Indesit K3C76/BG Installation And Use Manual

25 pages manual for Indesit K3C76/BG Kitchen Appliance

Indesit K3C76/BG Manual for free download at Guidessimo. Installation and use manual usually contain instructions for installation and using, adjustment tips and trubleshooting guides for Indesit K3C76/BG Kitchen Appliance owners. This Indesit K3C76/BG Manual (25 pages, language of document English) is distributed free of charge and is not intended for commercial use.

Indesit K3C76/BG Kitchen Appliance Manual

Manufacturer: Indesit

Category of Device: Kitchen Appliance

Document: Indesit K3C76/BG Installation And Use Manual, File Type: PDF

Count of Pages: 25

Download Indesit K3C76/BG Manual

Indesit K3C76/BG Kitchen Appliance Manual, Summary of Contents:

Indesit K3C76/BG Page 1
Page No1 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 1 K3C76/BG Cooker Installation and use Ãîòâàðñêà ïå÷êà Ìîíòàæ ...

Indesit K3C76/BG Page 2
Page No2 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 2 3 13 Cooker with new “7 cuochi” oven and ceramic hob Instructions for instal...

Indesit K3C76/BG Page 3
Page No3 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 3 3 Important 1 This appliance is intended for non-professional use within the hom...

Indesit K3C76/BG Page 4
Page No4 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 4 4 The following instructions should be read by a qualified technician to ensure ...

Indesit K3C76/BG Page 5
Page No5 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 5 5 - 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent modifications; - 89/336/E...

Indesit K3C76/BG Page 6
Page No6 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 6 6 How To Use Your Appliance The various features of cooker are controlled throug...

Indesit K3C76/BG Page 7
Page No7 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 7 7 4. Ventilation Mode - Position of the “L” knob: - Position of the “M...

Indesit K3C76/BG Page 8
Page No8 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 8 8 This feature allows you to program the oven or the grill as follows : • dela...

Indesit K3C76/BG Page 9
Page No9 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 9 9 The oven offers a wide range of alternatives which allow you to cook any type ...

Indesit K3C76/BG Page 10
Page No10 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 10 10 on top halfway through the cooking process. Cooking fish and meat When cookin...

Indesit K3C76/BG Page 11
Page No11 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 11 11 Selection Knob Setting Type of Food Wt. (Kg) Rack Position From Oven Bottom P...

Indesit K3C76/BG Page 12
Page No12 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 12 12 Disconnect the oven from the source of electricity before performing any main...

Indesit K3C76/BG Page 13
Page No13 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 13 13 ÌÅÐËÎÍÈ Èíäåçèò Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÒÚ...

Indesit K3C76/BG Page 14
Page No14 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 14 14 Ïðåïîðúêè çà áåçîïàñíîñò 1 Òîçè óðåä íå å ï...

Indesit K3C76/BG Page 15
Page No15 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 15 15 Íàñòîÿùèòå èíñòðóêöèè ñå îòíàñÿò åäèíñòâ...

Indesit K3C76/BG Page 16
Page No16 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 16 16 104 60 50 85/90 Ôóðíà Ðàçìåðè (ØxÄxÂ) ...

Indesit K3C76/BG Page 17
Page No17 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 17 17 Ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè íà ïå÷êàòà ñå ðåãóëèðà...

Indesit K3C76/BG Page 18
Page No18 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 18 18 - Êëþ÷ L íà ïîç.: - Ïîçèöèÿ íà òåðìîñòàòà ...

Indesit K3C76/BG Page 19
Page No19 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 19 19 Òàçè ôóíêöèÿ Âè ïîçâîëÿâà äà ïðîãðàìèðàòå...

Indesit K3C76/BG Page 20
Page No20 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 20 20 Ôóðíàòà ïðåäëàãà ðåä âúçìîæíîñòè çà ïå÷åí...

Indesit K3C76/BG Page 21
Page No21 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 21 21  Ïðè ïå÷åíå íà ïèöà, íå îòâàðÿéòå ÷åñòî â...

Indesit K3C76/BG Page 22
Page No22 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 22 22 Èíñòðóêöèè çà ðàáîòà ñ åëåêòðè÷åñêèòå êîò...

Indesit K3C76/BG Page 23
Page No23 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 23 23 Ïîç. íà êëþ÷à íà ôóðíàòà Âèä ÿñòèå Òåãëî (ê...

Indesit K3C76/BG Page 24
Page No24 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 24 24 Ïðåäè âñÿêà îïåðàöèÿ ïî ïî÷èñòâàíå, èçêëþ...

Indesit K3C76/BG Page 25
Page No25 Summary

Indesit K3C76/BG Manual Page 25 Indesit Company SpA Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italy Tel +39 0732...