rumstermostat, innern

  (elcentral)

  room thermostat, internal

  (control box)

  20220+20410

  S8 vipukytkin, termostaatin valinta vippbrytare, termostat välj-

  ning

  lever switch, thermostat

  selection

  26905

  X1 riviliitin radklämma terminal block 36701

  X2 maadoituskisko jordningsplint grounding block 36100

  X3 syöttöjohto & pistoke strömkabel & stickpropp power cable & plug 32103

  ÖP öljypoltin oljebrännare oil burner Oilon

  H2 poltinhäiriölamppu &

  kuittauspainike (ÖP)

  brännarstörningslampa &

  kvitteringsknapp (ÖP)

  burner failure indicator &

  reset button (ÖP)

  Oilon

  12 SÄHKÖKAAVIOT - ELSCHEMAN - WIRING DIAGRAMS

  TERMO 30

DOC-3a44c85e:

Recommended:

CP-X2, FN 20012813-F AB, TotalStorage NAS Gateway 500, CD120 Linear, DDS5300, CSG-625, Sdvp7 - Din Sized Dvd Player
Additional Information:
# Brand Model Document Type/File Pages File Size Last Checked
1 simatherm
IH 070
84 24/02
2 Desa
HD15G
32 3.48 Mb 30/12
3 Bromic Heating
PLATINUM SMART-HEAT
27 05/06
4 RAMTONS
RM/475
6 07/05
5 Mr. Heater
MH15C
16 11/04
6 TriangleTube
F-25
57 1.8 Mb 27/12
7 Brink
Flair 325
60 22/03
8 EUROM
E-CONVECT METAL
64 20/01
9 Hayward
Above-Ground Heat Pump
28 3.45 Mb 17/05
10 Trotec
TFC 13 E
12 15/05
11 Scarlett
SC-2051
17 05/05
12 Lindab
IMP Klima
6 02/12
13 U-Line
H-5780
9 26/02
14 Convair
CTH04
8 25/04
15 Trox Technik
WL
8 17/05
16 Holmes
HCH8305
2 2.52 Mb 08/04
17 EOS
Bi-O Tec
19 21/01
18 Winterwarm
XR+ Series
28 15/03
19 Vornado
VMH300
14 23/05
20 AFK
FH-2000
26 22/12
Product Types:
Popular Right Now:
# Brand Model Document (PDF) Pages Size Check Date
1 LG
LP1213GXR
2 01.04.
2 TESTO
327
2 26.05.
3 Cisco
SNS-3415 series
18 06.12.
4 Creative
Audigy 2 ZS
76 14.03.
5 Analog Devices
UG-396
16 03.01.
6 Beyerdynamic
TG-X 60
2 0.17 Mb 26.01.
7 Yamaha
DD-50
34 0.49 Mb 05.02.
8 Primera
SureThing
48 31.05.
9 Nortel
M5316
15 31.12.
10 Honda
GC160
12 0.73 Mb 02.01.
11 Honda
Insight
75 24.03.
12 Jobsite
V-T8
12 23.03.
13 SonicWALL
TZ 170
13 28.03.
14 American Lighting
023-0001
2 30.05.
15 KitchenAid
KSSS48FTX - 29.9 cu. Ft
22 25.04.
16 Grohe
F-DIGITAL DELUXE
95 14.12.
17 SMA
MULTICLUSTER BOX 36
48 01.05.
18 MMM
MINITAUR
30 21.03.
19 Euro-Pro
9105
54 1.57 Mb 01.05.
20 Electrolux
KVLDE40X
36 01.12.
21 Siemens
A51
16 0.84 Mb 12.12.
22 King Canada
KC-5007
8 31.03.
23 IBC
VFC 15-150
4 14.02.
24 Kriss Sport
Catch The Light
23 24.04.
25 NuTone
CV350
12 0.73 Mb 15.02.
26 Sealey
FPS7.V2
3 08.03.
Operating Impressions, Questions and Answers: